Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 27b ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


337/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 27b ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie próbników

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-911/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi przesyłu wody i ścieków komunalnych świadczonej na rzecz spółki, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności wniesienia aportem Infrastruktury do spółki w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, korzystania ze zwolnienia na podstawie tego przepisu w przypadku aportu dokonanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, wyłączenia ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy i opodatkowania stawką podstawową czynności wniesienia aportem Infrastruktury do spółki w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę Infrastruktury wod-kan, sposobu dokonania odliczenia podatku i okresu korekty dla wydatków poniesionych na infrastrukturę oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu dokonania aportu Infrastruktury i zasad jej ustalenia.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.208.2019.1.RMA
     ∟Podstawa opodatkowania produktów sprzedawanych w ramach promocji.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.82.2019.2.KO
     ∟Teza w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT samego gruntu działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego na nim występującego tj. chodnika i nawierzchni asfaltowej (pytanie nr 1), - braku możliwości skorzystania dla dostawy samego gruntu działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie nr 2), - skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dostawy obejmującej łącznie grunt działki nr 2138/78 wraz ze składnikiem budowlanym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (pytanie nr 3), -skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dostawy obejmującej łącznie grunt działki nr 2138/78 wraz ze składnikiem budowlanym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (pytanie nr 4), - określenia podstawy opodatkowania dla dostawy działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego (pytanie nr 5).

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.5.2019.2.DC
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia aportu w postaci Nieruchomości do Spółki komandytowej oraz prawa do pomniejszenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej wniesienie do Spółki komandytowej aportu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.442.2018.2.AS
     ∟aport znaku towarowego

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.78.2018.1.MP
     ∟Czy podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT z tytułu czynności rozliczenia nakładów w obce środki trwałe będzie niezamortyzowana wartość nakładów (wartość księgowa netto) wynikająca z ksiąg Spółki na dzień rozwiązania umowy wynajmu (dzierżawy) ?

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.821.2017.1.ASZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.818.2017.1.JM
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.835.2017.1.MM
     ∟Uznanie Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług stołówkowych na rzecz dzieci ze szkół i przedszkoli, czynności wydawania legitymacji/świadectw szkolnych i świadczenia usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych oraz sposób opodatkowania sprzedaży posiłków na rzecz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1014/14-2/MN
     ∟podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości za kwotę 1 zł netto

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.350.2017.3.AO
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientowi oraz potencjalnemu klientowi opakowania zawierającego wiele sztuk danego Wyrobu, podstawy opodatkowania podatkiem VAT promocyjnej sprzedaży Wyrobów oraz prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT w związku z wytworzeniem lub zakupem Wyrobów

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.317.2017.1.ASZ
     ∟opodatkowanie czynności wniesienia aportem nieruchomości.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.310.2017.2.MGO
     ∟Podstawę opodatkowania ustalić należy w wysokości wartości uzyskanego przez Spółkę z o.o., w zamian za aport, wzrostu posiadanego już udziału kapitałowego tj. ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Komandytowej pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej aport nieruchomości tj. działki budowlanej z rozpoczętą budową budynku.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.248.2017.3.KO
     ∟w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości o nr 369/17

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.789.2016.1.AL
     ∟W zakresie: - ustalenia podstawy opodatkowania w sytuacji dokonywania przez Wnioskodawcę w ramach Programów lojalnościowych sprzedaży Nagród po promocyjnej cenie, - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego od nabywanych usług marketingowych od Agencji oraz nabywanych Nagród od Dostawcy Nagród.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.807.2016.1.MS
     ∟- czy w przypadku sprzedaży towarów w ramach B. (zestawu towarów) mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą różne, odrębne towary, - czy w przypadku sprzedaży towarów w ramach B. (zestawu towarów) podstawa opodatkowania poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu obejmuje również rabat udzielony dodatkowo od wartości całego zestawu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.178.2016.2.AO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od produkowanych/nabytych towarów, sprzedawanych następnie po cenach niższych od cen rynkowych oraz ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży powyższych towarów.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.547.2016.2.BM
     ∟Czy zwrotne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

2016.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.689.2016.1.BM
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla czynności wniesienia aportem nieruchomości

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.625.2016.1.RS
     ∟Interpretacja w zakresie podstawy opodatkowania czynności wykonywanej przez Gminę na rzecz mieszkańców.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-580/16-2/ES
     ∟wydanie działek w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-546/16-1/KO
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-506/16-1/AZb
     ∟Spółka kapitałowa określając podstawę opodatkowania z tytułu importu usług powinna ustalić ją w oparciu o kwotę równą sumie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów na rzecz spółki prawa cypryjskiego, w zamian za wniesiony aport w postaci jednego lub więcej znaków towarowych do Spółki kapitałowej

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-560/16-3/KP
     ∟Opodatkowanie czynności wniesienia aportu w postaci Znaku Towarowego i określenia podstawy opodatkowania dla ww. czynności.

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-376/16-1/MG
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w postaci Aktywów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-562/16-3/RM
     ∟Opodatkowanie czynności wniesienia aportu w postaci Znaku Towarowego do spółki cywilnej i określenia podstawy opodatkowania dla ww. czynności.

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-440/16-1/EJ
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w formie Aktywów do Spółki z o.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj