Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1591/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.458.2019.2.EW
     ∟Rozpoznanie importu usług jako usługi kompleksowej.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.499.2019.1.TKU
     ∟Uznanie nabycia usług od kontrahenta jako import usług, opodatkowanie tego importu usług wg stawki 23% VAT oraz uznanie, że podatek ten stanowi podatek należny i naliczony.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.541.2019.2.KM
     ∟Skutki podatkowe wypłaty Świadczeń Gwarancyjnych przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.527.2019.1.JŻ
     ∟Posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce świadczenia usług wytwarzania silników oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.375.2019.2.WH
     ∟Brak rozpoznania importu usług.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.408.2019.2.PR
     ∟Braku opodatkowania podatkiem na terytorium kraju przemieszczenia towarów z terytorium Austrii na terytorium Niemiec, obowiązek opodatkowania nabytej usługi od Firmy DE na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz opodatkowanie i udokumentowanie przemieszczenia półproduktów z terytorium Niemiec na terytorium Polski do Nabywcy PL.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.421.2019.1.RM
     ∟brak obowiązku rozpoznania importu usług w związku z organizacją pobytu laureatów Konkursu z Polski na Węgrzech

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.417.2019.2.PC
     ∟w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.363.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2019.1.AP
     ∟Import usług świadczonych przez Kontrahenta, za które otrzymuje on wynagrodzenie w postaci Opłaty motywacyjnej oraz moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tych usług.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.445.2019.1.IT
     ∟Opodatkowanie czynności zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji przez Uczestników.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.345.2019.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku importu usług kulturalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.271.2019.1.MAZ
     ∟Brak możliwości odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, poprzez korektę deklaracji VAT, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (powstała konieczność rozliczenia podatku należnego), jeżeli taka korekta zostanie złożona później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.439.2019.1.RD
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz zakupy krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.438.2019.1.RD
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz zakupy krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2019.1.AKO
     ∟rozpoznanie importu usług zwolnionych od podatku VAT oraz brak powstania obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu odkupu od Inwestora niespłaconych wierzytelności

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.348.2019.4.MC
     ∟Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia VAT w Polsce z tytułu świadczonych usług zarządzania oraz rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.354.2019.1.KB
     ∟Brak opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jako uczestnika systemu cash poolingu.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.216.2019.1.PK
     ∟Rozpoznanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenia miejsca świadczenia usług oraz rozliczenia podatku

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.354.2019.3.IG
     ∟Uznanie nabycia usług Sekurytyzacji za import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy oraz brak obowiązku rozpoznania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem Wierzytelności w ramach usługi Sekurytyzacji, brak obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust.1 ustawy.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.247.2019.5.AS
     ∟zwolnienie z podatku VAT czynności sprzedaży lub zamiany kryptowaluty, ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku usług dotyczących kryptowalut, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów bezpośrednio związanych z procesem wydobywania oraz sprzedaży kryptowaluty, uznanie za usługę czynności prowadzenia przez Spółkę platformy internetowej stanowiącej kopalnię kryptowalut

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.206.2019.4.MS
     ∟Opodatkowanie świadczonych przez kontrahentów usług za które otrzymują oni od Wnioskodawcy opłaty motywacyjne oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe usługi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj