Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


102/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.383.2019.1.MO
     ∟Czy pomimo spełnienia wynikających z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP przesłanek umożliwiających zaliczenie kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym do wartości niematerialnych i prawnych oraz zaliczenia tych kosztów do wartości niematerialnych i prawnych na gruncie prawa bilansowego, koszty prac rozwojowych mogą być odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w sposób określony w art. 15 ust. 4a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PDOP, tj. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.389.2019.1.MO
     ∟Czy w przypadku, gdy efektami prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę do 31 grudnia 2017 r. były wartości niematerialne i prawne (WNiP) podlegające amortyzacji, Spółka może uznać za koszty kwalifikowane wydatki poniesione na wytworzenie WNiP w momencie ich poniesienia?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.196.2019.1.MO
     ∟Czy w świetle art. 18d Updop w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioskodawca miał prawo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. „ulgi na działalność badawczo rozwojową”, zgodnie z wynikającymi z przepisów tytułami i limitami, poniesione przez siebie wydatki na prace rozwojowe, które były przez Wnioskodawcę uznawane za wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 Updop w związku z art. 15 ust. 4a pkt 3 Updop?

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.123.2019.1.BM
     ∟czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a uCIT, odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2018 r. od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.105.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy: 1. zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój – jest prawidłowe, 2. zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, kosztami kwalifikowanymi są, ponoszone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – jest nieprawidłowe.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy 1. PGK będzie mogła skorzystać z ulgi B+R w stosunku do poniesionych Kosztów kwalifikowanych przyjmując, że dla celów rozliczenia Ulgi B+R bez znaczenia jest czy poszczególne Spółki tworzące Grupę zanotują w danym roku ujemny wynik finansowy jednostkowy lub wynik jednostkowy niepozwalający na rozliczenie Ulgi B+R w całości – jest nieprawidłowe; 2. PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach Działalności B+R: • realizowanej przez Spółki Grupy we własnym zakresie – jest prawidłowe, • realizowanej przez Spółki Grupy na zlecenie innych Spółek Grupy – jest nieprawidłowe.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.132.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone na realizację prac rozwojowych, w części dotyczącej zakupu licencji /praw autorskich mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia, na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.64.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dla Projektów zaliczonych do Kategorii I-IV.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.7.2019.2.BM
     ∟w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na prowadzone badania naukowe oraz prace rozwojowe

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.11.2019.1.NL
     ∟ustalenie, w jakim momencie Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione na wytworzenie opisanego w stanie faktycznym programu oraz stworzenie aktualizacji tego programu

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.21.2019.2.JS
     ∟Definicja prac B+R oraz koszty kwalifikowane

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2019.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.683.2018.1.MO
     ∟1. Czy, w przypadku otrzymania dofinansowania w formie refundacji części poniesionych na realizację Projektu wydatków, ponoszone koszty powinny być zaliczane do KUP w całkowitej wysokości, tj. bez uwzględniania faktu, że w okresach późniejszych Wnioskodawca otrzyma refundację części kosztu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 2. W jaki sposób Spółka powinna dokonywać korekty KUP (w stosunku do wydatków ponoszonych w ramach Projektu), w przypadku późniejszego otrzymania dofinansowania w formie refundacji części poniesionych na realizację Projektu wydatków kwalifikowanych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.20.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia w którym momencie Spółka powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją (dotacją)- jest nieprawidłowe.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.669.2018.1.JKT
     ∟Jeżeli otrzymana dotacja odnośnie prac badawczo-rozwojowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.615.2018.1.JKT
     ∟Czy dofinansowanie udzielone Spółce odnośnie prac badawczo-rozwojowych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.670.2018.1.JKT
     ∟Jeżeli otrzymana dotacja odnośnie zakupu środków trwałych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.668.2018.2.JKT
     ∟Czy dofinansowanie udzielone Spółce odnośnie zakupionych środków trwałych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2018.2.MO
     ∟Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2018.2.JS
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach Platformy, obejmującej tworzenie nowego produktu oraz prace nad dalszym jego rozwojem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, wskazanej w art. 4a pkt 26-28 updop, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wynikającej z art. 18d ust. 1 updop? Czy Spółka jest uprawniona, aby w zeznaniu za rok podatkowy, odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane dotyczące realizacji Platformy, które na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 updop zostały uznane za koszt uzyskania przychodów w kolejnych miesiącach tego roku, w których zostały poniesione, zgodnie z art. 18d ust. 8 updop?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.310.2018.2.MST
     ∟W jakim momencie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej dotyczącej prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.311.2018.1.MST
     ∟W jakim momencie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej dotyczącej prac rozwojowych zakończonych wynikiem negatywnym, z tytułu których koszty uzyskania przychodów rozpoznaje jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.278.2018.1.MST
     ∟Czy wydatki na należności z tytułów, o których mowa w art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p., dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie prac rozwojowych, mogą zostać zaliczone do kosztów prac rozwojowych i rozliczane w rachunku podatkowym na zasadach wynikających z art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.203.2018.1.JS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że stworzenie systemów teleinformatycznych Projektu E2 należy kwalifikować jako prace rozwojowe w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, a więc w myśl przepisów podatkowych wyrażonych w art. 15 pkt 4a Usta¬wy o CIT ich koszty Spółka może rozliczać na bieżąco w miesiącu, w którym zostały poniesione - niezależnie od sposobu ich ujęcia dla celów bilansowych, także w sytuacji, gdy te same koszty, dla celów bilansowych, będą aktywowane jako wartości niematerialne i odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne? 2. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Spółki w zakresie prac nad innowacyjnymi Systemami spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT mimo plano¬wanego uzyskiwania przychodów z wypracowanych rozwiązań?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.114.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym (w szczególności w punktach 2, 3, 4, 5) działalność kwalifikowana przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co w konsekwencji umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonej w art. 18d-e ustawy o PDOP (przy spełnieniu pozostałych warunków skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonych w art. 18d-e ustawy o PDOP, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. (pytanie Nr 1)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.223.2018.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku nieuwzględnienia ulgi na działalność badawczo-rozwojową za 2017 r. w deklaracji rocznej CIT-8 za 2017 r., której termin złożenia upływa dla Spółki 31 marca 2018 r., Spółce będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia ulgi na działalność badawczo-rozwojową w korekcie deklaracji CIT-8 za 2017 r., złożonej wraz ze stosownymi załącznikami (pytanie Nr 25)?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj