Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


673/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.278.2019.1.MD
     ∟Obowiązek opodatkowania dotacji oraz zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.133.2019.2.MH
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu Instalacji, stawka podatku VAT dla ww. usługi montażu w zależności od miejsca instalacji, brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach, obowiązek wykazania przez Gminę w jej deklaracji podatkowej podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji oraz stawki podatku dla tej usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.58.2019.2.ICZ
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Miasta oraz opodatkowanie usług budowlano-remontowych wykonywanych na nieruchomościach będących własnością Miasta.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.143.2019.1.JO
     ∟- opodatkowania według właściwej stawki świadczonych przez Wnioskodawcę usług – w celu dokonania zmian lokatorskich – opisanych dla Opcji 1 i Opcji 2 (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 2);- zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług opisanych w Opcji 3 (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3)

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.130.2019.1.IG
     ∟W odniesieniu do usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT wykonywanych przez Podwykonawców Wynajmującego w ramach Prac Wykończeniowych na rzecz Spółki, zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT. Zasada znajduje zastosowanie w odniesieniu do całego zakresu Prac Wykończeniowych, tj. zarówno w części, której koszt ponosi Wynajmujący zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Umów, jak i w odniesieniu do kosztów, które pokrywa Najemca.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.120.2019.3.SJ
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do nabywanych usług montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.186.2019.1.WH
     ∟Prace budowlane wykonywane w ramach naprawy poczynionych błędów budowlanych (usuwanie wad budynku) podlegają opodatkowaniu 23%, podstawową stawką VAT.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 112-KDIL2-2.4012.103.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE; opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.98.2019.2.SM
     ∟brak obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług nabywanych od Wykonawcy w ramach realizacji inwestycji

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.93.2019.2.ZD
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.124.2019.3.PC
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej usługi montażu instalacji na nieruchomościach mieszkańców

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.95.2019.2.ICZ
     ∟Opodatkowanie usług budowlanych wykonywanych w związku z wykończeniem wnętrz w budynkach komercyjnych na zlecenie najemcy oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z wykonywaniem ww. usług budowalnych.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.102.2019.2.WL
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od zakupu wszystkich towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego projektu pn. „…” na rzecz mieszkańców, uznanie firm, które dostarczą i zainstalują OZE za podwykonawców i tym samym zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji w części należnej partnerowi projektu.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.80.2019.2.ICZ
     ∟Opodatkowania usług budowlano-montażowych oraz dostawy towarów w ramach realizacji inwestycji.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.823.2018.2.TK
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji realizowanych pomiędzy Zainteresowanymi i dokumentowania tych czynności.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.34.2019.2.TK
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.90.2019.1.BK
     ∟Mechanizm odwrotnego obciążenia.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.78.2019.2.EB
     ∟Zastosowania 23% stawki podatku dla prac naprawczych refakturowanych przez Wspólnotę.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.5.2019.1.WN
     ∟uznanie wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.54.2019.2.AK
     ∟Obowiązek wykazania nabywanych przez Wnioskodawcę usług w deklaracji podatkowej.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.44.2019.2.MSO
     ∟- opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych/kolektorów solarnych wykonywanych przez Gminę na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy, - opodatkowania czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych/kolektorów solarnych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, - zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, - prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, - podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.64.2019.2.MD
     ∟Opodatkowanie przez gminę usług „termomodernizacji” świadczonych na rzecz mieszkańców; opodatkowanie zaliczek otrzymanych od mieszkańców w związku z tymi usługami oraz stawek podatku obowiązujących dla tych usług. Uwzględnienie w podstawie opodatkowania wyłącznie wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (pomniejszonego o kwotę podatku należnego); prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup i montaż Instalacji oraz obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od Wykonawców usług związanych z zakupem i montażem Instalacji w związku z realizacją projektu.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.27.2019.2.KT
     ∟w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z rozliczeniami pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi członkami konsorcjum

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.91.2019.1.PC
     ∟Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do wykonywanych przez B. na zlecenie Wnioskodawcy Prac wykończeniowych będących usługami wymienionymi w poz. 2 - 48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, których wartość mieści się w kwotach określonych w Umowie Najmu za każdy metr kwadratowy Pomieszczeń biurowych, oraz których wartość przekracza określoną w Umowie Najmu kwotę za każdy metr kwadratowy Pomieszczeń biurowych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.48.2019.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi; opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji dotyczącej budynków będących własnością Gminy; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usługi budowlanej od wykonawców oraz obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu Instalacji w części dotyczącej budynków Gminy; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usługi budowlanej od wykonawców oraz obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu Instalacji w części dotyczącej budynków mieszkańców; braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu; pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczących nieruchomości mieszkańców; częściowego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczącej nieruchomości Gminy; stawki podatku VAT na usługę montażu wraz z dostawą urządzeń instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na rzecz mieszkańców; zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla przyznanej dotacji a także ustalenia czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowi podstawę opodatkowania wyliczoną metodą „w stu”.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.21.2019.2.DC
     ∟Stawka podatku VAT w związku z dostawą i montażem kompletnych instalacji na budynkach mieszkalnych i na gruncie; Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; Podleganie opodatkowaniu otrzymanej dotacji; Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.967.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Gminę obowiązkowych wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi oraz podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1), - opodatkowania dotacji (dofinansowania) otrzymanej przez Gminę z tytułu realizacji usługi polegającej na instalacji kolektorów solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2), - zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych od podwykonawców usług montażu instalacji solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3), - określenia stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji solarnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4), - braku opodatkowania czynności nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom instalacji solarnych podczas okresu trwałości projektu oraz przeniesienia własności instalacji solarnych przez Gminę na rzecz uczestników projektu po upływie okresu trwałości projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 5), - prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6).

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.38.2019.2.MR
     ∟- Zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług; - Zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”; - Braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców POŚ.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.16.2019.2.AW
     ∟Stawka podatku, podstawa opodatkowania, odwrotne obciążenia, prawo do odliczenia w związku z wykonaniem POŚ.

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.35.2019.2.RR
     ∟Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostawy urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich montażem oraz sposobu udokumentowania tej czynności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj