Interpretacje do przepisu
art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5761/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.595.2019.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.579.2019.1.AB
     ∟Brak obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dostawy lokali mieszkalnych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.509.2019.1.AG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.532.2019.1.MO
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.635.2019.1.MS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.573.2019.1.JF
     ∟Prawo do zwolnienia podmiotowego.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.336.2019.1.MAZ
     ∟Dokonywane z Polski do Niemiec dostawy wyrobów na rzecz odbiorcy w Niemczech będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz wyrobów z Polski do Niemiec.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.555.2019.1.MN
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2019.1.DP
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (czynszu) na najem.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.427.2019.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wystawienia faktury na zasadach właściwych dla świadczeń opodatkowanych z zastosowaniem tego mechanizmu do realizowanych przez Wnioskodawcę prac takich jak: dostawa i montaż konstrukcji stalowych; dostawa i montaż balustrad, pochwytów, przegród, drabin, daszków oraz dostawa i montaż konstrukcji dachu.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.438.2019.6
     ∟Przychód z planowanego najmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, natomiast w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 000 zł, wówczas nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5%.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.366.2019.4.KP
     ∟Możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT w 2019 r. w związku z usługą najmu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.537.2019.2.KS
     ∟Uznanie za podatnika VAT przy wykonywaniu porozumień zawieranych przez Prezesa oraz prawa do rezygnacji z odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez urzędy statystyczne w ramach porozumień.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.432.2019.2.AKS
     ∟Dostawa towarów realizowana przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska: – w sytuacji, gdy nabywca nabędzie prawo do rozporządzania jak właściciel towarem na terytorium Polski – będzie stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną według stawki podatku w wysokości 0% – w sytuacji, gdy nabywca nabędzie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na terytorium swojego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – nie może być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.576.2019.2.BJ
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowej składająca się 6 działek stanowi odpłatną dostawę towaru opodatkowaną 23% stawką w części dot. działek przeznaczonych pod zabudowę, a w części podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.446.2019.2.LS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej dokumentującej zakup lokalu niemieszkalnego. A zatem, w przedmiotowym przypadku, skoro Wnioskodawczyni (zarejestrowany czynny podatnik VAT od 1 lutego 2019 r.) otrzymała duplikaty faktur zaliczkowych, to przysługiwało jej prawo do rozliczenia podatku z nich wynikającego w rozliczeniu za okres w którym otrzymała te faktury lub dwa kolejne miesiące. Jednakże podatek nierozliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Odliczenie podatku, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy będzie możliwe wyłącznie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.470.2019.5.AJ
     ∟Planowana transakcja sprzedaży niezabudowanego gruntu będzie wykonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pan wystąpi w jej ramach jako podatnik tego podatku w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Nie będzie ona zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do jego zastosowania. Nabył Pan działkę w drodze czynności niepodlegającej opodatkowaniu, co oznacza, że nie wystąpił podatek naliczony podlegający ewentualnemu odliczeniu. Dostawa ta nie będzie również zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy, ponieważ, jak wynika z treści wniosku jest to grunt przeznaczony pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Nie będzie Pan ponadto mógł skorzystać ze zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, ponieważ zwolnienia przewidzianego w tych przepisach nie stosuje się do dostawy terenów budowlanych. Tym samym dostawa gruntu niezabudowanego będzie opodatkowana 23% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.486.2019.1.UNR
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.441.2019.1.RR
     ∟opodatkowania transakcji cesji praw i obowiązków z przedwstępnych umów deweloperskich / przedwstępnej umowy nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach, które Podatnik będzie otrzymywał od dewelopera, dokumentujących kwoty zaliczek, które będą wpłacane przez Podatnika przy podpisywaniu przedwstępnych umów deweloperskich/umów nabycia lokalu mieszkalnego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.534.2019.1.MN
     ∟Braku obowiązku korekty podatku z tytułu nabycia środków trwałych, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wyborem zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 tej ustawy po upływie 5 lat licząc roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.442.2019.3.MSU
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie badania słuchu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, możliwość korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy w związku ze świadczeniem szkoleń stacjonarnych, możliwość korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy w związku ze świadczeniem szkoleń on-line,

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.421.2019.2.JN
     ∟Możliwość odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.355.2019.1.MK
     ∟Zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.506.2019.3.AJ
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku w związku z produkcją sztucznej biżuterii.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.439.2019.1.AS
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.399.2019.2.KB
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z odwieszeniem działalności i wykonywaniem usług pośrednictwa.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.416.2019.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – świetlica.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.535.2019.1.PS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji inwestycji.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.450.2019.1.AKS
     ∟Brak możliwości obniżenia kwoty podatku VAT wynikającego z faktur w związku z realizacją zadania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj