Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2436/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.401.2019.1.APO
     ∟- Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawcy, w ramach Zezwolenia nr 78, przysługuje prawo do zastosowania 65% współczynnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej na potrzeby wyliczenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”)? - Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawcy, w ramach Zezwolenia nr 189, przysługuje prawo do zastosowania 60% współczynnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej na potrzeby wyliczenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.357.2019.2.MO
     ∟- Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń, - Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia 1, a gdy limit wynikający z tego zezwolenia nie jest wystraczający do objęcia całości dochodu strefowego zwolnieniem podatkowym otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z dostępnym limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń - w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2019.2.JKT
     ∟Czy Koszty transakcyjne poniesione przez Spółkę stanowią tzw. koszty wspólne (tj. dotyczące zarówno działalności zwolnionej i opodatkowanej) i powinny być alokowane do działalności gospodarczej zwolnionej i działalności opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy o CIT?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-200/16-1/JKT
     ∟Czy dodatkowy przychód związany z transportem wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest wolny od podatku dochodowego, jako przychód z działalności strefowej?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2019.2.IZ
     ∟ustalenie, czy: - środki otrzymane w ramach Odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środki jakie zostaną otrzymane od Serwisanta jako Rekompensata stanowią przychody a środki jakie Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta stanowią koszty, które składają się na dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, - czy wydatki poniesione w związku z zapłatą roszczenia na rzecz Kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.343.2019.2.BM
     ∟czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wnioskodawca mógł zakwalifikować i będzie mógł zakwalifikować w przyszłości ponoszone przez siebie koszty tzw. „omodelowania” jako koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o CIT i odliczyć ich wartość od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.340.2019.3.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -dochód z działalności w zakresie technologii lotniczych będzie przedmiotem opodatkowania oraz będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, w zakresie wynikającym z poniesionych wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków na zakup jednego lub dwóch motoszybowców, -istnieje możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych, stanowiących podstawę do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wydatków z tytułu zakupu motoszybowców, -dla celów obliczania zwolnienia strefowego ewentualna strata z działalności lotniczej zmniejszy dochód (zwolniony) z innej działalności strefowej wykonywanej przez danego Wnioskodawcę, np. z działalności poligraficznej

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2019.2.MO
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.442.2019.1.JKT
     ∟Czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.355.2019.2.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.441.2019.1.JKT
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.351.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na zakup materiałów oraz usług obróbki cieplnej od Podwykonawców prowadzących działalność poza specjalną strefą ekonomiczną, stanowiących jedynie element procesu usługowego realizowanego, przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodu z tytułu działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia, a tym samym, czy przychód (dochód) związany z późniejszą sprzedażą usług obróbki metali z wykorzystaniem materiałów i usług obróbki cieplnej zakupionych od Podwykonawców będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia podstawy obliczenia wartości przysługującego zwolnienia podatkowego w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.348.2019.2.MO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, Spółka w zakresie w jakim wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową nie zostały zaliczone do kosztów działalności strefowej (zwolnione z opodatkowania CIT) ma prawo do zastosowania art. 18d ustawy o CIT (przy spełnieniu warunków wynikających z przedmiotowego przepisu)?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.350.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.314.2019.2.MO
     ∟Czy dochód z tytułu sprzedaży leków i suplementów diety w sytuacji opisanej w punkcie 1 i 2 stanu faktycznego może w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.338.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach płatności częściowych, na nabycie/wytworzenie środków trwałych, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu SSE, stanowią (będą stanowić) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-IBPBI/2/4510-190/15-1/MO
     ∟1. Czy Spółce działającej na terenie SSE, będącej tzw. „starym małym” przedsiębiorcą, która zmieniła Zezwolenie w trybie art. 6 ustawy zmieniającej, przysługuje po 31 dniu grudnia 2011 r. zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”) oraz art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej: „ustawa o sse”)? 2. Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop oraz art. 12 i art. 16 ustawy o sse, należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie ważności zezwolenia? 3. Czy po dniu 31 grudnia 2011 r. korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych już na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej Spółka, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2011 r.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.318.2019.2.PC
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych w stanie faktycznym kabli zasilających powstających na terenie Strefy korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.396.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstałe w związku z kosztami, które na podstawie tzw. przychodowego klucza alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ww. ustawy zostały przypisane do: - działalności strefowej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności strefowej - działalności opodatkowanej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności opodatkowanej

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.311.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstałe w związku z kosztami, które można jednoznacznie przypisać do działalności strefowej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności strefowej.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2019.1.ANK
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na Wynagrodzenie Uniwersytetu powinny stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne, czy podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.306.2019.2.AW
     ∟Dochód uzyskany ze sprzedaży nabywanych od podmiotów zewnętrznych wyrobów nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34, ponieważ wyroby te nie są wykonywane na terenie SSE

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.316.2019.1.JKT
     ∟Czy w związku z uzyskaniem Decyzji (przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków w niej wskazanych), w okresie obowiązywania Decyzji, zwolnieniu z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP podlega cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.331.2019.1.JC
     ∟Czy koszt związany z nabyciem gruntu od podmiotu powiązanego może zostać rozpoznany jako koszt kwalifikujący się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje w rozumieniu § 8 Rozporządzenia, zwiększający limit dostępnego Spółce zwolnienia podatkowego?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-327/16-15/AD
     ∟Czy Spółka może objąć zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia z 2009 r. (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywany będzie limit dostępny w ramach Zezwolenia z 2014 r. (tj. chronologicznie wydanego później) oraz kolejno limity dostępne w ramach ewentualnych późniejszych zezwoleń (o ile zostaną one uzyskane przez Spółkę w przyszłości)?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.325.2019.1.SP
     ∟Ustalenie, czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie, gdy nie osiągnął jeszcze przychodów z działalności zwolnionej z opodatkowania, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a, będą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami potrącane w momencie uzyskania pierwszych przychodów Spółki z działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu i na jej podstawie.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.290.2019.1.BM
     ∟czy po uzyskaniu Decyzji (przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków w niej wskazanych), w okresie jej obowiązywania, zwolnieniu z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP, będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj