Interpretacje do przepisu
art. 12 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


35/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie towarów, bonów towarowych, wycieczek itp., które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 zł brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) będą stanowiły u komplementariusza (spółki z o.o.) koszty uzyskania przychodów jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czy przychodem komplementariusza (spółki z o.o.) podlegającym opodatkowaniu proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna pomniejszona o należny podatek VAT.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.53.2017.3.MJ
     ∟w zakresie ustalenia: - czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 2, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności TSL, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji, czy Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać przychody i koszty dotyczące bezpośrednio Działalności Nieruchomościowej (tj. działalności, która zostanie wydzielona do Spółki 2), - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Spółki, - czy Spółka 2 będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki 2 oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę.

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.72.2017.1.BD
     ∟Czy zarówno wydzielany do Spółki Usługowej zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością usługową, jak i pozostający w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością apteczną, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w związku z tym transakcja podziału Spółki przez wydzielenie nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1070.2016.1.TS
     ∟W zakresie ustalenia wysokości przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.372.2016.1.NL
     ∟ustalenie czy wydzielany Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 oraz czy transakcja polegająca na wydzieleniu Oddziału oraz przeniesieniu go do Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.310.2016.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz pozostały w Spółce po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”) oraz czy transakcja polegająca na wydzieleniu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz utworzeniu Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.472.2016.1.MJ
     ∟1. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Nieściągalnych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zaistniałego stanu faktycznego) 2. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Nieściągalnych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zdarzenia przyszłego)3. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Umorzonych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zaistniałego stanu faktycznego)4. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Umorzonych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zdarzenia przyszłego)

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-445/16-2/AK
     ∟Uznanie zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań, wydzielanych z majątku spółki oraz pozostających w spółce na skutek podziału przez wydzielenie za zorganizowane części przedsiębiorstwa;Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-202/16-2/AK
     ∟Uznanie Działu Księgowo-Administracyjnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Uznanie Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-182/16-2/AK
     ∟Uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie(art. 12 ust. 1 pkt. 9)

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-72/16-2/MS
     ∟środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma od Innej Spółki - w ramach rozliczenia wniesienia wkładu - nie będą miały charakteru podatku

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-124/15/EN
     ∟w zakresie ustalenia czy planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje po stronie Spółki Dzielonej obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-915/15-2/AK
     ∟Uznanie Działu Nieruchomości P. Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Uznanie Działu Rozwoju Inwestycji Spółki dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie.

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-401/15/MK
     ∟Czy przedstawione w opisanym stanie wyodrębnienie działalności prowadzonej w ramach oddziału Spółki oraz działalności prowadzonej w ramach centrali Spółki stanowi, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy podział Spółki wnioskodawcy w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, powodującego konieczność zapłaty podatku dochodowego?

2015.09.30 - Minister Finansów - DD6/033/78a/SOH/09/PK-845
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze sprzedaży wierzytelności własnej.

2015.09.30 - Minister Finansów - DD6/033/78b/SOH/09/PK-845
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze sprzedaży wierzytelności własnej.

2015.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-145/15-3/PS
     ∟Czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Nowej Spółki, jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności Produkcyjno-Sprzedażowej, który pozostanie u Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-587/14-2/MK
     ∟Czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP? Czy w wyniku podziału opisanego w opisie zdarzenia przyszłego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy?

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-391/14-5/PS
     ∟w zakresie istnienia zakładu Spółki w świetle przepisów umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12 poz. 90; zwana dalej: umowa polsko – niemiecka).

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-823/13-2/MS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2012.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-866/12/MO
     ∟Czy w sytuacji, w której należałoby wykazać kwotę odpowiadającą skorygowanemu podatkowi VAT należnemu, jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT w momencie otrzymania premii pieniężnej, Spółce naliczone zostaną odsetki za zwłokę w zapłacie podatku (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)?

2012.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-582/12-3/DG
     ∟za nieprawidłowe należy uznać stanowisko zgodnie z którym: „w kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym doszłoby do podziału, byłby zobligowany do zapłaty zaliczki w wysokości wynikającej z kalkulacji dokonanej za okres, w którym dojdzie do podziału, ale już bez uwzględnienia wartości przychodów i kosztów ich uzyskania „przejętych” przez NewCo. Jeżeli tak skalkulowana zaliczka będzie większa od sumy zaliczek zapłaconych od początku roku, Wnioskodawca zapłaci różnicę w terminie ustawowym, tj. do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on jednak zobligowany do zapłaty jakichkolwiek odsetek karnych, gdyż konieczność dopłacenia zaliczki na podatek nie będzie powodowała powstania u Wnioskodawcy zaleg...

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-758/12/MO
     ∟Zakładając, że otrzymywane od dostawców premie pieniężne nie stanowią wynagrodzenia za usługę opodatkowaną VAT, w rozliczeniu za jaki okres należy wykazać skorygowany podatek VAT należny jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?

2012.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-108/12-2/PM
     ∟Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Jednostki Produkcyjnej i połączenie jej z A. S.A. przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Laboratorium nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT?

2012.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-39/12-3/PM
     ∟1. Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników dedykowany działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?2. Czy w przypadku wydzielenia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników w drodze podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § l pkt 4 KSH, Wnioskodawca osiągnie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?

2012.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-39/12-2/PM
     ∟1. Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników dedykowany działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?2. Czy w przypadku wydzielenia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników w drodze podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § l pkt 4 KSH, Wnioskodawca osiągnie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?

2011.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-706/11-4/PS
     ∟Występowanie przychodu w sytuacji dokonania korekty błędnie zastosowanej stawki VAT oraz momentu skorygowania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z korektą podatku VAT.

2011.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-687/11/AP
     ∟Czy realizacja uchwał o wypłacie dywidendy poprzez świadczenie w miejsce wykonania tj. dokonanie zgodnie z art. 453 k.c. innych świadczeń (wydanie akcji i udziałów) w miejsce pierwotnie istniejącego zobowiązania powoduje powstanie przychodu z tytułu zbycia akcji lub udziałów, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółki?Czy realizacja uchwał o wypłacie dywidendy poprzez zwolnienie z długu zgodnie z art. 508 k.c. na mocy umowy o charakterze odpłatnym, poprzez przeniesienie prawa do akcji i udziałów na akcjonariusza, powoduje powstanie przychodu z tytułu zbycia akcji lub udziałów, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółki?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-331/11-2/JG
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu podatku od wartości dodanej ujętego na fakturach dokumentujących zakupy od podmiotów zagranicznych.

2010.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-983/09-2/JG
     ∟1. Czy w związku z opisanym zwrotem nadpłaty w podatku od towarów i usług (nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego? 2. Czy Spółka powinna rozpoznać przychód dla potrzeb podatku dochodowego w miesiącu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług, czy też powinna rozpoznać ten przychód „wstecznie”, tj. poprzez korektę rozliczenia podatku dochodowego za miesiące, w których pierwotnie wykazała przychód z tytułu najmu dekoderów?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj