Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


908/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.95.2019.1.RK
     ∟Ustalenia, czy przedmiot transakcji (CUI) należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy Zainteresowany będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ww. ustawy.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.55.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, jaka wartość początkowa budynków stanowi przychód z budynków w rozumieniu przepisów art. 24b ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy jest to wartość wprowadzona do ewidencji dla potrzeb ustawy o rachunkowości, czy wartość podatkowa, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.411.2018.4.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka 1 prawidłowo przyjęła do ewidencji nabyte środki trwałe według wartości odpowiadającej cenie nabycia, ustalenia, czy wydatek za udostępnienie rynku zbytu jest wydatkiem, o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy wydatek ten podlega ograniczeniom wynikającym z ww. przepisu oraz momentu zaliczenia wydatku za udostępnienie rynku zbytu do kosztów podatkowych.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.330.2018.3.BM
     ∟Czy transakcja nabycia składników majątkowych spółki komandytowej będzie stanowiła transakcję nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT, a co za tym idzie czy: a. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do amortyzowania nabytych w ten sposób środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym ich wartość początkową powinien ustalić stosując art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT, b. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, jaka potencjalnie może powstać, stanowiącej wartość niematerialną i prawną na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy o CIT.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.235.2018.4.BKD
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Dział Sprzedaży, będący przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”), Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku ze sprzedażą Działu Sprzedaży na rzecz Kupującego: - wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Kupującego, będzie stanowiła suma ich wartości rynkowej – w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy lub różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi – w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, wartość ta, jako wartość niematerialna i prawna, będzie podlegać amortyzacji podatkowej po stronie Kupującego, a wartością, od której Kupujący będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych będzie wartość początkowa firmy określona jako dodatnia różnica między ceną nabycia Działu Sprzedaży, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład Działu Sprzedaży z dnia kupna

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy wartość wkładu w postaci nieruchomości pod inwestycję, tj. gruntu wniesionego przez Spółkę Wspólnika, będzie stanowiła jeden z elementów kosztu wytworzenia przyszłych apartamentów, a wysokość tego kosztu powinna zostać ustalona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład oraz czy wkład wniesiony w postaci nieruchomości pod inwestycje, tj. gruntu Wnioskodawca winien traktować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2018.1.MS
     ∟Czy planowaną Transakcję należy zakwalifikować jako nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm. – dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym czy Wnioskodawca na potrzeby CIT będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ustawy o CIT?

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.133.2018.1.BS
     ∟W zakresie ustalenia, czy w zaistniałym stanie faktycznym transakcję sprzedaży należy zakwalifikować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy Wnioskodawca na potrzeby ww. ustawy był zobowiązany do ustalenia wartości początkowej Zbywanych Składników Majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ustawy.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.151.2018.1.MS
     ∟1. Czy Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ŚT oraz WNiP, w rozumieniu i na potrzeby stosowania art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ustawa o PDOP”), w wysokości: - ich wartości rynkowej (w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy) lub - różnicy między ceną nabycia Działu (rozumianą jako suma kapitałowych części opłat leasingowych, w tym ewentualnej opłaty wstępnej oraz ewentualnej opłaty końcowej) a wartością rynkową składników majątkowych niebędących ŚT ani WNiP (w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy)? 2. W przypadku, gdy wystąpi dodatnia wartość firmy Działu, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić jej wartość? 3. Czy wartość początkowa ŚT oraz WNiP ustalona w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 1, a także dodatnia wartość firmy Działu (o ile wystąpi) ustalona w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 2 będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę? 4. Czy: - odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT, WNiP oraz dodatniej wartości firmy (o ile wystąpi) w trakcie obowiązywania Umowy oraz - część odsetkowa opłat -będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.21.2018.3.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Wydziału Wydruków Masowych stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz sposobu ustalenia przychodów i kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.2.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowaną transakcję należy zakwalifikować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, czy Wnioskodawca na potrzeby tego podatku będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej Zbywanych Składników Majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz art. 16g ust. 12 ww. ustawy.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.1.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowaną transakcję należy zakwalifikować jako nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, czy Wnioskodawca na potrzeby tego podatku będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej nabywanych przez niego składników majątku Zbywcy w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz art. 16g ust. 12 ww. ustawy.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.398.2017.2.MBD
     ∟Dotyczy możliwości zaliczenia kosztów likwidacji nieruchomości wraz z nakładami inwestycyjnymi i kosztami rozbiórki do kosztów podatkowych likwidowanej nieruchomości.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2017.2.IZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2017.1.JF
     ∟W zakresie uznania sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem nabycia Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.176.2017.1.AZ
     ∟w zakresie problematyki związanej z: ustalaniem wartości składników majątkowych, o których mowa w art. 16g ust. 2 updop w przypadku umów leasingu wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa oraz ustalaniem wartości składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w art. 16g ust. 10 pkt 2 updop w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.182.2017.2.AK
     ∟Umowa leasingu przedsiębiorstwa

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.102.2017.1.MS
     ∟- W jaki sposób należy ustalić wartość firmy powstałej w wyniku nabycia przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa? - W jaki sposób należy ustalić łączną wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa? - Czy w przypadku wykazania dodatniej wartości firmy w związku z nabyciem Przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do jej amortyzacji dla celów podatkowych? - W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Przedsiębiorstwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Przedsiębiorstwa - w odniesieniu do składników majątkowych oraz wartości firmy objętej niniejszym wnioskiem?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.76.2017.3.ANK
     ∟w zakresie: - uznania zbywanych/nabywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - ustalenia łącznej wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2017.2.MST
     ∟- czy Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw, - czy składniki pozostające w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstw, - łączna wartość początkowa, przejętych w ramach Podziałów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.73.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.75.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.13.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.12.2017.1.MC
     ∟pełne odpisy amortyzacyjne przy aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.8.2017.1.JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie stanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a które u otrzymującego aport będą stanowiły środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1141.2016.2.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1140.2016.2.KK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1107.2016.1.RS
     ∟Ustalenia łącznej wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa należy dokonać na podstawie art. 16g ust. 10 updop;W związku z wystąpieniem tzw. ujemnej wartości firmy przy nabyciu Przedsiębiorstwa, wartość poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach Przedsiębiorstwa powinna zostać proporcjonalnie obniżona tak, by łączna suma wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa była równa wartości ustalonej na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 2 updop.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.861.2016.2.AW
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie środków pieniężnych, do wypłaty których na rzecz KW zobowiązana jest Spółka, odpowiadających wartości Zobowiązań Publicznoprawnych, wynagrodzeń z tytułu 14-tej pensji na rzecz byłych pracowników KW (nieprzejętych przez Spółkę) wraz z wartością Składek na rzecz ZUS z tytułu tych wynagrodzeń, wynagrodzeń za kwiecień 2016 r. wraz z wartością odpowiednich Składek na ZUS, Dodatkowych zobowiązań oraz Odsetek od Obligacji do kosztów uzyskania przychodów na dzień poniesienia kosztu, tj. dzień ujęcia w księgach rachunkowych Spółki jako zobowiązania?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj