Interpretacje do przepisu
art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.465.2017.1.GF
     ∟w zakresie zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodu

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.425.2017.2.IM
     ∟w zakresie zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodu

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.428.2017.2.JK3
     ∟W rozpatrywanej sprawie świadczenia zapewnione przez Spółkę dla pracowników, tj. dowóz do i z miejsca pracy, stanowią przychód ze stosunku pracy i w związku z tym, Wnioskodawca od przedmiotowych świadczeń jest obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, z uwzględnieniem zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 14a.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.485.2017.1.AK
     ∟w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.453.2017.1.AK
     ∟Samo zawarcie umowy przedwstępnej i wydatkowanie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku na nabycie nowego lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dochód, w związku z podpisaniem aktu przenoszącego własność nowego lokalu mieszkalnego dopiero po 2016 r. - Wnioskodawca będzie obowiązany opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.212.2017.2.KP
     ∟w zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.431.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.432.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.315.2017.2.ENB
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.514.2017.1.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania czynności wykonywanych przez Gminę.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.240.2017.1.SK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.403.2017.2.IM
     ∟Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na podatek od wartości świadczeń, jakie pracownik otrzymał bądź otrzyma z tytułu bezpłatnego zakwaterowania, stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie podlegała wartość świadczenia związanego z przejazdami Technika otrzymanego od Wnioskodawcy, jeżeli przejazdy te realizowane będą przez Wnioskodawcę lub przez zewnętrznych przewoźników autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.398.2017.2.IM
     ∟Czy pracownik z tytułu zakupienia dla niego polisy ubezpieczeniowej w opisanym wyżej zakresie na czas trwania podróży służbowej uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.408.2017.1.GF
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.568.2017.2.OS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.764.2017.1.OS
     ∟Odwrotne obciążenie.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.763.2017.1.OS
     ∟stawka podatku VAT dla wpłat wnoszonych przez uczestników projektu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.386.2017.1.IM
     ∟Czy w odniesieniu do części miesięcznego przychodu Pracownika stanowiącego honorarium autorskie (wynagrodzenie za prace twórcze) Spółka jako płatnik podatku PIT uprawniona będzie zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.444.2016.8.17-S-GG
     ∟Czy wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawczyni wobec SK poprzez konfuzję w wyniku nabycia wierzytelności pożyczkowej (obejmującej należność główną oraz ewentualne niespłacone odsetki) przysługującej SK wobec Wnioskodawczyni, w związku z likwidacją SK, spowoduje powstanie przychodu podatkowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.354.2017.2.MS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.213.2017.3.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla: pracowników Wnioskodawcy byłych pracowników Wnioskodawcy oraz pracowników i byłych pracowników jednostek obsługiwanych przez Wnioskodawcę

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2017.1.IM
     ∟Wysokość wynagrodzenia dla Pracowników za przeniesienie praw autorskich do Utworów będzie określała w sposób jednoznaczny faktyczną wartość honorarium z tytułu rzeczywiście wykonanej przez pracowników pracy twórczej. Jak wskazano, Wnioskodawca (Spółka) będzie ustalać kwoty wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za wykonywanie innych czynności na podstawie procentowego podziału wynagrodzenia lub rejestracji czasu pracy. Tymczasem Wnioskodawca, działając jako płatnik, powinien wskazać faktyczną wartość honorarium należnego pracownikom w danym miesiącu z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i dopiero do tak ustalonej wartości (pomniejszonej o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy podatkowej) mógłby stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.396.2017.1.LZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.343.2017.1.AK
     ∟PIT - w zakresie zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodu.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.345.2017.1.LZ
     ∟w zakresie zastosowania kosztów uzyskania przychodu przez płatnika

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.352.2017.1.MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2017.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.341.2017.1.JK3
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania od pracodawcy świadczeń

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-728/13-1/BS
     ∟w zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo – akcyjnej.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.327.2017.1.IM
     ∟w zakresie zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj