Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


129/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2019.2.ES
     ∟Obniżenie wkładu lub wystąpienie ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.19.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.238.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawczyni

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.239.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawcy

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.248.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawcy

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.240.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawcy

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.158.2017.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.10.2017.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-184/13/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/16-6/RK
     ∟W momencie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątkowych o charakterze niepieniężnym w związku z likwidacją spółki osobowej na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako wolnego od podatku. Obowiązek taki wystąpi w przypadku wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązania (i) z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę kapitałową przed przekształceniem w spółkę osobową w związku z likwidacją spółki osobowej tj. wartość kwot głównych pożyczek oraz odsetek od nich stanowią przychód podatkowy oraz (ii) z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową wartość odsetek od pożyczek stanowi przychód podatkowy.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-85/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu/dochodu podatkowego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przekształceniem Spółki w spółkę osobową, od którego spółka osobowa będzie zobowiązana pobrać (w charakterze płatnika) podatek dochodowy, powstania przychodu/dochodu podatkowego w związku z przekształceniem Spółki w spółkę osobową, od którego spółka osobowa będzie zobowiązana pobrać (w charakterze płatnika) podatek dochodowy z jakiegokolwiek tytułu prawnego, uznania środków pieniężnych pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w momencie przekształcenia Spółki w spółkę osobową za zyski niepodzielone lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz uznania środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej Spółki, ujętych w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, który nie zakończył się zyskiem bilansowym.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-34/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu/dochodu podatkowego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przekształceniem Spółki w spółkę osobową, uznania środków pieniężnych pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w momencie przekształcenia Spółki w spółkę osobową za zyski niepodzielone lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz uznania środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej Spółki, ujętych w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, który nie zakończył się zyskiem bilansowym.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/16-4/RK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy może powstać przychód podatkowy z udziału w zyskach osób prawnych, jednak to Spółka osobowa jako płatnik zobowiązana będzie do pobrania i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/16-5/RK
     ∟1. Czy przekształcenie spółki kapitałowej (SPZOO) w spółkę osobową (SK) będzie neutralne dla Wnioskodawcy na gruncie Ustawy o PIT, przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych na podstawie art. 41 ust. 4c w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 8 Ustawy o PIT? 2. Czy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, środki pieniężne będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania? 4. Czy w przypadku wygaśnięcia zobowiązań Wnioskodawcy, jako wspólnika SK, z tytułu zaciągniętych pożyczek, poprzez konfuzję, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (tj. Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności SK wobec Wnioskodawcy) i sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec SK), w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji), powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 5. Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku w wyniku likwidacji SK (lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji) będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-745/16-4/RK
     ∟Czy przekształcenie spółki kapitałowej (SPZOO) w spółkę osobową (SK) będzie neutralne dla Wnioskodawcy na gruncie Ustawy o PIT, przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych na podstawie art. 41 ust. 4c w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 8 Ustawy o PIT?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-745/16-5/RK
     ∟1) Czy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, środki pieniężne będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania? 3) Czy w przypadku wygaśnięcia zobowiązań Wnioskodawcy, jako wspólnika SK, z tytułu zaciągniętych pożyczek, poprzez konfuzję, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (tj. Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności SK wobec Wnioskodawcy) i sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec SK), w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji), powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4) Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku w wyniku likwidacji SK (lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji) będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-529/16-2/AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową.

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-554/16-5/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-553/16-7/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-654/16-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-465/16-4/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-235/16-2/JG
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-239/16-2/JG
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-186/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-187/16-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-19/16-4/MM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę (kapitałową) z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?(pyt. 1)

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-744/14/16-5/S/AK
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, powstał na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy spółki przekształcanej oraz zyski roku bieżącego, w stosunku do których wspólnicy nie podjęli uchwały o ich przekazaniu na kapitał zapasowy Wnioskodawcy lub wypłacie dywidendy wspólnikom (przed przekształceniem), będą stanowiły na dzień przekształcenia przychód w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy i czy będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj