Interpretacje do przepisu
art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


185/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.370.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może włączyć budowle stanowiące infrastrukturę obsługującą obiekt do budynku i traktować jako nierozerwalną całość oraz zastosować jednakową stawkę amortyzacji w wysokości 2,5%

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.362.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione we wniosku składniki majątkowe mogą stanowić odrębne od budynku nr 3 środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej ustawy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.460.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy konstrukcja stalowa na dachu budynku nr 3 powinna zwiększać wartość początkową budynku nr 3 w momencie przyjęcia jej do użytkowania i być amortyzowana według stawki amortyzacyjnej właściwej dla tego budynku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.272.2019.4.BD
     ∟Czy koszty szkoleń i specjalistycznych warsztatów nabywane przez CUW jako właściciela majątku, w wyniku których Informatycy zaangażowani we wdrożenie Systemów uzyskują kompetencje umożliwiające Spółce ich uruchomienie i wdrożenie, poniesione do dnia przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych powinny zwiększać podatkową wartość początkową nabytych wartości niematerialnych i prawnych ?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.340.2019.1.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w sytuacji w której rachunkowo amortyzowane nieruchomości dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.300.2019.1.DP
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątku (autobusów) wniesionych do spółki aportem (a wcześniej zakupionych z dofinansowaniem środków UE) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.296.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, dokonywanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji w której rachunkowo budynki te dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.193.2019.1.AD
     ∟Ustalenie czasowego obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności do dowolnego poziomu, począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.314.2019.2.SP
     ∟Uznanie składników majątkowych za pojedyncze lub kompleksowe środki trwałe i możliwość ich amortyzacji odrębnie od budynku.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.179.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca jest uprawniony do ujęcia budynku, o którym mowa we wniosku w ewidencji środków trwałych w miesiącu, gdy będzie posiadał pozwolenia na użytkowanie wszystkich kondygnacji ww. budynku wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.70.2019.2.HK
     ∟1. Czy Wnioskodawca może uznać koszty dotyczące złomowanych elementów obudowy za koszty uzyskania przychodów? 2. W jakiej dacie Wnioskodawca może uznać te koszty za koszty uzyskania przychodów? 3. Czy wynagrodzenie uzyskane za złomowane elementy obudowy stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.118.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wyposażenie meblowe kawiarni - wskazane jako wydatki kategorii B - należy traktować jako odrębne środki trwałe.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.119.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy kompletne wyposażenie zaplecza kuchennego wskazane jako wydatki kategorii C, należy traktować jako odrębne środki trwałe.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.153.2019.2.APO
     ∟Czy wydatki poniesione na niskocenne akcesoria do łazienek opisane w kategorii D, powinny zostać potraktowane jako wyposażenie, w związku z czym mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.152.2019.2.APO
     ∟Czy wymienione w ramach renowacji lustra, winny być traktowane jako elementy wyposażenia niezwiązane trwale z budynkiem, oraz powinny zostać uznane za odrębne środki trwałe amortyzowane według stawki 20% lub jednorazowo w zależności od ceny jednostkowej?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.147.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z nabyciem budynku handlowo-usługowego zakwalifikowanego do rodzaju 103 KŚT Budynki handlowo-usługowe, spełniającego wymogi definicji środków trwałych używanych określonej w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie oddanego do używania i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz okresu amortyzacji nie krótszego niż 3 lata, tj. określonego w art. 16j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z nabyciem budynku hotelowego, podobnego budynku krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem hoteli robotniczych, domu wypoczynkowego, innego budynku zakwaterowania turystycznego, restauracji, baru, stołówki lub niemieszkalnego budynku koszarowego zakwalifikowanego do rodzaju 109 KŚT Pozostałe budynki niemieszkalne, który spełnia wymogi definicji środków trwałych używanych, określonego w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie oddanego do używania i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji, to Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz okresu amortyzacji nie krótszego niż 3 lata, tj. określonego w art. 16j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.557.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości ujęcia w wartości początkowej Systemu przed wprowadzeniem do użytkowania wydatków na szkolenia.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.282.2018.2.MS
     ∟Zasady i sposobu amortyzacji ujawnionego używanego środka trwałego.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.367.2018.2.APA
     ∟1. Czy Wnioskodawca, jako Finansujący, aby spełnić warunki podatkowej umowy leasingu zgodnie z art. 17b ust. 1 jest zobowiązany do zakwalifikowania nabytych składników majątku będących przedmiotami leasingu, bez względu na ich wartość początkową, do środków trwałych, ujmowania ich w ewidencji środków trwałych oraz dokonywania amortyzacji podatkowej, w tym także jednorazowej amortyzacji względem nabytych przedmiotów leasingu o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł przewidzianej w art. 16f ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy Wnioskodawca, jako Finansujący będzie spełniał warunki podatkowej umowy leasingu zgodnie z art. 17b ust. 1, jeżeli nabyte przedmioty leasingu o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł netto nie zostaną poddane odpisom amortyzacyjnym lecz na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki poniesione na ich nabycie będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.293.2018.2.MS
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy w odniesieniu do refaktury od Spółki D S.A. obejmującej koszty prac wdrożeniowych od Spółki B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2018.2.AK
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia? 3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.? 4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.292.2018.2.BG
     ∟1. Czy Spółki będą uprawnione do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółki postąpią prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej licencję SAP powiększoną o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka D S.A. otrzyma ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia, natomiast Spółka A Sp. z o.o. otrzyma refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy Spółka D S.A. postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na Spółkę A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury kosztów na Spółkę A Sp. z o.o.?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.247.2018.1.AK
     ∟Czy po otrzymaniu pisma od Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgłaszającego sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania Spółka mogła przyjąć budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią gospodarczo-magazynową do użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i rozpocząć jego amortyzację poczynając od 1 stycznia 2016 r.?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.236.2018.1.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej?

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.171.2018.1.ZK
     ∟- Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10%, przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla używanych środków trwałych?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.201.2018.1.GF
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.88.2018.2.MST
     ∟Moment dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości początkowej użytkowanych środków trwałych

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj