Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1666/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.326.2019.2.MU
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia (ugoda sądowa).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania (zadośćuczynienia).

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.422.2019.2.AC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia na podstawie ugody sądowej.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.365.2019.1.JM
     ∟Płatnik, świadczenie wypłacone na podstawie ugody sądowej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.304.2019.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od kwoty odszkodowania otrzymanego z zagranicy?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.346.2019.2.JK3
     ∟skutki podatkowe otrzymania kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami z tytułu kary umownej

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.366.2019.1.AW
     ∟Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-201/16-2/19-S/ENB
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.351.2019.2.MG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za prowadzenie procesu sądowego przeciwko Ubezpieczycielowi

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.299.2019.3.ENB
     ∟Opodatkowanie odsetek.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.350.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwolnieniem z opodatkowania wypłaconego świadczenia na rzecz byłej pracownicy

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.310.2019.2.AK
     ∟Odszkodowanie przyznane na podstawie ugody sądowej, które otrzymał Wnioskodawca, dotyczy szkody rzeczywistej. Szkoda polegała na poniesieniu przez Wnioskodawcę kosztów postępowania sądowego (w tym kosztów obsługi prawnej) w związku ze sporem zaistniałym pomiędzy pracodawcą a Wnioskodawcą, co spowodowało ubytek w majątku. Zatem, stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie oraz nie zaistniały warunki wyłączające zastosowanie analizowanego zwolnienia. Zatem skoro Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie na podstawie ugody sądowej za poniesioną szkodę, odszkodowanie nie dotyczyło utraconych korzyści oraz nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wobec powyższego, odszkodowanie to spełnia wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.278.2019.2.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą byłemu pracownikowi sumy pieniężnej przyznanej na podstawie art. 10501 Kodeksu postępowania cywilnego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.242.2019.2.AK
     ∟Czy przedmiotowe odsetki (tzn. odsetki od wygranego odszkodowania od pracodawcy) podlegają opodatkowaniu?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.227.2019.2.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania ze Szwajcarii odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku małżonka.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.337.2019.1.RK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.272.2019.4.AK
     ∟Wypłacona przez Niezależny Program Pojednania i Odszkodowań Diecezji na rzecz Wnioskodawczyni jednorazowa kwota odszkodowania, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w ramach rekompensaty z tytułu utraconych korzyści w uprawach rolnych, wynikającej z umowy dzierżawy

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.270.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.217.2019.2.ŁS
     ∟W zakresie opodatkowania otrzymanego świadczenia.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.211.2019.3.JK3
     ∟Skutki podatkowe otrzymania należności zasądzonej wyrokiem Sądu – odsetki ustawowe i odsetki umowne, koszty procesowe.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do przyznanego ugodą sądową odszkodowania z tytułu objęcia Wnioskodawcy zakazem konkurencji oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie Spółką bez ważnych powodów.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.277.2019.3.PP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia na podstawie ugody pozasądowej.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.245.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości wraz z odsetkami.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.210.2019.3.TR
     ∟Przedmiotowe odsetki stanowią dla Pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Należy zakwalifikować je do kategorii przychodów z „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy).

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.215.2019.1.KK
     ∟Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zadośćuczynienia oraz renty jako niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.352.2019.1.AKU
     ∟Czy Wnioskodawca (osoba prawna) jako płatnik był zobowiązany na podstawie art. 31 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do obliczenia, pobrania od byłego pracownika i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od przychodu z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej, zawartej z byłym pracownikiem?

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.112.2019.4.AK
     ∟Czy odsetki od zadośćuczynienia, odszkodowania i renty wyrównawczej stanowią źródło przychodu podatkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy korzystają z takich samych zwolnień podatkowych jak należność główna?

2019.07.04 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.74.2018.WAZ
     ∟Skutki podatkowe przyznania renty na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.167.2019.2.HD
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu kosztów leczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj