Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3952/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.560.2019.1.MS
     ∟Czy dla usługi montażu pergoli PKWiU 43.29.19.0 wykonanej dla klientów jako modernizacja bądź przebudowa obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 oraz art. 41 ust. 2 znajdzie zastosowanie stawka obniżona 8%?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.572.2019.2.JC
     ∟Zasadności zastosowania 8% stawki podatku do usług wykonywanych w obrysie budynków mieszkalnych, zastosowania 23% stawki podatku do usług wykonywanych z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie, bądź na budynkach gospodarczych), opodatkowania wniesionych przez Mieszkańców wpłat oraz odrębnego opodatkowania przekazania Instalacji Mieszkańcom do korzystania w okresie trwania Umów i odrębnego opodatkowania przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.567.2019.2.ICZ
     ∟Stawka podatku dla usługi konserwacji kotła gazowego oraz przeglądu kotła gazowego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.659.2019.1.WN
     ∟wskazanie czy na Gminie spoczywa obowiązek rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z wykonaniem Instalacji opisanych we wniosku

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.471.2019.3.ICZ
     ∟Stawka podatku dla czynności dostawy betonu wraz z transportem na miejsce budowy, wylaniem betonu, rozprowadzeniem go w określonym miejscu, zawibrowaniem i wyrównaniem.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.487.2019.1.IG
     ∟Usługi, które świadczy Wnioskodawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku, obniżoną do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.548.2019.2.APR
     ∟Sprzedaż lokali powstałych w budynku zakwaterowania turystycznego podlega opodatkowaniu wg stawki 23%.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.411.2019.2.RM
     ∟Opodatkowanie dostawy lokali mieszkalnych i parkingu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami ponoszonymi na adaptację budynku.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.647.2019.1.KS
     ∟rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia, dokumentowanie za pomocą faktur wpłat mieszkańców, moment powstania obowiązku podatkowego, instalacje OZE

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.600.2019.1.KS
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach Projektu.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.565.2019.1.PG
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia – OZE.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.519.2019.2.ICZ
     ∟Stawka podatku dla czynności montażu szklanych elementów.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.436.2019.2.PM
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych stawką 23% lub stawką 8% usług montażu instalacji fotowoltaicznych świadczonych przez Wnioskodawcę (podwykonawcę) na rzecz głównego wykonawcy.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.444.2019.2.IK
     ∟W przypadku sprzedaży „nowych” lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, powstałych w wyniku podziału, (wydzielenia, wyodrębnienia) w istniejącym Budynku (traktowanych jako towar handlowy), nie mamy do czynienia z czynnością zdefiniowaną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zbycie tych lokali, które powstały w wyniku podziału istniejącej w Budynku powierzchni, nie jest zatem automatycznie czynnością wykonaną w ramach pierwszego zasiedlenia. Wobec powyższego, w sytuacji gdy transakcja sprzedaży będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na Budynek, na warunkach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.538.2019.2.MH
     ∟określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach realizowanego projektu

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2019.2.JN
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla świadczeń wykonywanych przez Gminę na rzecz mieszkańców, odrębne opodatkowanie przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów jak i po upływie okresu trwania Umów oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek otrzymywanych przez Gminę od Mieszkańców na poczet wpłaty za świadczone przez Gminę usługi.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.418.2019.3.PM
     ∟Zastosowanie obniżonej 8% stawki dla usługi dostawy i montażu oraz usług serwisowych rolet i żaluzji.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.605.2019.1.RH
     ∟Stawka podatku właściwa dla wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.460.2019.2.KT
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.565.2019.1.KS
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach Projektu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.622.2019.1.KS
     ∟rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia, dokumentowanie za pomocą faktur wpłat mieszkańców, moment powstania obowiązku podatkowego, instalacje OZE

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.491.2019.2.KT
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.350.2019.1.AS
     ∟Stawka podatku dla kompleksowych usług polegających na realizacji zamówionych przez klientów projektów drewnianych lub fornirowanych drzwi wraz z ościeżnicami, wykonywanych w miejscu wskazanym przez klienta wewnątrz obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.409.2019.2.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku, opodatkowanie stawką 23% usługi montażu OZE na budynkach inne niż mieszkalne oraz 8% na budynkach mieszkalnych oraz prawa do odliczenia lub zwrotu VAT wynikającego z faktur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj