Interpretacje do przepisu
art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


348/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.486.2018.1.LS
     ∟Wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę i opodatkowanych uprzednio po stronie Wspólników (w tym Wnioskodawcy), dokonana po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę kapitałową, nie będzie stanowiła dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW
     ∟Czy sporządzanie w przedsiębiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela przedsiębiorstwa?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.271.2018.2.MP
     ∟1) W jaki sposób ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej, jeśli pracownik otrzymuje w jednym miesiącu: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek z ubezpieczenia społecznego, świadczenia w naturze przy złożonym przez pracownika PIT-2 i zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w wysokości 111,25 zł? 2) Czy wysokość zaliczki powinna być ustalana przy zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu i ulgi w podatku od sumy wypłaconych świadczeń jak tego dokonuje Wnioskodawca, czy koszty uzyskania przychodów i ulga w podatku powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wypłacanych świadczeń według wskaźnika udziału wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczeń w naturze do łącznej kwoty wypłacanego świadczenia?

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.161.2018.3.IF
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.486.2017.2.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.194.2017.3.EC
     ∟W zakresie opodatkowania wypłaty wspólnikom przez spółkę komandytową zysków wypracowanych w spółce z o.o. przed przekształceniem w spółkę komandytową.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.68.2017.1.JŚ
     ∟Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.33.2017.1.EC
     ∟w zakresie opodatkowania wypłat dla wspólników w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1216/12/16-S/APR
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1215/12/16-S/APR
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1214/12/16-S/APR
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1213/12/16-S/APR
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-610/16-2/MT
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej Spółce należy traktować na gruncie u.p.d.o.f., jako przychód, osiągnięty ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku przedmiotowej Spółki, do którego otrzymania będzie uprawniony dopiero w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki o wypłacie zysku wspólnikom, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przychody generują powstanie zysku po strome przedmiotowej Spółki, a następnie do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym otrzymał on przedmiotowe świadczenie ?

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-600/16-2/MT
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej Spółce należy traktować na gruncie u.p.d.o.f., jako przychód, osiągnięty ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku przedmiotowej Spółki, do którego otrzymania będzie uprawniony dopiero w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki o wypłacie zysku wspólnikom, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przychody generują powstanie zysku po strome przedmiotowej Spółki, a następnie do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym otrzymał on przedmiotowe świadczenie ?

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-601/16-2/MT
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej Spółce należy traktować na gruncie u.p.d.o.f., jako przychód, osiągnięty ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku przedmiotowej Spółki, do którego otrzymania będzie uprawniony dopiero w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki o wypłacie zysku wspólnikom, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przychody generują powstanie zysku po strome przedmiotowej Spółki, a następnie do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym otrzymał on przedmiotowe świadczenie?

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-469/16-3/APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uwzględnienia zmiany udziału w zysku, przy określaniu podstawy opodatkowania.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-466/16-2/APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uwzględnienia zmiany udziału w zysku, przy określaniu podstawy opodatkowania.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-467/16-2/APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uwzględnienia zmiany udziału w zysku, przy określaniu podstawy opodatkowania.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-468/16-2/APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uwzględnienia zmiany udziału w zysku, przy określaniu podstawy opodatkowania.

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-460/16-3/MT
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej Spółce należy traktować na gruncie u.p.d.o.f., jako przychód, osiągnięty ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku przedmiotowej Spółki, do którego otrzymania będzie uprawniony dopiero w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki o wypłacie zysku wspólnikom, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przychody generują powstanie zysku po strome przedmiotowej Spółki, a następnie do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym otrzymał on przedmiotowe świadczenie ?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-453/16-3/MT
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej Spółce należy traktować na gruncie u.p.d.o.f., jako przychód, osiągnięty ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku przedmiotowej Spółki, do którego otrzymania będzie uprawniony dopiero w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki o wypłacie zysku wspólnikom, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przychody generują powstanie zysku po strome przedmiotowej Spółki, a następnie do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym otrzymał on przedmiotowe świadczenie ?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-185/16/ZK
     ∟Czy korepetycje udzielane przez Wnioskodawczynię samodzielnie z wykorzystaniem jej wiedzy i umiejętności nabytych wcześniej, bez korzystania z pracy innych osób, definiowane są na gruncie prawa podatkowego jako działalność wykonywana osobiście przez podatnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-388/16-2/MT
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej Spółce należy traktować na gruncie u.p.d.o.f., jako przychód, osiągnięty ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku przedmiotowej Spółki, do którego otrzymania będzie uprawniony dopiero w momencie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki o wypłacie zysku wspólnikom, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przychody generują powstanie zysku po strome przedmiotowej Spółki, a następnie do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym otrzymał on przedmiotowe świadczenie ?

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1111/15/PSZ
     ∟Do jakiego miesiąca należy zaliczyć przychód z odsprzedaży lokalu mieszkalnego?

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1507/15-3/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji.

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1507/15-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odprowadzenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze zwolnieniem z opodatkowania dochodów z tytułu prowadzenia przedszkola w części wydatkowanej na cele przedszkola w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1123//15-8/HD
     ∟Czy dopuszczalne jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wartości prawa własności nabytych przez spółkę komandytową nieruchomości, które stanowią dla spółki na dzień ich nabycia towar handlowy, a związku z powyższym czy sporządzenie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów uzyskania przychodów o wartość niesprzedanych towarów na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające z punktu widzenia ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez wspólnika spółki komandytowej – komandytariusza?

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1123/15-4/MT
     ∟Przychód po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej specjalnej z siedzibą w Luksemburgu powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku spółki. A ponieważ zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy ww. ustawy obowiązek wpłacenia zaliczki powstaje dopiero z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, to w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie uzyska przychodu w ciągu roku podatkowego w postaci udziału w zysku spółki, obowiązek wpłacenia zaliczki nie powstanie. Z kolei uzyskanie przychodu rodzi obowiązek wpłacenia zaliczki za ten miesiąc, w którym dochód powstał i wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-118/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dotyczącym możliwości sporządzania w spółce jawnej spisu z natury i korygowania kosztów uzyskania przychodów na koniec roku, w sytuacji opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez wspólnika spółki w sposób uproszczony

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-313/15/ESZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawczyni w spółkach komandytowo-akcyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj