Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4429/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.382.2019.2.OA
     ∟Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu otrzymanej dotacji oraz stawki podatku właściwej dla opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.342.2019.1.AMS
     ∟Czy otrzymane opłaty rezerwacyjne (kaucje) będą powodować powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.529.2019.2.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.601.2019.2.MSU
     ∟obowiązek odprowadzenia podatku VAT w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW, określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i uznania kwoty otrzymanej dotacji z WFOŚiGW za wartość brutto, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Zadania

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.539.2019.2.MH
     ∟zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wyłącznie wpłat otrzymanych od Mieszkańców w związku z realizacją projektu zaliczenia do podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców wpłat otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją ww. projektu

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.573.2019.2.APR
     ∟Podstawa opodatkowania usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców oraz sposób wyliczenia podatku należnego.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.522.2019.2.DM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.412.2019.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.494.2019.2.BS
     ∟skutki podatkowe otrzymanej dotacji

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-628/15-9/S/MSU
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komorników sądowych na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, za które pobierają od dłużnika opłatę stosunkową, określenie nabywcy ww. usług na fakturach wystawianych przez komorników sądowych.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.600.2019.1.WN
     ∟- uznanie, że skoro otrzymane przez Gminę dofinansowanie stanowi element podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, to kwota podatku należnego powinna zostać wyliczona metodą „w stu”, a dofinansowanie należy traktować jako kwotę obejmującą już podatek VAT, - stawka podatku VAT dla kwoty dofinansowania otrzymanego przez Gminę

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.487.2019.1.ICZ
     ∟interpretacji: Podstawa opodatkowania otrzymanej kwoty dofinansowania w zamian za wykonanie remontu, przebudowy i wymiany części wyposażenia salonu i serwisu.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.353.2019.2.JKS
     ∟Prawa do odliczenia kwot VAT naliczonego, opodatkowania VAT dofinansowania od WOŚiOGW oraz uznania działania gminy jako organu władzy publicznej.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.508.2019.2.KW
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, uznanie otrzymanej przez Gminę dotacji pomniejszonej o podatek VAT za podstawę opodatkowania świadczonych usług na rzecz mieszkańców, nieopodatkowanie wkładu własnego Gminy

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-284/15-3/S/EK
     ∟opodatkowania środków otrzymanych w związku z udzielaniem przewoźnikom ulgi

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.305.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości objętej współwłasnością małżeńską, będącej przedmiotem odpłatnej dzierżawy, na której dzierżawca we własnym zakresie wybudował budynki i budowle.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.550.2019.1.BS
     ∟Skutki podatkowe obciążania najemców powierzchni użytkowych opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.551.2019.2.MP
     ∟- uznanie czynności podjętych przez Gminę w ramach realizacji Zadania za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT; - opodatkowanie dotacji przyznanej na realizację Zadania - prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację Zadania.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.572.2019.2.MN
     ∟Sposób ewidencji faktury z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych w ramach zawartego kontraktu przez Wnioskodawcę (lidera) oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.541.2019.2.KM
     ∟Skutki podatkowe wypłaty Świadczeń Gwarancyjnych przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.391.2019.2.JKU
     ∟Wskazanie, czy kwoty partycypacji, którymi obciążane są ościenne gminy, stanowią część składową podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2019.1.KBR
     ∟Skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży abonamentu obejmującego pakiet usług medycznych oraz pakiet usług fitness.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.510.2019.1.RD
     ∟W zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom rentowności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj