Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


115/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.258.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy zbiorcza faktura korygująca przychód wystawiona w roku podatkowym następującym po roku, w którym osiągnięto przychód może zostać ujęta dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, jako zmniejszenie przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym przychód ten uzyskano

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.119.2019.4.PG
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korekty.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.119.2019.1.AP
     ∟Uznanie przyznawanych rabatów po-transakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów po-transakcyjnych.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.48.2019.2.KB
     ∟Możliwość wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej oraz zastosowanie właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.891.2018.2.PRP
     ∟braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych lub płaconych kwot wynikających z rocznej T, braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych lub płaconych kwot wynikających z kwartalnej T, braku obowiązku dokonania korekt faktur w związku z otrzymaniem/zapłatą kwot wynikających z rocznych oraz kwartalnych T

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.490.2018.2.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.324.2018.1.SM
     ∟Uregulowania dotyczące wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.89.2018.1.PK
     ∟korekta faktur in plus

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.687.2017.1.WN
     ∟zasadność wystawienia noty korygującej w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru oraz błędnie wskazanych danych płatnika

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.602.2017.1.MGO
     ∟Skutki podatkowe z połączeniem spółek.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.389.2017.2.RR
     ∟w zakresie opodatkowania i dokumentowania przez Spółkę korekty poziomu zysków w ramach stosowanej polityki cen transferowych z podmiotami powiązanymi

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.88.2017.1.DG
     ∟prawidłowość wystawiania zbiorczych faktur korygujących i obniżenie podstawy opodatkowania

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.113.2017.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony Klientowi rabat.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.114.2017.2.KR
     ∟w zakresie określenia terminu prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania” oraz zastosowania właściwego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.972.2016.1.RR
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu dokumentowania czynności w związku z wydzieleniem i przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.145.2016.2.LG
     ∟Przeliczenie na złote polskie kwoty wykazanej na fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2/4512.942.2016.1.MT
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzącego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w Spółkę z o. o.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.914.2016.1.KR
     ∟w zakresie możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-682/16-2/JL
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wystawiania i rozliczania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi w dniu/po dniu podziału oraz w zakresie wystawiania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi przed dniem podziału - uznano za prawidłowe. Natomiast, ponieważ otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku jej wystawienia przez Spółkę Dzieloną ma wpływ na moment rozliczenia tej faktury, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi przed dniem podziału uznano za nieprawidłowe.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-633/16-2/MPe
     ∟w zakresie wystawienia zbiorczej faktury korygującej

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-508/16-1/KJ
     ∟- prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) deklaracji VAT - 7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do złożenia korekty (z podaniem NIP Powiatu oraz wskazaniem Powiatu jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, - prawo (po zarejestrowaniu Powiatu do VAT) do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd (z wskazaniem Urzędu jako nabywcy i NIP Urzędu), otrzymanych w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, a które to faktury nie zostały dotychczas uwzględnione w rozliczeniach VAT.

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-472/16-2/IZ
     ∟W zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących przez spółkę Dzieloną i Przejmującą.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-345/16-6/MAO
     ∟Uznanie, która ze spółek będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na Spółkę dzieloną przed dniem podziału i otrzymanych w dniu podziału lub później oraz z faktur VAT wystawionych na Spółkę wydzieloną w dniu podziału lub później i otrzymanych przez Spółkę wydzieloną, jeśli prawo do odliczenia powstanie w dniu podziału lub później; obowiązku dokonania korekty danych nabywcy na fakturach VAT wystawionych przed dniem wydzielenia na Spółkę dzieloną a otrzymanych przez Spółkę wydzieloną po dniu wydzielenia oraz nie uznania prawa Spółki wydzielonej do wystawienia oraz rozliczenia faktur VAT korygujących in minus, które dotyczą faktur sprzedażowych wystawionych przez Spółkę dzieloną przed dniem podziału.

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-456/16-2/MP
     ∟Zbiorcze faktury korygujące, zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczania na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących.

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-305/16-3/DG
     ∟W zakresie rozliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed, w dniu i po dniu podziału, wystawiania not korygujących, rozliczania faktur korygujących podatek naliczony w związku z wydzieleniem i przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Przejmującej.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj