Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2275/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-233/15/19-2/S/MG
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika związanych z dokonywaniem wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.482.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z listów zastawnych i obligacji

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.199.2019.4.AMN
     ∟- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Ukrainy;- obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Filipin; - Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Ukrainy;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Filipin.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.257.2019.5.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.280.2019.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych z rachunku głównego oraz z rachunku IKE.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.308.2019.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika związane z zatrudnianiem na umowę zlecenie obywateli Ukrainy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.196.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.298.2019.1.MM
     ∟Nagrody – do kwoty nieprzekraczającej 2000 zł - przyznawane w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, rolnikom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/przedsiębiorcom, które to nagrody nie będą wydawane w związku z wykonywaniem tej działalności objęte będą zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych nagród Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru 10% podatku dochodowego i odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Również z tytułu wydawania nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/ przedsiębiorcom w związku z wykonywaniem tej działalności Wnioskodawca nie będzie występował w roli płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Ww. nagrody należy bowiem zakwalifikować do przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie mają zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.288.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego zbycia udziałów w celu umorzenia – obowiązki płatnika.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.411.2019.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIPT2-3.4011.388.2019.3.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywanym zwrotem ponoszonych przez Wykonawców kosztów noclegów i podróży Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.305.2019.3.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z dokonywaniem wypłat odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz wypłat należności z Certyfikatów, na rzecz rezydentów i nierezydentów, emitowanych przez podmioty zagraniczne (pytanie Nr 1)

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.306.2019.1.JK3
     ∟organizowana przez Spółkę sprzedaż premiową skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.389.2019.3.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.338.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z dokonywaniem uczestnikom wypłat i zwrotów, w związku z prowadzeniem przez Spółkę pracowniczych planów kapitałowych (pytanie Nr 1-4).

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.187.2019.1.AMN
     ∟- Opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i współpracującym z Wnioskodawcą w oparciu o umowy cywilnoprawne;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym, z którymi Wnioskodawca nie będzie pozostawać w żadnej relacji prawnej.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1261/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Białorusi na podstawie umowy zlecenia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.293.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na umowę zlecenia

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1262/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.364.2019.5.SŻ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu z dziedziny kultury

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.375.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z wystawieniem wierzycielom informacji podatkowych PIT-11.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.271.2019.2.JM
     ∟Skutki podatkowe wypłaty użytkownikom premii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj