Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


348/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2019.1.MK
     ∟Powiernika i jego zastępcę nie łączy z bankiem hipotecznym żaden formalny stosunek prawny, na podstawie którego za wykonywane funkcje osoby te otrzymują wynagrodzenie, zatem wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę osobom pełniącym funkcję powiernika na podstawie przepisów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.334.2019.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwość zastosowania 50% kup

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.280.2019.2.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.193.2019.3.TW
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.349.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.311.2019.1.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2019.2.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.153.2019.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.138.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.122.2019.1.MS
     ∟Czy płatnik (pracodawca) może uwzględniać w danym miesiącu przy obliczeniu i pobraniu zaliczki na podatek dochodowy pracownikowi (podatnikowi) zwykłe koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 updof), jeśli podatnik nie osiąga zwykłego przychodu (poz. 29 w PIT-11) tylko przychód z tytułu praw autorskich (poz. 34 w PIT-11)?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.76.2019.2.JM
     ∟w zakresie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.80.2019.2.MH
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.69.2019.1.MS
     ∟Czy biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym w 2017 roku przysługiwało mu prawo do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu rozporządzania przez Wnioskodawcę, jako twórcy, prawami autorskimi do utworów określonych we wniosku na rzecz Pracodawcy, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o PIT, pomimo wskazania przez Pracodawcę w PIT-11 za 2017 rok jedynie kosztów uzyskania przychodów obliczonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.88.019.2.MG
     ∟możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.55.2019.2.AM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.49.2019.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umową zawartą z Prezesem Zarządu.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.560.2018.2.JR
     ∟obowiązków płatnika: w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (pytania nr 1, 2 i 3) w związku z możliwością zastosowania w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2018 r. 50% kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 4)

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.6.2019.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.274.2018.2.JG
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.296.2018.2.MN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.375.2018.1.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.332.2018.3.AN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.477.2018.1.MM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.344.2018.2.AK
     ∟Stosowanie kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.250.2018.2.DW
     ∟Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom na stanowiskach o wyżej wymienionych zakresach obowiązków - w części odpowiadającej wykonanej pracy, której rezultat stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzenie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę) - Wnioskodawca jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w związku z ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.207.2018.2.JG
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od wynagrodzenia za pracę twórczą 50% stawki kosztów uzyskania przychodu określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 22 ust. 9a i z uwzględnieniem art. 22 ust. 9b tejże ustawy?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.373.2018.2.MZ
     ∟Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, zgodnie z którym, jak wskazał Wnioskodawca wykonywane przez pracowników czynności zaliczane są do przychodów z tytułu działalności wymienionej w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz efekty prac będą stanowiły utwory objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do wynagrodzenia określonego kwotowo za Rozporządzenie Prawami do Projektów, tj. odrębnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wytworzonych w ramach stosunku pracy utworów, może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.333.2018.1.MJ
     ∟obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń oraz innych korzyści majątkowych wypłacanych z tytułu świadczenia przez osoby kluczowe usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj