Interpretacje do przepisu
art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


177/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.149.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny od fundacji.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.66.2019.1.JKu
     ∟jeżeli istotnie wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, określonej dla III grupy podatkowej, wówczas nabycie takie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, tzn. nie ma obowiązku składania zeznania; tym samym nie będzie też obowiązku opłacania tegoż podatku.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2019.2.MCZ
     ∟skutki nabycia tytułem wykonania polecenia darczyńcy

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.2.2019.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca jako spadkobierca po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po swojej matce (po wydaniu aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego przez notariusza) zgłaszając właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu podatkowym SD-Z2 nabycie spadku po matce w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego – powinien również zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie otrzymanych w drodze spadku przez jego matkę środków pieniężnych i czy z tytułu otrzymania przez matkę Wnioskodawcy środków pieniężnych w drodze spadku po zmarłym bracie jej ojca – po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn?

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.158.2018.2.DK
     ∟1. Czy po przejęciu spadku, Wnioskodawca ma złożyć za matkę zeznanie podatkowe na formularzu SD-3, czy też urząd skarbowy samodzielnie naliczy wysokość zobowiązania podatkowego dla matki Wnioskodawcy wraz z należnymi odsetkami ? 2. Czy Wnioskodawca może się ubiegać o ewentualne zwolnienie z płatności odsetek od niezapłaconego przez matkę podatku ? 3. Czy sprzedając mieszkanie, będące przedmiotem spadku, Wnioskodawca będzie mógł dopiero wtedy pokryć powyższe zobowiązania wobec urzędu skarbowego? 4. Czy po przejęciu spadku po matce, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku niezapłaconego przez matkę poniesione koszty, tj. zadłużenie czynszu w spółdzielni, zadłużenia płatności za prąd i gaz oraz płacony przez Wnioskodawcę czynsz za mieszkanie od 2015?

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.131.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.109.2018.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn na skutek otrzymania darowizny od partnera siostry w wyżej opisanej sytuacji, a jeśli tak to jaka kwota powinna być podstawą opodatkowania? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego na skutek otrzymania darowizny, jeśli wykona polecenie w terminie 21 dni od otrzymania darowizny, a jeśli tak to jaką kwotę wartości darowizny powinna wykazać w tym zeznaniu?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.65.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku po matce.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.61.2018.2.HS
     ∟Jaką kwotę należy wpisać w długach i ciężarach spadku – zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł czy faktycznie zapłaconą (w tym wypadku według stanu na jaki dzień)? Innymi słowy czy długiem i ciężarem tego spadku jest tylko spłacona część zachowku, czy również roszczenie o zapłatę rat, które nie zostaną jeszcze (na dzień złożenia korekty SD-3) zapłacone?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2018.1.PM
     ∟Czy po ustanowieniu na rzecz Wnioskodawczyni służebności mieszkania przez jej syna pozostającego w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową, Wnioskodawczyni będzie zwolniona w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia prawa służebności mieszkania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.86.2018.1.ASZ
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.29.2018.2.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki pieniężnej

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2018.2.BD
     ∟Czy Wnioskodawca był zobowiązany do złożenia zgłoszenia SD-Z2 aby uniknąć płacenia podatku od spadków i darowizn? Czy obecnie Wnioskodawca ma obowiązek złożenia zeznania SD-3?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.7.2018.1.AD
     ∟Wnioskodawczyni nie będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną nieruchomości dokonaną na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy małżonkiem Wnioskodawczyni i jego bratem. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabędzie w drodze darowizny nieruchomość wchodzącą w skład ich majątku wspólnego.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.1.2018.2.BJ
     ∟1. Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka? 2. Czy w tym konkretnym przypadku, gdzie hipoteka przewyższa wartość nieruchomości podatek od spadków i darowizn będzie równy zero? 3. Czy w przypadku kiedy podatek od spadków i darowizn będzie równy zero powinno się złożyć deklarację? Jeśli tak, to jaką oraz w jakim terminie?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.67.2017.2.AK1
     ∟w zakresie opodatkowania wierzytelności o wypłatę odszkodowania nabytego w drodze spadku

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.184.2017.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia spadku po matce

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.155.2017.2.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.170.2017.2.BB
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, pomoc otrzymana przez Wnioskodawczynię od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.172.2017.2.BJ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, pomoc otrzymana przez Wnioskodawcę od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4017.3.2017.1.MCZ
     ∟Czy Zainteresowanych jako spadkobierców swojej matki (U.M.), będącej stwierdzoną sądownie spadkobierczynią A.S. i M.Z., a także jeszcze niepotwierdzoną sądownie spadkobierczynią L.S. i W.Z., obciąża lub obciążać będzie (po stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku po L.S. i W.Z.) obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia przez U.M. ww. nieruchomości?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.108.2017.2.MCZ
     ∟Opodatkowania majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.119.2017.1.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki internetowej

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB
     ∟Czy fakt, iż przy przekazywaniu pieniędzy między Darczyńcami a Wnioskodawcą występują pewnego rodzaju pośrednicy (Organizator zbiórki), skutkuje koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn między Wnioskodawcą a Organizatorem zbiórki?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.51.2017.3.MD
     ∟Opodatkowanie nabycia w spadku udziału w gospodarstwie rolnym (brak zwolnienia – Wnioskodawczyni nie posiadała uprzednio gruntów rolnych), skutki podatkowe zniesienia współwłasności tego gospodarstwa rolnego oraz skutki podatkowe wypłaty zachowku w ramach datio in solutum (wydanie części odziedziczonego gruntu jako zadośćuczynienie roszczeniu o zachowek)

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2017.2.JKu
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.57.2017.2.BB
     ∟Kiedy spadkobierca powinien zapłacić podatek od spadków i z tego tytułu złożyć stosowną deklarację podatkową

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj