Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


557/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.380.2019.2.AD
     ∟Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem analizowanego samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w opisanych we wniosku podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w następujących wysokościach: 1. koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; 2. koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; 3. koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.283.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w związku z zamiarem wprowadzenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i w związku z opisanymi wyżej okolicznościami, Wnioskodawca może ustalić wartość lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2019.1.DR
     ∟Czy prawidłowo przyjęto wartość początkową pojazdu Wnioskodawczyni na poziomie 1 zł, czy powinna ona odpowiadać cenie nabycia pojazdu z faktury potwierdzającej jego zakup z grudnia 2013 r.?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.350.2019.2.MD
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.266.2019.1.AWO
     ∟Czy od dnia 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo uznania za koszt uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych, które będą naliczane od wartości początkowej A zł opisanego powyżej samochodu osobowego, który to pojazd samochodowy jest wykorzystywany przez firmę X przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przyjętego do użytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu samochodowego wartość początkowa na dzień przekazania do użytkowania przekraczała 20.000,00 euro, a na dzień 1 stycznia mieści się w limicie 150.000 zł (limit amortyzacji samochodu osobowego)?

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.189.2019.3.TW
     ∟Amortyzacja lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.307.2019.1.KS1
     ∟możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od mieszkania i garażu, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków (opłat) dotyczących mieszkania częściowo wykorzystywanego w tej działalności oraz garażu wykorzystywanego w działalności Wnioskodawcy, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu przed i po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych mieszkania i garażu oraz skutków podatkowych zbycia mieszkania i garażu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.223.2019.1.PSZ
     ∟Czy częściową zapłatę dokonaną przelewem tj. 16.000 zł można potraktować jako wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji 20% w skali roku i ujmując ją w koszty uzyskania przychodu?

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2019.1.AP
     ∟amortyzacja jachtu oraz możliwość zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją ww. jachtu do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.120.2019.2.BO
     ∟Zaliczenie wydatku poniesionego tytułem opłaty za wejście do systemu (w ramach umowy ramowej rozwoju franczyzy) do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie wystawienia faktury; Zaliczenie opłat, które Wnioskodawca będzie ponosił co miesiąc (zgodnie z umową franczyzy), w wysokości uzależnionej od wartości miesięcznych przychodów z każdej restauracji, jako wartości niematerialne i prawne i ujmowanie ich w kosztach uzyskania przychodów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.232.2019.1.GG
     ∟Opodatkowania spłaty udziału na rzecz ustępującego wspólnika

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.195.2019.1.IF
     ∟W wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo jego własności, u Wnioskodawcy powstał nowy składnik majątku stanowiący środek trwały. Nowopowstały środek trwały należy wpisać do ewidencji środków trwałych. Ponieważ lokal ten był wykorzystywany przed nabyciem przez okres ponad 60 miesięcy Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wg indywidualnej stawki 10%.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.257.2019.1.ES
     ∟Zliczenie do kosztów odpisów amortyzacyjnych

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.79.2019.3.AA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.109.2019.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z wynajmowaną nieruchomością.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.148.2019.1.KP
     ∟1. Czy zakup lokali mieszkalnych stanowi dla Wnioskodawczyni koszt w całej wartości, jeśli zaliczki zostały zapłacone w formie gotówki, a pozostała część za pośrednictwem rachunku bankowego? 2. Lokale zostaną wprowadzone na środki trwałe, czy w tym przypadku Wnioskodawczyni ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całej kwoty zakupionych lokali mieszkalnych?

2019.04.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.31.2018.CRS
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z dostosowaniem części nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.146.2019.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej środka trwałego (samochodu)

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.211.2019.1.MT
     ∟W zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.33.2019.2.AC
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2019.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, ma prawo amortyzować nabyte w drodze spadku oraz działu spadku środki trwałe i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu? Jeśli tak, to na jakich zasadach, tj. jak winna być ustalona wartość początkowa środków trwałych, oraz według jakich zasad winny być ustalone odpisy amortyzacyjne?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.39.2019.1.KS1
     ∟ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.61.2019.2.KU
     ∟ustalenia wartości początkowej środka trwałego

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 115-KDIT3.4011.565.2018.2.PSZ
     ∟Czy kwota VAT, co do której nie przysługuje Pani prawo do odliczenia z uwagi na strukturę sprzedaży opodatkowanej VAT, jest kosztem działalności gospodarczej lub powiększy wartość środka trwałego w stanie faktycznym opisanym we wniosku, jeśli spełnia wymogi poniesienia w celu uzyskania przychodu?

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.10.2019.1.KF
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zapłaconych odsetek od kredytu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.587.2018.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie jest możliwe uznanie, że lokal mieszkalny zakupiony przez Wnioskodawcę w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, stanowi ulepszony środek trwały w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj