Interpretacje do przepisu
art. 120 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1168/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 120 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR
     ∟Czy poniesiona przez Wnioskodawcę kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-180/16-1/ANK
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa Spółce osobowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności, w odniesieniu do: -wierzytelności z tytułu niedopuszczalnych sald debetowych, -przedawnionych wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.231.2019.2.AG
     ∟brak stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług Sieciowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.207.2019.2.JC
     ∟1. Czy od kwot zapłaconych prowizji i opłat okołokredytowych należy odprowadzić podatek u źródła w myśl przepisów art. 21 ust. 1 UPDOP w zw. z art. 11 UPO? 2. Czy w myśl przepisu art. 26 ust. 7a UPDOP dla dokonania z należytą starannością weryfikacji o której mowa w art. 26 ust. 1 UPDOP konieczne jest uzyskanie przez płatnika pisemnego oświadczenia podatnika przewidzianego w art. 26 ust. lf UPDOP od każdego z banków kredytujących?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.82.2019.2.MS
     ∟1. Brak obowiązku prowadzenia ewidencji odrębnie dla każdego z Zezwoleń oraz Decyzji,. 2. Kolejność wykorzystania limitu dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu limitów dostępnych w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie. 3. Zwolnienie z pdop całego dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń. 4. Zwolnienie z pdop jedynie dochodu uzyskanego na podstawie Decyzji z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.297.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.214.2019.1.MO
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.281.2019.1.AZ
     ∟możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji usługi

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2019.1.BG
     ∟czy w związku ze zbyciem na rzecz Faktora Wierzytelności w ramach Usługi faktoringu: - otrzymana od Faktora kwota będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, - Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu Faktora za Usługi Faktoringowe w postaci Dyskonta

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.178.2019.1.MO
     ∟Czy zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest objęty - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, jeśli spełnia ona łącznie poniższe przesłanki: -mieści się w kodach PKWiU wskazanych w Decyzji, -jest prowadzona na terenie (działkach) wskazanym w Decyzji?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.158.2019.1.KK
     ∟Czy zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 a ustawy o PDOP przy założeniu spełnienia wskazanych w Decyzji warunków będzie podlegał cały dochód z działalności wymienionej w Decyzji, prowadzonej na wskazanym w niej terenie maksymalnie do wartości dopuszczalnej pomocy publicznej?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.203.2019.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2019.1.AK
     ∟Czy koszty Prowizji od wynajmu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za Prowizję, czy też prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny być one rozliczone w czasie, zgodnie z ujęciem rachunkowym przyjętym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowości?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.63.2019.2.MS
     ∟Czy zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2018.1036 tj. z dnia 2018.05.30; dalej: „ustawa o CIT”), objęty będzie – w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego – całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej w Decyzji, prowadzonej na Terenie Inwestycji wskazanym w Decyzji?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.115.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez Usługodawców z Ukrainy na rzecz zakładu polskiej Spółki (Wnioskodawcy) oraz braku obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.113.2019.1.APO
     ∟zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych całego dochodu z działalności wskazanej w Decyzji prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji oraz momentu rozpoczęcia korzystania z tego zwolnienia.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.55.2018.2.MS
     ∟Jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją takiej inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a updop, a decyzja o wsparciu jedynie umożliwia stosowanie tego zwolnienia.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.134.2019.2.RR
     ∟opodatkowanie odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia, odszkodowania i renty

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.135.2019.2.JR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.1.2019.2.MS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce zależnej a następnie ich zbycia.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.27.2019.2.KT
     ∟w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z rozliczeniami pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi członkami konsorcjum

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.534.2018.3.DP
     ∟1. Czy wartość Wynagrodzenia będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy Wynagrodzenie będzie stanowić koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, który powinien zostać ujęty w wyniku podatkowym Spółki w momencie i w części w jakiej został ujęty jako koszt dla celów rachunkowych?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty zysku stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.4.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia mienia stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samymi uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj