Interpretacje do przepisu
art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


429/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.577.2019.2.IK
     ∟określenia podstawy opodatkowania w sytuacji ustalenia ceny poniżej wartości rynkowej towaru

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.431.2019.6.MSU
     ∟zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT, czynności polegającej na współfinansowaniu przez Spółkę ubezpieczenia w ramach Pakietów Medycznych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie próbników

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.471.2019.1.MP
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku oraz dokumentowania usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.234.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz ustalenie podstawy opodatkowania dla przekazywanych za częściową odpłatnością na rzecz pracowników i Współpracowników usług najmu miejsc postojowych oraz karnetów sportowych.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie towarów, bonów towarowych, wycieczek itp., które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 zł brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) będą stanowiły u komplementariusza (spółki z o.o.) koszty uzyskania przychodów jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czy przychodem komplementariusza (spółki z o.o.) podlegającym opodatkowaniu proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna pomniejszona o należny podatek VAT.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę oraz ustalenie podstawy opodatkowania sprzedawanych towarów za symboliczną złotówkę.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.195.2019.4.DP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży premiowej.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.208.2019.1.RMA
     ∟Podstawa opodatkowania produktów sprzedawanych w ramach promocji.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.219.2019.1.SJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia Gruntu w drodze wkładu niepieniężnego dokonanego przez Wspólników lub z zakupu Gruntu od Wspólników.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.85.2019.2.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania za przychód Wnioskodawcy należności z tytułu promocyjnej sprzedaży nagród za cenę 1 zł oraz uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie nagród, które zostaną sprzedane w ramach akcji promocyjnej.

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.608.2018.2.NK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków produkcji rolnej przekazanych następnie członkom Spółdzielni z przeznaczeniem na produkcję bydła opasowego, sprzedawanego następnie za jej pośrednictwem oraz określenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego przekazania środków produkcji rolnej dokonywanego przez Spółdzielnię na rzecz jej członków.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.412.2018.1.JF
     ∟rozliczenia pakietów medycznych przekazanych pracownikom

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.223.2018.1.BKD
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztu zakupu leków/wyrobów medycznych nabytych za „przysłowiową złotówkę”

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.378.2018.3.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy usług wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe, brak obowiązku rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.274.2018.1.RS
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dostawy elementów, części i wyposażenia jednostek pływających do podmiotu, który je odprzedaje stoczni.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.609.2017.2.IT
     ∟VAT - w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.499.2017.2.AS
     ∟Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia z tytułu dostarczania posiłków pracownikom.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.837.2017.2.EJ
     ∟zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów medycznych, ustalenie podstawy opodatkowania, brak prawa do zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1014/14-2/MN
     ∟podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości za kwotę 1 zł netto

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.329.2017.2.SM
     ∟W zakresie możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.116.2017.3.AG
     ∟W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług księgowych w nowo utworzonej Spółce w okresie promocyjnym i po jego zakończeniu.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.205.2017.3.ISK
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług księgowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze świadczeniem ww. usług księgowych

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.178.2017.2.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników ZCP1 i ZCP2 jako zorganizowane części przedsiębiorstwa i opodatkowania ich wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego oraz wskazania czy w przypadku udokumentowania czynności zbycia ZCP1 i ZCP2 fakturą znajdzie zastosowanie przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.144.2017.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania za pomocą faktury sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych a także ustalenia wartości sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych w sytuacji, gdy cena zostanie ustalona znacznie poniżej wartości zakupu tych usług.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-326/14-2/WN
     ∟obowiązek korygowania uprzednio odliczonego podatku VAT w trybie art. 89b ustawy o VAT

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.130.2017.1.WN
     ∟- brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom kartonu (zgrzewki) tego samego produktu lub kanistra 5 litrowego chemii stosowanej do mycia w zmywarkach lub czyszczenia powierzchni z użyciem maszyn myjących, - podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów i produktów z rabatem do 99%

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.302.2017.1.MW
     ∟nieujmowanie w podstawie opodatkowania kwot rabatów udzielonych Przedstawicielom na zakupy osobiste

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.310.2017.1.MW
     ∟nieujmowanie w podstawie opodatkowania kwot rabatu klubowego

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.185.2017.1.KT
     ∟w zakresie uznania wykonywanych czynności przez Wnioskodawcę za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT oraz prawa do odliczenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj