Interpretacje do przepisu
art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1964/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.280.2019.1.APA
     ∟ustalenie: - czy Spółka prawidłowo uznała, że wydatki na system klimatyzacji i system wentylacji mechanicznej, nie stanowią kosztów podatkowych do momentu zakończenia sporu sądowego z wykonawcą, - czy Spółka winna ująć wydatki na wentylację i klimatyzację, poniesione do roku 2015, tj. do momentu oddania budynku wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji do używania, do wartości początkowej budynku i amortyzować według stawki właściwej dla budynku użytkowego czy też powinna urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne ująć odrębnie jako odrębne środki trwałe, - w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć w czasie wydatki na system wentylacji i klimatyzacji, tj. w którym roku podatkowym winny zostać one uznane jako koszt podatkowy, w przypadku uznania ich za część wartości początkowej budynku.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.362.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione we wniosku składniki majątkowe mogą stanowić odrębne od budynku nr 3 środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2019.2.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dostosowanie i aranżację powierzchni biurowych i momentu poniesienia tych wydatków

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.475.2019.2.JM
     ∟1. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku likwidacji środka trwałego. 2. Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży lub zezłomowania środka trwałego lub poszczególnych składników.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.378.2019.1.PB
     ∟w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na: zaprojektowanie, wykończenie i aranżację wnętrza oraz zakup niezbędnych elementów wyposażenia dzierżawionego przez Spółkę mieszkania.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.442.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wartość wchodzących w skład zbywanego Przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, również w zakresie w jakim ich nabycie zostało sfinansowane w całości lub w części z Dotacji będzie podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu zbycia Przedsiębiorstwa

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.330.2019.1.AK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty naliczonej za usunięcie drzew i krzewów

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.329.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia prowizji od zaangażowania i opłaty przygotowawczej poniesionych od zaciągniętego kredytu do kosztu wytworzenia środka trwałego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.337.2019.2.IZ
     ∟Czy wydatki związane z wynajmem nowych pomieszczeń i placów wraz z mediami oraz ewentualnymi podatkami lokalnymi na czas remontu, a także oznakowanie i monitoring podnajmowanych pomieszczeń powinny zwiększać wartość modernizowanych środków trwałych – hali napraw i placu postojowego?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2019.1.ANK
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na Wynagrodzenie Uniwersytetu powinny stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne, czy podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.340.2019.1.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w sytuacji w której rachunkowo amortyzowane nieruchomości dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.313.2019.1.DP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT w odniesieniu do Autostrady i Budynków jako użytkowanych zarówno w warunkach pogorszonych, jak i złych?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.300.2019.1.DP
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątku (autobusów) wniesionych do spółki aportem (a wcześniej zakupionych z dofinansowaniem środków UE) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

2019.09.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.54.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dokonaną modernizacją budynku pałacu i tym samym zmianą jego charakteru z mieszkalnego na niemieszkalny, Spółka prawidłowo ustaliła nową stawkę amortyzacji dla budynku na poziomie nie wyższym niż 33,33%

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.296.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, dokonywanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji w której rachunkowo budynki te dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
     ∟Definicja B+R, pracownik, umowa zlecenie i umowa o dzieło, materiały, surowce, usługi specjalistyczne.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.334.2019.1.ANK
     ∟W zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży/przekazania wspólnikom Nieruchomości otrzymanej wcześniej przez Spółkę aportem.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2019.1.DP
     ∟Czy Cena Zakupu będzie stanowić koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem w postaci opłat za wynajem samochodu, a co za tym idzie Cena Zakupu powinna być rozliczona w momencie uzyskania przez Spółkę pierwszego przychodu z wynajmu krótkoterminowego samochodu?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.267.2019.1.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem ulicznym na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką” będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (tj. ujęcia w księgach rachunkowych Spółki)?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.AS
     ∟W zakresie możliwości określenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 4 orazokreślenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy CIT w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez TUW w zamian za aport.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.287.2019.1.JS
     ∟w zakresie: - zaliczenia nieumorzonej części wartości początkowej wyburzonych Zabudowań do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zakończenia fizycznej likwidacji Zabudowań, tj. w 2018 r., - zaliczenia kosztów wyburzenia: a) jako koszty wytworzenia nowej, przyszłej inwestycji (zwiększające jej wartość początkową) w sytuacji, gdy Spółka podejmie decyzję o realizacji takiej inwestycji, b) jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w dacie decyzji o braku realizacji przyszłej inwestycji,

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.166.2019.3.PW/SP
     ∟Zaliczenie do działalności badawczo-rozwojowej realizowanych przez Wnioskodawcę prac, zaliczenie do kosztów kwalifikowanych kosztów wymienionych we wniosku i możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2019.5.JS
     ∟Prace B+R, koszt kwalifikowany, pracownik, współpracownik, materiał, odpisy amortyzacyjne.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2019.1.SP
     ∟uznanie za koszt wytworzenia środków trwałych nakładów poniesionych na drogę znajdującą się na gruntach stanowiących własność Wnioskodawcy, amortyzacja nakładów poniesionych na budowę drogi, wprowadzenie gruntu na którym wybudowano drogę do ewidencji środków trwałych i zakwalifikowania wydatków na jego nabycie do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego odpłatnego zbycia, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów, na których wybudowano drogi w przypadku ich nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy w zamian za zobowiązanie do ich utrzymywania

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.314.2019.2.SP
     ∟Uznanie składników majątkowych za pojedyncze lub kompleksowe środki trwałe i możliwość ich amortyzacji odrębnie od budynku.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.218.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych, oddawanych przez Spółkę do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj