Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.282.2019.2.JS
     ∟koszty kwalifikowane

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.219.2019.2.ANK
     ∟Czy Odsetki ponoszone przez Spółkę na podstawie Umowy Pożyczki mogą być co do zasady uznane za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, Spółka będzie miała prawo zaliczyć Odsetki do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości limitu kosztów finansowania dłużnego określonego zgodnie z art. 15c Ustawy CIT) ?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.103.2019.1.AS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Premii wypłacanych Pracownikom i Członkom Zarządu, których wysokość skalkulowana jest w oparciu o określony procent zysku netto Spółki

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.373.2018.1.MS
     ∟Czy w świetle zapisów art. 15 i art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacane prezesowi i członkom zarządu wynagrodzenie dodatkowe, w oparciu o podpisane aneksy do umów o prace, stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.277.2018.2.JC
     ∟1. Czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 Ustawy o CIT? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o CIT?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.326.2018.1.JKT
     ∟Czy wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta nadal ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.187.2018.1.JP
     ∟w zakresie ustalenia, czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., Spółka jest uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwoty premii określonej we wniosku, wypłacanej pracownikowi.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.240.2018.2.AS
     ∟1)możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wydatków na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, 2)określenie momentu poniesienia kosztów z tytułu Wydatków na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych w momencie ich poniesienia.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.117.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowego wynagrodzenia – premii, o którym mowa we wniosku

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.227.2018.1
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowego wynagrodzenia

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.136.2018.2.JG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej premii.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.116.2018.1.AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki premii kwartalnych oraz rocznych kalkulowanych w oparciu o zysk operacyjny, zysk zrealizowany w związku z pozyskanymi klientami, czy też zysk netto.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.28.2018.1.JKT
     ∟1. Czy Spółdzielnia prawidłowo dokonała podziału kosztów remontu pawilonu handlowego na obciążające koszty działalności opodatkowanej i tzw. mieszanej przyjmując powierzchnię zajętą przez siedzibę Spółdzielni oraz powierzchnię wynajętą według klucza m² danego rodzaju powierzchni? 2. Czy Spółdzielnia prawidłowo dokonuje dalszego podziału kosztów remontu w części przypadającej na siedzibę zarządu stosując zasadę wynikającą z art. 15 ust. 2 i 2a updop? 3. Czy koszty planowanych remontów sfinansowane z nadwyżki bilansowej stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj