Interpretacje do przepisu
art. 24a ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


24/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24a ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.354.2019.1.JC
     ∟Obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz opodatkowania odsetek wypłacanych w ramach struktury cash poolingu (pytania 1-3)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2019.2.KK
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika) .

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-100/15-2/S/AM
     ∟Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych oraz obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych oraz zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagraniczne.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-83/15-2/S/AM
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ww. Spółkach zagranicznych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów Spółki zagranicznej stosownie do art. 24a ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 6, ust. 10, ust. 13 oraz ust. 17 pkt 1 Ustawy o CIT? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ww. Spółkach zagranicznych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w ewidencji stosownie do art. 24a ust. 13 Ustawy o CIT?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.58.2019.2.AJ
     ∟Brak obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz polskiej spółki z o.o., ale na rachunek bankowy spółki irlandzkiej

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.70.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja opłat franczyzowych przeznaczonych na fundusz reklamowy jako należności licencyjnych w rozumieniu polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem tych wypłat.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.601.2018.5.MG
     ∟obowiązków Banku jako płatnika w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej z tytułu pożyczek udzielonych w ramach Programu, w sytuacji gdy spółka szwedzka nie będzie rzeczywistym beneficjentem odsetek z tytułu pożyczek udzielonych w ramach Programu (pytanie Nr 2)

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.495.2018.4.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej, gdy Pożyczkodawca nie będzie rzeczywistym beneficjentem odsetek z tytułu pożyczek.

2016.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-146/16/AW
     ∟w zakresie: -uznania, że Spółka Rumuńska nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną, -obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz ewidencji zdarzeń zaistniałych w Spółce.

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-773/15/MO
     ∟Czy wypłaty dywidend pomiędzy Spółkami amerykańskimi należącymi do podatkowej grupy kapitałowej będą stanowić przychód tych spółek w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-195/16/MO
     ∟Czy otrzymanie przez Spółkę Lux 1 od Spółki Lux 2 dywidendy zwolnionej z opodatkowania albo niepodlegającej opodatkowaniu na podstawie luksemburskich przepisów prawa podatkowego, spowoduje uznanie Spółki Lux 1 za zagraniczną spółkę kontrolowaną i w konsekwencji powstanie obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w Polsce na podstawie art. 24a ust. 1 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-196/16/MO
     ∟Czy w przypadku dystrybucji tych samych środków pomiędzy Spółkami amerykańskimi, a następnie ze Spółki dominującej US do Spółki Lux 2 i do Spółki Lux 1 w formie dywidendy zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów prawa podatkowego państwa beneficjenta i uznania jednej lub kilku z tych spółek lub wszystkich spółek za zagraniczną spółkę kontrolowaną, powstanie również obowiązek opodatkowania w Polsce dochodu pozostałych spółek jako dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej Wnioskodawcy na podstawie art. 24a ust. 1 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-463/15-2/AM
     ∟Identyfikacja zagranicznych spółek kontrolowanych, opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz obowiązki podatnika odnośnie prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej i składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-462/15-2/AM
     ∟Identyfikacja zagranicznych spółek kontrolowanych, opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz obowiązki podatnika odnośnie prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej i składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-174/16/BG
     ∟czy w sytuacji, gdy Spółka dominująca UE prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, do dochodów Spółki dominującej UE znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-464/15-2/AM
     ∟identyfikacja zagranicznych spółek kontrolowanych, opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz obowiązki podatnika odnośnie prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej i składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1095/15-5/MK
     ∟Czy w związku ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych Spółka w stosunku do należności uzyskiwanych od polskich klientów podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.; „Ustawa CIT”)?

2015.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-281/15/MO
     ∟1.Czy Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy stanowiła zagraniczną spółką kontrolowaną? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą?

2015.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-370/15/MO
     ∟1.Czy Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy stanowiła zagraniczną spółką kontrolowaną? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez Spółkę Maltańską, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Maltańskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Maltańska prowadzi na Malcie rzeczywistą działalność gospodarczą?

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-258/15-2/AM
     ∟Czy korzystający z podmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego FIZ, będzie zwolniony od określonego w art. 24a ust. 1 updop podatku od dochodów CypCo, będącej ZSK? Czy z tytułu posiadania ponad 25% udziałów w CypCo, będącej ZSK, FIZ będzie zobowiązany do prowadzenia dla tej spółki rejestru oraz ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 13 updop?

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-83/15-2/AM
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ww. Spółkach zagranicznych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów Spółki zagranicznej stosownie do art. 24a ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 6, ust. 10, ust. 13 oraz ust. 17 pkt 1 Ustawy o CIT? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ww. Spółkach zagranicznych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w ewidencji stosownie do art. 24a ust. 13 Ustawy o CIT?

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-100/15-2/AM
     ∟Identyfikacja zagranicznych spółek kontrolowanych oraz obowiązków podatnika odnośnie prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej i składania zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj