Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


367/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.362.2019.2.MK
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT z faktury zawierającej błędne dane nabywcy

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.440.2019.1.KBR
     ∟Wystawienie faktury korygującej – zmiana terminu płatności.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.483.2019.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu Spółek

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.343.2019.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego i zobowiązania do rozliczenia faktur korygujących w związku z podziałem spółki

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.409.2019.1.AW
     ∟Korekty cen transferowych i sposób ich dokumentowania

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.371.2019.2.AD
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawka podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawienie faktury korygującej i określenie podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia/rozliczenie faktur korygujących w związku z podziałem spółki kapitałowej.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.318.2019.2.AGW
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawienia faktury korygującej i określenia podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.290.2019.1.KP
     ∟Sposób rozliczenia błędnie wystawionych faktur (anulowanie/korekta).

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.194.2019.1.WR
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Partnerom oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.201.2019.3.MN
     ∟Zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do sprzedaży kart przedpłaconych z kodem oraz usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą kart przedpłaconych z kodem.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.252.2019.4.AKO
     ∟uznanie „faktur rozliczeniowych” za faktury korygujące

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.208.2019.2.MC
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego oraz wystawienia faktury korygującej.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.253.2019.1.RR
     ∟Obowiązku dokonania korekty błędnie wystawionej faktury.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.236.2019.2.RS
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawianie faktury korygującej i określanie podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2019.1.KP
     ∟obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.82.2018.9.AW
     ∟Moment ujęcia faktur korygujących przy odwrotnym obciążeniu.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.119.2019.4.PG
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korekty.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.243.2019.1.AGW
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawienia faktury korygującej i określenia podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.154.2019.2.RS
     ∟W zakresie zastosowania 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, 23% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, 0% stawki podatku dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych wykonywanych zarówno na terytorium jak i poza terytorium Unii Europejskiej oraz wystawienia faktury korygującej i określenia podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w przypadku zmiany stawki podatku.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.68.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT Dopłaty za przedterminowe rozwiązanie umów przez Zleceniodawcę lub przez Wnioskodawcę, ale z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, wystawienia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania (in plus) z tytułu opłaty za aktywację lub aktywację i montaż nadajnika, poprzez zmniejszenie kwoty rabatu i rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT w dacie rozwiązania umowy, wystawienia odrębnej faktury na samą wartość Dopłaty i rozpoznanie obowiązku podatkowego w VAT w dacie rozwiązania umowy.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.48.2019.2.KB
     ∟Możliwość wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej oraz zastosowanie właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.74.2019.1.MC
     ∟Ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów opodatkowanej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku faktur korygujących in minus oraz faktur korygujących in plus.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj