Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


45/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.457.2019.1.OS
     ∟Okres rozliczeniowy.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.869.2018.2.MJ
     ∟nieuznanie czynności polegającej na zużyciu na potrzeby własne energii elektrycznej wytworzonej przez Gminę z odnawialnych źródeł energii, która nie zostanie wprowadzona do sieci za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, uznanie czynności polegającej na wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci, termin wystawienia faktury dokumentującej wprowadzenie energii elektrycznej do sieci, określenie podstawy opodatkowania przy wprowadzeniu energii elektrycznej do sieci, wskazanie elementów, które powinna zawierać faktura wystawiona przez Wnioskodawcę w związku z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.89.2018.1.PK
     ∟korekta faktur in plus

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.8.2018.1.AS
     ∟opodatkowanie bezumownego poboru ciepła

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.9.2018.1.AS
     ∟W zakresie: uznania, czy czynności obciążenia odbiorców pobierających energię bezumownie opłatami określonymi na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie nr 1) obowiązku oraz terminu wystawienia faktury a także określenia terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.738.2017.2.AS
     ∟Czy należny podatek VAT od wystawionych faktur w dniu 5-12-2017 r. za dostarczoną energię elektryczną w miesiącu listopadzie należy wykazać w deklaracji VAT 7 w miesiącu dostarczenia energii czyli w listopadzie, czy w miesiącu wystawienia faktury czyli w grudniu?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL1-2.4012.474.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw wodoru.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-407/14-5/17-S/OS
     ∟Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.121.2017.1.AKO
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonywania przez użytkowników pojazdów o napędzie elektrycznym wpłat środków na tzw. e-portfel

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4512.12.2017.1.LG
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonywania przez użytkowników pojazdów o napędzie elektrycznym wpłat środków na tzw. e-portfel

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.125.2017.1.RD
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej.

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.970.2016.1.AW
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z uwzględnieniem proporcji wskazanej w art. 90 ustawy o VAT

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-390/16-4/JF
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego za dostawę energii elektrycznej po dokonaniu korekty nabycia

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-794/15/MN
     ∟W jakim momencie w stosunku do dostawy gazu przewodowego lub energii elektrycznej w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT?

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-681/15/MN
     ∟W jakim momencie w stosunku do dostawy gazu przewodowego lub energii elektrycznej w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-735/15-3/MP
     ∟Opodatkowanie opłat dodatkowych naliczanych z tytułu nieznominowania lub przekroczenia mocy umownej oraz opłat z tytułu wznowienia dostaw paliwa gazowego;

2015.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-145/15/AK
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia gazu przewodowego, sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach z tytułu nabycia gazu „na bieżąco”, moment rozliczenia faktur korygujących oraz sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących.

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-607a/14/MD
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-966/14/ICz
     ∟W zakresie ustalenia która ze Spółek będzie zobowiązana do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania z tego tytułu podatku należnego w odniesieniu do faktur związanych z ZCP i dotyczących sprzedaży zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli obowiązek wystawienia faktury oraz obowiązek podatkowy w VAT powstanie przed dniem, w dniu lub po dniu podziału?

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-919/14/AZb
     ∟momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy gazu ziemnego

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-927/14-4/JŻ
     ∟Uwzględnienie faktur korygujących in plus oraz in minus z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w deklaracjach i rejestrach prowadzonych na potrzeby VAT za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione oraz brak obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-892/14-4/MM
     ∟Określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy energii elektrycznej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-407/14-4/OS
     ∟Usługa kompleksowa/momentu powstania obowiązku podatkowego

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-409/14-2/SM
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, świadectw pochodzenia oraz termin odliczenia podatku naliczonego

2014.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-647/14-2/EK
     ∟dokumentowanie oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw energii elektrycznej

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-215/14/BM
     ∟w zakresie ujęcia w rozliczeniach Spółki faktur korygujących „In minus” wystawionych przez wspólnika przed przejęciem przedsiębiorstwa, w przypadku gdy akceptacja takiej korekty wpływa już do Wnioskodawcy po przejęciu; w zakresie wystawienia duplikatu faktury oraz w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktury za dostawę prądu; – w zakresie skorygowania danych nabywcy na fakturze poprzez wystawienie noty korygującej.

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-350/14-2/AS
     ∟rozliczanie faktur korygujących

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-356/14-2/EK
     ∟Za jaki okres Spółka powinna, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., uwzględnić wystawioną fakturę korygującą na plus (wskazującą rzeczywistą wartość sprzedanej energii elektrycznej), w rejestrze VAT, tzn. czy faktura korygująca powinna zostać ujęta w rejestrze VAT za miesiąc, w którym faktura korygująca zwiększająca kwotę należną zostanie wystawiona, czy też w rejestrze VAT, w którym zostanie uwzględniona pierwotna faktura korygowana? Czy Spółka powinna, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., uwzględnić, wystawioną fakturę korygującą na minus (wskazującą rzeczywistą wartość sprzedanej energii elektrycznej), w rejestrze VAT za miesiąc, w którym faktura korygująca zmniejszająca kwotę należną zostanie wystawiona?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-192/14/BM
     ∟w zakresie ustalenia która ze Spółek będzie zobowiązana do rozpoznania podatku należnego w stosunku do faktur dotyczących okresu z przed dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie w dniu lub po dniu podziału, także w sytuacji wcześniejszego wystawienia faktury przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1141/13/BM
     ∟w zakresie ustalenia która ze Spółek będzie zobowiązana do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania z tego tytułu podatku należnego w odniesieniu do faktur związanych z ZCP i dotyczących sprzedaży zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli obowiązek wystawienia faktury oraz obowiązek podatkowy w VAT powstanie przed dniem, w dniu lub po dniu podziału

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj