Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


569/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ
     ∟określenia momentu otrzymania faktury elektronicznej korygującej przez klienta Spółki jako daty wysłania korespondencji elektronicznej, w tym również w przypadku w którym wysłanie korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą elektroniczną korygującą oraz uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez klienta mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych oraz określenia momentu, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury elektronicznej korygującej umieszczonej na dedykowanej platformie internetowej, na indywidualnym koncie danego klienta.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-22/16-2/KO
     ∟zakresie: - stwierdzenia, że w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez Spółkę do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie przez Wnioskodawcę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzającego dotarcie do klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą, - stwierdzenia, że w przypadku braku otrzymania przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) oraz braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie doręczenia wiadomości e-mail na adres kontrahenta, Spółka może przyjąć, że potwierdzenie otrzymania faktury korygującej następuje z upływem 7-ego dnia od dnia wysłania przez Spółkę do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.496.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy zabudowanych działek w zamian za odszkodowanie, prawo do wystawienia faktur korygujących oraz możliwość skorygowania podstawy opodatkowania.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2019.1.JG
     ∟określenie momentu potwierdzania w sposób elektroniczny odbioru faktury korygującej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA
     ∟Korekta podatku należnego poprzez anulowanie wystawionych faktur VAT.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.435.2019.2.ICZ
     ∟Obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku VAT naliczonego, w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą, zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 19a ustawy o VAT.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.343.2019.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego i zobowiązania do rozliczenia faktur korygujących w związku z podziałem spółki

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.371.2019.1.KB
     ∟Zasadność wystawiania faktur korygujących, określenie podstawy opodatkowania na wystawianych fakturach korygujących oraz dokonanie korekty podatku należnego na podstawie wystawianych faktur korygujących.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.322.2019.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących na rzecz kontrahenta zmniejszających kwotę podatku VAT należnego (in minus) w związku z korektą rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej za poprzednie okresy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zmniejszenia podstawy opodatkowania wraz z kwotą podatku w okresie rozliczeniowym, w którym kontrahentowi zostanie doręczona faktura korygująca.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.341.2019.1.ICZ
     ∟obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku VAT naliczonego, w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą, zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 19a ustawy o VAT

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2019.1.BS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz trybu skorygowania rozliczenia podatku wynikającego z faktury aportowej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.273.2019.1.AZ
     ∟termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek naliczony

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia/rozliczenie faktur korygujących w związku z podziałem spółki kapitałowej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.194.2019.1.WR
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Partnerom oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.170.2019.3.ICZ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym NS. powinna skorygować deklaracje VAT za okresy, w których uwzględniła podatek naliczony wynikający z faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy i pomniejszyć kwoty podatku naliczonego wykazanego w tych deklaracjach o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy czy też powinna zmniejszyć kwotę podatku naliczonego, odliczonego na podstawie faktur pierwotnych otrzymanych od dostawcy, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma od dostawcy faktury korygujące?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.229.2019.2.ICZ
     ∟Korekta faktur dokumentujących kwoty wpłat dokonywanych przez mieszkańców - uczestników projektu oraz korekta deklaracji, w których ujęto przedmiotowe faktury.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2019.1.KP
     ∟obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązku skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.82.2018.9.AW
     ∟Moment ujęcia faktur korygujących przy odwrotnym obciążeniu.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.261.2019.1.AK
     ∟Brak uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług; brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.154.2019.5.ICZ
     ∟Brak opodatkowania dostawy 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawo do wystawienia faktury korygującej.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.178.2019.1
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących oraz określenie momentu uprawniającego do tego obniżenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj