Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


240/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.508.2017.1.IT
     ∟w zakresie braku opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z rozliczania zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.113.2017.1.MS
     ∟Czy PGK, jako podatnik CIT, przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Spółka jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia?

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.118.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.117.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2017.1.JC
     ∟w zakresie utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i zakończenia roku podatkowego PGK.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.120.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.109.2017.1.AK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepisy art. 11 ustawy o PDOP nie będą miały zastosowania do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, a tym samym, planowane dobrowolne umorzenia udziałów nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK? 2. Czy przepisy art. 14 ustawy o PDOP będą miały zastosowanie do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.42.2017.1.AM
     ∟Czy w sytuacji, gdy którakolwiek ze spółek zagranicznych będzie spełniać warunki do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy CIT, podatnikiem, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT, zobowiązanym m.in. do prowadzenia ewidencji zdarzeń określonej w art. 24a ust. 13 ustawy CIT, złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy CIT oraz zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, będą poszczególne spółki tworzące PGK, nie zaś PGK?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.34.2017.1.JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.9.2017.1.TS
     ∟Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.1.2017.1.BC
     ∟Czy w związku ze stosowaniem art. 11 ust. 8 ustawy o CIT, art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT nie będą miały zastosowania do transakcji dokonywanych w ramach PGK?

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.79.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK pozostają neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.1079.2016.2.JC
     ∟W zakresie skutków podatkowych transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1.2017.1.MC
     ∟W zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcja nabycia udziałów/akcji.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1078.2016.1.RS
     ∟W zakresie skutków podatkowych transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1090.2016.1.JC
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej powstałej przed utworzeniem PGK

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.968.2016.1.DP
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów podatkowych z tytułu przejęcia przedmiotu zastawu

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.978.2016.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku uwzględnienia przepływów finansowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego w ramach PGK przy ustalania dochodu lub straty podatkowej zarówno w czasie, gdy PGK będzie posiadało status podatnika, jak i po utracie tego statusu

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.511.2016.1.AK
     ∟Możliwość rozliczenia straty podatkowej powstałej przed utworzeniem PGK.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.589.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności własnej przedawnionej (czyli różnicy między nominalną wartością wierzytelności brutto a sumą uzyskaną z jej zbycia).

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.477.2016.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia nieprzedawnionej wierzytelności własnej (czyli różnicy między nominalną wartością wierzytelności brutto, tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) a sumą uzyskaną z jej zbycia.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.897.2016.1.BC
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekazywania środków pieniężnych w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.919.2016.1.RS
     ∟Czy po upływie okresu obowiązywania Umowy PKG / rozwiązaniu Umowy PGK / utracie przez PGK statusu podatnika pdop, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK i w konsekwencji w jaki sposób należy ustalić okres „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 updop?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.472.2016.2.MJ
     ∟Czy w sytuacji zbycia Wierzytelności Nieściągalnych, należy rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o CIT w wysokości ceny ustalonej w umowie sprzedaży (pytanie odnosi się do zaistniałego stanu faktycznego) oraz czy w sytuacji zbycia w przyszłości Wierzytelności Nieściągalnych, należy rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o CIT w wysokości ceny ustalonej w umowie sprzedaży (pytanie odnosi się do zdarzenia przyszłego).

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-758/16-2/JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-759/16-2/JC
     ∟1. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika pdop przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK? 2. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, będzie skutkowało brakiem uzyskania przez PGK statusu podatnika pdop oraz brakiem rozpoczęcia roku podatkowego przez PGK? 3. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop? 4. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.472.2016.1.MJ
     ∟1. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Nieściągalnych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zaistniałego stanu faktycznego) 2. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Nieściągalnych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zdarzenia przyszłego)3. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Umorzonych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zaistniałego stanu faktycznego)4. Czy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT należy zaliczyć wartość Wierzytelności Umorzonych w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług; pytanie odnosi się do zdarzenia przyszłego)

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.799.2016.1.AW
     ∟w zakresie opodatkowania przepływów finansowych związanych ze zobowiązaniami podatkowymi realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-757/16-2/RS
     ∟w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-760/16-2/RS
     ∟w zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK wskutek naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj