Interpretacje do przepisu
art. 15 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


569/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.646.2019.1.AJ
     ∟Sposób opodatkowania dostawy okularów korekcyjnych, okularów korekcyjnych przyciemnianych oraz okularów nie korekcyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów (okularów, opraw, szkieł) wydawanych w ramach gwarancji rozszerzonej oraz braku ich opodatkowania

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.562.2019.2.EA
     ∟Czy właściwą stawką opodatkowania dostawy Wyrobów (osłona nosa, maski ochronnej na twarz, kremu ochronnego do twarzy i ciała) jest obniżona stawka (obecnie 8%), o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.587.2019.1.MSO
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacja inwestycji pn.: „(…)”.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.399.2019.1.KM
     ∟Określenie stawki podatku dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.215.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy potencjalny wydatek na zapłatę Kosztów sądowych może w całości zostać zaliczony przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.358.2019.1.KM
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2019.1.PC
     ∟1. Czy w związku ze sprzedażą Gruntu Spółka ma prawo do potraktowania jako kosztu uzyskania przychodów sumy: - ceny zapłaconej na podstawie Umowy Nabycia Gruntu, oraz - przychodu historycznie rozpoznanego przez Spółkę z tytułu częściowo odpłatnego nabycia Gruntu? 2. Czy koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą Gruntu powinny zostać przyporządkowane do transakcji sprzedaży części A Gruntu i części B Gruntu w proporcji, w jakiej, odpowiednio, część A Gruntu i część B Gruntu pozostają do łącznej powierzchni Gruntu? 3. Czy Spółka ma prawo do potraktowania wartości Opłaty jako kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami i w związku z tym do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w momencie (tj. w miesiącu) poniesienia Opłaty?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.325.2019.1.ASY
     ∟Stawka podatku dla preparatu (…)

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.152.2019.2.AK
     ∟Udostępnianie przez Gminę, za pośrednictwem gminnych jednostek budżetowych, obiektów sportowych na cele uprawiania sportu i wychowania fizycznego opisanym we wniosku podmiotom nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 132 ust. 1 pkt m Dyrektywy 2006/112/WE.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.209.2019.1.IK
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy urządzeń (wyrobów medycznych) X.M., X.F., X.H. i H.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.134.2019.4.MG
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.163.2019.1.OA
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,XXXX” oraz w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,YYYY”.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.59.2019.2.DM
     ∟Stawka podatku dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.153.2019.1.JP
     ∟Czy w stosunku do opłat przyjmowanych na podstawie decyzji administracyjnych ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018r., poz. 2174) zwaną dalej w skrócie także: „u.p.t.u.”, który nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.9.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy towarów, tj. baterii do aparatów słuchowych na terytorium kraju oraz w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej dla wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.59.2019.1.MG
     ∟Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.652.2018.2.APO
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia kwoty Jednorazowego Rozliczenia do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.779.2018.3.PG
     ∟Uznanie Zarządzającego za podatnika podatku VAT.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.877.2018.2.OS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.455.2018.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy: • kwota zobowiązania w podatku VAT na terytorium Norwegii, na rzecz właściwego norweskiego organu podatkowego, stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia (pytanie nr 1); • kwoty uzyskane przez Wnioskodawcę od Publisherów tytułem zwrotu całości lub części zapłaconego przez Wnioskodawcę zobowiązania podatkowego z tytułu norweskiego VAT, nie będą stanowić przychodu Wnioskodawcy (pytanie 3); • otrzymane przez Wnioskodawcę korekty faktury (lub korekty innego dokumentu wystawionego przez Publishera potwierdzającego sprzedaż), nie będą skutkować ani obowiązkiem zmniejszenia przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, ani zwiększeniem przychodów o kwotę, o którą nie zostaną zmniejszone koszty uzyskania przychodów (pytanie 4).

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.459.2018.2.BC
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (…)”.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.587.2018.1.KT
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.427.2018.2.PR
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za udziały i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji późniejszego zbycia tych akcji

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.651.2018.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, pn. ,,...”.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.509.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.427.2018.1.JSK
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.291.2018.2.SS
     ∟Nieuznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu zamierzonej sprzedaży działek gruntu, stanowiących ustawową wspólność majątkową małżeńską.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj