Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


58/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.280.2019.1.APA
     ∟ustalenie: - czy Spółka prawidłowo uznała, że wydatki na system klimatyzacji i system wentylacji mechanicznej, nie stanowią kosztów podatkowych do momentu zakończenia sporu sądowego z wykonawcą, - czy Spółka winna ująć wydatki na wentylację i klimatyzację, poniesione do roku 2015, tj. do momentu oddania budynku wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji do używania, do wartości początkowej budynku i amortyzować według stawki właściwej dla budynku użytkowego czy też powinna urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne ująć odrębnie jako odrębne środki trwałe, - w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć w czasie wydatki na system wentylacji i klimatyzacji, tj. w którym roku podatkowym winny zostać one uznane jako koszt podatkowy, w przypadku uznania ich za część wartości początkowej budynku.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.273.2019.1.AR
     ∟kto, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, będzie podmiotem uprawnionym do rozliczenia korekt przychodów i kosztów – Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2019.1.JG
     ∟Sposób dokonywania korekty z tytułu otrzymanych premii (rabatów) w związku z wydzieleniem Wnioskodawcy ze spółki dzielonej.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.152.2019.1.RK
     ∟ustalenie, czy Spółka nowo zawiązana, powinna na bieżąco (tj. w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostały otrzymane) uwzględnić w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dokumentujące premie (rabaty), otrzymane po dniu podziału oraz w zakresie korekty kosztów towarów, sprzedanych przed dniem podziału

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.496.2018.3.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, że: w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Wydzieleniem po stronie Spółki Nabywającej, nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.455.2018.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy: • kwota zobowiązania w podatku VAT na terytorium Norwegii, na rzecz właściwego norweskiego organu podatkowego, stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia (pytanie nr 1); • kwoty uzyskane przez Wnioskodawcę od Publisherów tytułem zwrotu całości lub części zapłaconego przez Wnioskodawcę zobowiązania podatkowego z tytułu norweskiego VAT, nie będą stanowić przychodu Wnioskodawcy (pytanie 3); • otrzymane przez Wnioskodawcę korekty faktury (lub korekty innego dokumentu wystawionego przez Publishera potwierdzającego sprzedaż), nie będą skutkować ani obowiązkiem zmniejszenia przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, ani zwiększeniem przychodów o kwotę, o którą nie zostaną zmniejszone koszty uzyskania przychodów (pytanie 4).

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2018.1.ANK
     ∟Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2018.1.BKD
     ∟Czy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku korekt wynikających z faktur korygujących wystawianych po Dniu Podziału: a. dotyczących przychodów związanych z działalnością Części Wydzielanej rozpoznanych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału - do ich ujęcia dla celów CIT będzie uprawniona Spółka Dzielona, a nie będzie Spółka Przejmująca; b. dotyczących kosztów związanych z działalnością Części Wydzielanej potrąconych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału - do ich ujęcia dla celów CIT będzie uprawniona Spółka Dzielona, a nie będzie Spółka Przejmująca

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ
     ∟Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.355.2018.1.BKD
     ∟Czy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka Dzielona będzie uprawniona do ujmowania dla celów CIT korekty podatku od nieruchomości za okresy występujące przed Podziałem w zakresie dotyczącym nieruchomości wchodzących w skład Części Wydzielanej w rozliczeniu za okres, w którym złożona zostanie prawnie skuteczna korekta deklaracji na podatek od nieruchomości, albo w którym zostanie wydana ostateczna decyzja zmieniająca wysokość należnego od Spółki Dzielonej podatku od nieruchomości za dany okres

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.304.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy otrzymanie faktury korygującej dotyczącej wynagrodzenia za usługi wsparcia w danym roku będzie po stronie Spółki skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała tę fakturę.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.287.2018.1.AK
     ∟Czy na podstawie art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, Wnioskodawca powinien dokonać bieżącej korekty odpisów amortyzacyjnych - niespowodowanej błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, a związanej ze zmianą wartości początkowej środków trwałych (nowych lub ulepszonych) - poprzez skorygowanie zarówno wartości samych odpisów amortyzacyjnych, jak i wartości początkowej na bieżąco, tj. uwzględniając w pierwszym skorygowanym odpisie skumulowaną część, o którą korygowany będzie miesięczny odpis od miesiąca następującego po miesiącu przekazania środków trwałych/ulepszonych środków trwałych do używania, aż do miesiąca, w którym dokonywana jest korekta?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.271.2018.1.BG
     ∟- ustalenia momentu skorygowania kosztów uzyskania przychodów na podstawie otrzymanych przez Wnioskodawcę dokumentów korygujących będących wynikiem kalkulacji Wskaźnika efektywności, - zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i momentu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów objętych tym przepisem

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.273.2018.1.AN
     ∟Która spółka (Spółka dzielona, czy Spółka przejmująca) powinna ujmować i w jakim okresie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, korekty podatku od nieruchomości za okresy występujące przed dniem podziału w zakresie dotyczącym nieruchomości wchodzących w skład wydzielanego ZCP.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.106.2018.1.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku połączenia Spółki ze Spółkami Przejętymi przez przejęcie, rozliczonego dla celów księgowych metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy oraz Spółek Przejętych, sukcesję podatkową w rozumieniu art. 93 § 1 w zw. z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku korekty wynagrodzenia wykazanego pierwotnie na fakturach za usługi wykonane przez Spółki Przejęte przed dniem połączenia, która to korekta zostanie dokonana w trakcie roku podatkowego następującego po roku, w którym doszło do połączenia, Wnioskodawca będzie mógł dokonać na bieżąco obniżenia lub podwyższenia swojego przychodu w oparciu o przedmiotowe faktury korygujące lub inne dokumenty potwierdzające przyczyny korekty

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.108.2018.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy z uwagi na połączenie Spółki ze Spółkami Przejętymi przez przejęcie, rozliczonego dla celów księgowych metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy oraz Spółek Przejętych, sukcesję podatkową w rozumieniu art. 93 § 1 w zw. z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku korekty faktur za towary lub usługi nabyte przez Spółki Przejęte do dnia połączenia, otrzymanych przez Wnioskodawcę w dniu połączenia lub w późniejszym okresie, jeżeli korekty wynagrodzenia za te towary lub usługi nie będą następstwami popełnionych przez kontrahentów Spółek Przejętych błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia na bieżąco w swoich kosztach korekty kosztów uzyskania przychodu wynikających z faktur korygujących, tzn. w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma te faktury korygujące od kontrahentów Spółek.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.42.2018.1.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku korekty wynagrodzenia wykazanego pierwotnie na fakturach za usługi wykonane przez Wnioskodawcę lub Spółki Przejęte, dokonanej po zakończeniu danego roku, wynikająca z tych czynności korekta przychodu będzie mogła zostać ujęta w rozliczeniu za okres, w którym wystawione zostały przedmiotowe faktury korygujące lub inne dokumenty potwierdzające przyczyny korekty, jako korekty wynikające z innych powodów niż błąd rachunkowych lub inna oczywista omyłka

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.107.2018.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy przypadku otrzymania faktur korygujących obniżających lub podwyższających należności za nabyte usługi lub towary, w sytuacji gdy korekta nie będzie wynikać z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, korekta kosztów będzie mogła zostać uwzględniona na bieżąco, tzn. w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma owe faktury korygujące od kontrahentów.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.211.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad korekty kosztów uzyskania przychodów z uwagi na zmianę wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości dokonanej decyzją Burmistrza.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.304.2017.1.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, a otrzymane po Momencie podziału

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.307.2017.1.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca powinien ujmować i w jakim okresie dla celów CIT korekty podatku od nieruchomości za okresy występujące przed Momentem podziału w zakresie dotyczącym nieruchomości wchodzących w skład wydzielanego ZCP

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.284.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, a otrzymane po Momencie podziału

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.287.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien ujmować i w jakim okresie dla celów CIT korekty podatku od nieruchomości za okresy występujące przed Momentem podziału w zakresie dotyczącym nieruchomości wchodzących w skład wydzielanego ZCP

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.179.2017.1.KP
     ∟Czy otrzymane przez Wnioskodawcę od Kontrahenta dokumenty korygujące koszty uzyskania przychodu, odnoszące się do transakcji, które miały miejsce w trakcie poprzedniego roku podatkowego powinny skutkować korektą kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma noty obciążające / uznaniowe?

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.196.2017.1.JS
     ∟Moment korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.239.2017.1.KP
     ∟1) Czy na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o CIT, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca, dokonując korekt przychodów z tytułu świadczonych usług, które wynikają z kwartalnego/półrocznego rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego, jest uprawniony do ujmowania tego typu korekt „na bieżąco”, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów za okres, w którym wystawiane są faktury korygujące przychód? 2) Czy na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o CIT, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca, otrzymując od swoich usługodawców faktury korygujące, wystawione po zakończeniu kwartału z uwagi na ustalony w umowach z tymi usługodawcami kwartalny okres rozliczeniowy, jest uprawniony do ujmowania tego typu korekt „na bieżąco”, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów za okres, w którym otrzymał faktury korygujące?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj