Interpretacje do przepisu
§ 27 ust. 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


132/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 27 ust. 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1 2 3 4 5

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.458.2018.1.KO
     ∟Sposób wprowadzenia do pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych jakimi są kryptowaluty, które zostały nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.301.2018.5.IS
     ∟powstanie przychodu i sposób jego ustalenia w przypadku wymiany kryptowaluty za inną kryptowalutę, dokumentowanie przychodów i wydatków stanowiących podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązek ujęcia kryptowalut w spisie z natury

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.530.2017.1.MD
     ∟kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie kryptowaluty i zakup sprzętu komputerowego

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.482.2017.1.SJ
     ∟wycena pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 r. kryptowalut

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.483.2017.1.SJ
     ∟ujęcia w remanencie oraz ustalenia ceny zakupu kryptowalut na dzień 31 grudnia.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.13.2018.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: - określenia źródła przychodu ze sprzedaży wirtualnej waluty, - opodatkowania przychodów ze sprzedaży wirtualnej waluty, - powstania przychodów w związku z wymianą kryptowaluty na inną kryptowalutę, - momentu powstania przychodu w związku ze sprzedażą kryptowaluty, - powstania obowiązku podatkowego przy pozyskiwaniu prawa własności jednostek wirtualnej waluty w sposób pierwotny, - sposobu wprowadzenia do pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych jakimi są kryptowaluty, które zostały nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.480.2017.2.RR
     ∟Czy na ostatni i na pierwszy dzień danego roku podatkowego należy ująć posiadane kryptowaluty w spisie z natury?

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.168.2017.2.BK
     ∟W zakresie sposobu wprowadzenia do pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych jakimi są jednostki bitcoin lub inne kryptowaluty, które zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawcy

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.399.2017.1.DJD
     ∟Obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego w związku z transakcjami handlu Kryptowalutami .

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.695.2016.1.ZK
     ∟Czy na dzień aportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki jawnej istnieje konieczność sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego, na zasadach określonych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje na ten dzień obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z uwzględnieniem różnic remanentowych?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1013.2016.1.JŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-419/16-1/ESZ
     ∟W zakresie zasad sporządzania spisu z natury w związku z kontynuacją działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez zmarłego męża Wnioskodawczyni

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.271.2016.1.SJ
     ∟Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-125/16/ZK
     ∟Czy wartość działki wniesionej do działalności jednoosobowej, która została otrzymana uprzednio w formie darowizny, można wycenić według wartości rynkowej z dnia wprowadzenia do działalności gospodarczej i uznać kwotę wynikającą z tej wartości rynkowej, jako koszt uzyskania przychodu?

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-641/15-5/AG
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane do wykonywania usług stomatologicznych należy uznać za materiały podstawowe lub pomocnicze, w świetle definicji z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i czy należy je ujmować w spisie z natury sporządzanym zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-753/15/DP
     ∟Czy koszty związane z zakupem towarów handlowych (mleka, owoców), amortyzacji, z zakupem paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych, koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS, remontów, zakupu środków czystości, itd. Wnioskodawca może ujmować z zastosowaniem art. 22 ust. 3 i 3a, tj. współczynnika w jakim pozostają przychody podlegające opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów? Czy w remanencie na koniec roku należy spisywać towary tylko ilościowo bez cen zakupu, gdyż są to towary zakupione z dotacji?

2015.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-73/15-4/KO
     ∟1)Czy możliwe jest zaliczanie podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z deklaracji VAT-8 bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie jego zapłaty? 2)Czy zgodne z przepisami podatkowymi jest nieuwzględnianie tego podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w cenach zakupu towarów zarówno w remanencie początkowym, jak i końcowym w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2015.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-27/15/AD
     ∟Czy na koniec 2013 r. wartość towarów, które Wnioskodawca otrzymał od żony nieodpłatnie, będzie kosztem uzyskania przychodów przy rozliczeniu różnic remanentowych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1201/14/PSZ
     ∟Czy w związku z planowanym przekazaniem przez męża na rzecz Pani całego przedsiębiorstwa w myśl art. 55 KC, w tym m.in. towarów handlowych i środków trwałych, będzie mogła Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu przekazania przedsiębiorstwa wartość towarów handlowych, oraz czy amortyzacja środków trwałych będzie odbywać się na zasadzie kontynuacji?

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-960/14/ESZ
     ∟Czy kostiumy nabyte przez Wnioskodawczynię za kwotę poniżej 3.500 zł brutto, będą mogły stanowić jednorazowy koszt podatkowy w miesiącu oddania ich do używania? Czy w przypadku, gdy wykorzystany raz kostium będzie mógł zostać wykorzystany ponownie (nie będzie jeszcze przeznaczony do odsprzedaży) Wnioskodawczyni musi ująć jego wartość w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego?

2014.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1213/14/ZK
     ∟Czy otrzymany towar, wyposażenie i pozostały majątek będzie stanowić koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawczyni w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej?

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-247/14-5/MD
     ∟Koszty uzyskania przychodów – korekta w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2014.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-259b/14/DP
     ∟Czy wartość towarów handlowych i materiałów związanych z działalnością gospodarczą męża Wnioskodawczyni, które nie zostały odsprzedane bądź zużyte do dnia jego śmierci stanowi koszt uzyskania przychodów z tej działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. i tym samym ma wpływ na wysokość straty możliwej do odliczenia przez spadkobiorcę kontynuującego działalność po zmarłym?

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-52/14/JS
     ∟skutki podatkowe przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę na rzecz Jego małżonki

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1303/13/AB
     ∟możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów towarów handlowych przejętych w ramach przedsiębiorstwa zmarłego małżonka.

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1341/13-4/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu/straty.

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1204a/13/AD
     ∟W którym miesiącu lub roku podatkowym przysługuje Wnioskodawcy prawo do pomniejszenia przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zwrotu dla Niego - przez klientów - nabytych w poprzednich miesiącach lub też latach podatkowych towarów handlowych, tj. czy w roku podatkowym lub miesiącu, w którym został dokonany zwrot czy też za rok podatkowy lub miesiąc, w którym faktycznie została dokonana sprzedaż towarów?

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1205b/13/AD
     ∟W którym miesiącu lub roku podatkowym spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zwrotu przez Niego nabytych w poprzednich miesiącach lub też latach podatkowych towarów handlowych, czy też zmniejszenia należności za nabyte usługi pośrednio związane z prowadzoną działalnością, czy też energię elektryczną, tj. czy w roku podatkowym lub miesiącu, w którym został dokonany zwrot towarów czy też pomniejszono należności z tytułu nabycia usług czy energii elektrycznej, z tytułu upustu, rabatu czy też reklamacji, co zostało udokumentowane przez sprzedawcę fakturą VAT korygującą, czy też za rok podatkowy lub miesiąc,...

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1204b/13/AD
     ∟W którym miesiącu lub roku podatkowym spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zwrotu przez Niego nabytych w poprzednich miesiącach lub też latach podatkowych towarów handlowych, czy też zmniejszenia należności za nabyte usługi pośrednio związane z prowadzoną działalnością, czy też energię elektryczną, tj. czy w roku podatkowym lub miesiącu, w którym został dokonany zwrot towarów czy też pomniejszono należności z tytułu nabycia usług czy energii elektrycznej, z tytułu upustu, rabatu czy też reklamacji, co zostało udokumentowane przez sprzedawcę fakturą VAT korygującą, czy też za rok podatkowy lub miesiąc,...

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1205a/13/AD
     ∟W którym miesiącu lub roku podatkowym przysługuje Wnioskodawcy prawo do pomniejszenia przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zwrotu dla Niego - przez klientów - nabytych w poprzednich miesiącach lub też latach podatkowych towarów handlowych, tj. czy w roku podatkowym lub miesiącu, w którym został dokonany zwrot czy też za rok podatkowy lub miesiąc, w którym faktycznie została dokonana sprzedaż towarów?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj