Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


53/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.501.2019.4.AS
     ∟opodatkowanie sprzedaży wierzytelności

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.283.2019.1.IG
     ∟Usługi udzielania Pożyczek w ramach Obecnego cash poolingu, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy natomiast usługi przyjmowania Depozytów w ramach Obecnego cash poolingu, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy w ramach Planowanego cash poolingu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.73.2018.1.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych cesji praw i obowiązków za wynagrodzeniem, wynikających z umowy przedwstępnej

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.107.2018.1.DG
     ∟W zakresie obowiązku korekty faktur dokumentujących zaliczki wpłacone przez CP i PP oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obniżenia podatku należnego lub prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.107.2018.1.KR
     ∟VAT - w zakresie opodatkowania cesji prawa do zaliczek wpłaconych na poczet przyszłej dostawy nieruchomości.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.106.2018.1.KR
     ∟W zakresie korekty podatku naliczonego.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.112.2018.1.MPE
     ∟W zakresie opodatkowania cesji prawa do zaliczek wpłaconych na poczet przyszłej dostawy nieruchomości.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.35.2018.1.PM
     ∟Czy Cesja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.56.2018.1.MP
     ∟w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Cesję

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.54.2018.1.MP
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawartego porozumienia (cesji)

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.55.2018.1.MP
     ∟Czy w związku z Cesją, Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur?

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4441-36/14-7/MPE
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dokonywana przez Spółkę dostawa e-znaczków opisana we wskazanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.462.2017.2.AO
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego i prawidłowości wykazania w deklaracji VAT-7 zapłaconych odsetek od cash poola i pożyczki oraz opłat gwarancyjnych

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-3/4512-1-25/16-2/JK
     ∟Świadczenie importu usług w ramach systemu cash-poolingu jest zwolnione od podatku od towarów i usług.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-491/16/KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash-poolingu.

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-246/16/BJ
     ∟1. Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, w ramach przedstawionego systemu cash-poolingu Spółka, jako Uczestnik, nie będzie wykonywała żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy X będzie świadczył usługi w ramach cash-poolingu za wynagrodzeniem, to Spółka jako podatnik będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług? 3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, to czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez X na rzecz Spółki za wynagrodzeniem, w ramach przedstawionego systemu cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-189/16-2/JL
     ∟Skoro wydatki na zakup znaczków pocztowych - ponoszone przez Wnioskodawcę we własnym imieniu i na rzecz upadłych podmiotów w związku z wykonywaniem czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, są ściśle związane z wykonywaną usługą, to stanowią one jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego wynagrodzenia (część odpłatności za usługę).

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-737/15/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-655/15-3/RR
     ∟Stawka podatku dla dostawy neoznaczków

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-965/14/AW
     ∟Czy przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą spełniającą warunki określone w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2014.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-351/14/RSz
     ∟udokumentowanie sprzedaży, wymienionej we wniosku w zdarzeniu 1, poprzez wystawienie FAKTURY z adnotacją "procedura marży - towary używane"

2014.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-18/10/12/14-10/S/IZ/AO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usługi dostarczenia przesyłki, gdy opłata za dostarczenie przesyłki pocztowej zostanie uiszczona poprzez zakup za cenę równą wartości nominalnej, naklejanych na przesyłkę pocztową znaków opłaty pocztowej stosowanych przez Spółkę jako operatora pocztowego

2014.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1350/13-2/MPe
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia dla dostawy e-znaczków

2014.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1458/13/AŚ
     ∟W zakresie uwzględniania dotacji niepodlegającej VAT przy ustalaniu proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy o VAT, sposobu ustalenia proporcji oraz korekty podatku naliczonego odliczanego wg proporcji

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-359/13-4/EWW
     ∟Czy usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Wnioskodawcy w ramach przedstawionego systemu Cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT?

2013.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-143/13-4/EWW
     ∟Podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania do nabywanych od Pool Leadera usług zwolnienia od podatku.

2013.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-126/13/RS
     ∟Stawki podatku obowiązujące dla świadczonych usług i dostawy towarów oraz sposób dokumentowania tych czynności.

2013.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-528/12-4/BA
     ∟Czy usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki, w ramach przedstawionego systemu cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT?

2012.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-18/10/12-7/S/IZ
     ∟Spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług zarówno wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 r. jak i z art. 43 ust. 1 pkt 15 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-280/12-2/OS
     ∟Sprzedaż przez operatora pocztowego innego niż poczta państwowa, własnych znaków opłaty pocztowej stanowiących w istocie potwierdzenie opłacenia wykonanej usługi pocztowej, nie będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem opodatkowana jest 23% stawką podatku.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj