Interpretacje do przepisu
art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


749/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.328.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów alokowanych do Oddziału.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.358.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku istnienia powiązań pomiędzy podmiotami, stosownie do przepisów art. 11 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.202.2019.2.MK
     ∟czy poniesiona przed dniem 1 stycznia 2019 r. Opłata Licencyjna stanowi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - i tym samym ograniczenie możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. nie znajduje do nich zastosowania.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.336.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z przejętymi spółkami oraz braku obowiązku złożenia zeznania CIT/TP za przejęte spółki.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP
     ∟czy środki przekazywane przez Inicjatora na rzecz Wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce oraz czy środki uzyskane od klientów Inicjatora przekazywane na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.226.2019.1.AS
     ∟1) ustalenie, czy T. i FIZ nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy CIT i określenie, czy T. i FIZ nie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy CIT z tytułu wypłaty na rzecz T. wynagrodzenia za zarządzanie FIZ w 2018 roku, 2) ustalenie, czy FIZ i Uczestnicy nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy CIT i określenie, czy z tego tytułu FIZ nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy CIT z tytułu transakcji dokonywanych z Uczestnikami w 2018 roku

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2019.2.APO
     ∟dokumentacja cen transferowych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.111.2019.2.MM
     ∟Czy Koszty utrzymania produktu ponoszone przez Wnioskodawcę podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.26.2019.GTM
     ∟Progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d i ust. 1e ustawy o CIT, odnoszą się do wartości netto transakcji, tj. nieobejmującej podatku od towarów i usług

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2019.GTM
     ∟Czy zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy, wartość każdego typu (rodzaju) transakcji należy ustalić w kwocie netto czy też w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług?

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.23.2019.GTM
     ∟Czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.24.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o CIT, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji

2019.05.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.22.2019.GTM
     ∟Czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d pkt 1-3 odnoszą się do wartości netto, czy brutto?

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.40.2019.2.AZE
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych z Gminą.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.134.2019.1.AK
     ∟Czy w okolicznościach stanu faktycznego Spółka może na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, dokonać wyboru reżimu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. i nie sporządzać za rok 2018 dokumentacji cen transferowych dla transakcji, które przekraczają ustawowy próg, w związku z treścią art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.37.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych oraz czy dokumentacja grupowa, którą musi sporządzić Wnioskodawca, może dotyczyć wyłącznie dwóch podmiotów, tj. Wnioskodawcy oraz Spółki.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.92.2019.1.BG
     ∟czy Spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. w zakresie informacji o grupie podmiotów powiązanych, o której mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.646.2018.1.APO
     ∟Czy w związku z brakiem obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych z tytułu dokonanych transakcji rolniczych, Spółka zobowiązana jest do ujęcia w limicie, na podstawie którego ustala się obowiązek podatnika do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi (10 000 000 euro) wartości tych transakcji na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. i złożenia sprawozdania CIT-TP?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.631.2018.1.AM
     ∟Ustalenie czy nabywane przez Spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej usługi w zakresie zarządzania podlegają ograniczeniom zaliczania w koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.06 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.112.2018.GTM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.642.2018.1.AS
     ∟- ustalenie, czy Fundusze Inwestycyjne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop, - określenie, czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze Inwestycyjne nie są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.393.2018.2.HK
     ∟Jeżeli Spółka dokona transakcji handlowych z podmiotem powiązanym polegających na sprzedaży produktów działalności rolniczej (zielonki, kiszonki, zboża, kukurydzy) np. na 40 000,- euro, których dopiero łączna wartość z przychodem np. na 15.000,- euro z wynajmu nieruchomości, odsprzedaży materiałów, towarów, usług, sprzedaży środków trwałych przekroczy 50 000,- euro, to czy jest zobowiązana prowadzić dokumentację cen transferowych, a jeżeli tak to dokumentacja ta ma dotyczyć również cen sprzedaży produktów działalności rolniczej?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2018.2.LG
     ∟Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji realizowanych z gminą oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.316.2018.1.ŚS
     ∟dotyczy obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.320.2018.2.AS
     ∟1) określenie, czy Fundusz Inwestycyjny i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop, 2) określenie, czy Fundusz Inwestycyjny i spółka kapitałowa, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym 2, który posiada certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.258.2018.1.BJ
     ∟w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, związanych z otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2018.2.AZ
     ∟Powstanie przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych od otrzymanych za pośrednictwem austriackiej spółki powiązanej środków pieniężnych tytułem odszkodowania.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.326.2018.2.JG
     ∟ustalenia braku powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.341.2018.1.AZ
     ∟W rozpatrywanej sprawie spełnione zostaną łącznie obie przesłanki określone w treści art. 15e ust. 1 pkt 2 updop: podmiotowa – ponieważ podmiotem zbywającym będzie podmiot powiązany z Zainteresowanymi, o którym mowa w art. 11 ww. ustawy oraz przedmiotowa – ponieważ dotyczyć będzie opłat za korzystanie z wartości wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że opłaty licencyjne za korzystanie z Modelu Biznesowego, w skład którego wchodzi m.in. korzystanie ze Znaku Towarowego i Logotypu A., nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu Spółki dominującej Y. Sp. z o.o. i spółek zależnych Z. Sp. z o.o. oraz E. Sp. z o.o., ze względu na ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 2 updop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj