Interpretacje do przepisu
art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1062/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.323.2019.2.MT
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.293.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 updop.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.324.2019.2.WM
     ∟Czy w przypadku gdy wydatki związane z wynajęciem urządzeń vendingowych, będą spełniać kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, to wtedy będą stanowić koszty podatkowe w dacie ich poniesienia? Czy zawarcie przez Wnioskodawcę umowy najmu na opisanych wcześniej zasadach może spełniać warunki umowy leasingu, w sytuacji gdy nie spełniono łącznie wszystkich warunków dla niej określonych? Czy późniejszy zakup po okresie najmu urządzenia jako składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością, będącego uprzednio przedmiotem najmu stanowi koszt uzyskania przychodu w wartości określonej w fakturze sprzedaży tego urządzenia? Czy ponoszone koszty zakupu produktów do sporządzania napojów, a również gotowych towarów będących przedmiotem sprzedaży w tych automatach oraz koszty związane z dostarczeniem tychże produktów w miejsce lokalizacji, a także inne pozostałe opłaty związane z użytkowaniem wynajmowanych urządzeń (np. opłaty za ustawienie automatu, zużyte media, serwis, obsługa, ubezpieczenie od aktów wandalizmu itp.) są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.294.2019.2.IZ
     ∟Możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT w sytuacji gdy jeden z podmiotów powiązanych (wspólnik Spółki osobowej) posiada ograniczony obowiązek podatkowy na terenie RP.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.345.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO
     ∟Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poniesie stratę w roku podatkowym, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowymi podmiotami powiązanymi, czy tylko do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z tym krajowym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową? - Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez Wnioskodawcę z krajowym podmiotem powiązanym, który nie poniósł straty w roku podatkowym, ale zawierał transakcje z innym krajowym podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, który poniósł stratę podatkową w roku podatkowym? - Czy przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym podmiotem?

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.267.2019.1.HK
     ∟Czy w związku z odpłatnym udostępnieniem zwolnionych pomieszczeń Fundacji, utraci ona w części prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, z jakiego skorzystała przy otrzymaniu darowizny, w skład której wchodziły m.in. zwolnione pomieszczenia? Czy środki uzyskane w związku z udostępnieniem pomieszczeń, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2019.2.AA
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej i rat leasingowych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.284.2019.2.BG
     ∟Kwestii zastosowania zwolnienia wynikające z art. 26 ust. lg w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 w powiązaniu z art. 26 ust. lc i lf ww. ustawy oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wypłacie należności z tytułu wypłacanej dywidendy zgodnie z art. 10 polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.262.2019.2.DR
     ∟Czy koszty ściśle związane z otwarciem stacji kontroli pojazdów takie jak np. zakup urządzeń, leasing urządzeń, opłaty za wydanie decyzji, oprogramowanie itp. poniesione od początku 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r., czyli w okresie kiedy działalność była opodatkowana ryczałtem może ująć w kosztach w podatkowej książce przychodów i rozchodów?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.271.2019.2.DR
     ∟Czy właściwe będzie odliczanie kosztów leasingu oraz kosztów związanych z eksploatacją tych maszyn od podatku dochodowego działalności w początkowej fazie, gdy działalność uzyskuje przychód jedynie z działalności, jaką jest praktyka lekarska?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.290.2019.3.PS
     ∟Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów samochodu w leasingu.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowej.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, zakresie ustalenia: - jak na podstawie art. 11k updop, prawidłowo ustalić progi dokumentacyjne dla transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze, - czy warunki określone w art. 11n pkt 1 updop, których spełnienie pozwala na zastosowanie zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powinny spełniać strony transakcji kontrolowanych, które biorą w niej udział. Czy warunki te muszą spełniać wszystkie podmioty powiązane ze stronami transakcji nawet jeśli nie biorą udziału w transakcji dla której rozważane jest zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.200.2019.5.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.283.2019.3.PR
     ∟w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 23z pkt 1 lit. a-b do wspólników spółek osobowych

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.211.2019.2.AG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.203.2019.1.RK
     ∟zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c) do wspólników spółek komandytowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.200.2019.2.AM
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.286.2019.1.EC
     ∟W zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 23z pkt 1 lit. a-b do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2019.1.JG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporzą-dzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1lit. a-c do wspólników spółek osobowych

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.201.2019.2.AP
     ∟Czy spółka jako podmiot powiązany jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11k ust. 1, 2 i 3, czyli czy spełnia wszystkie cztery warunki z art. 11n pkt 1?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.199.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.143.2019.1.KS
     ∟Określenie, czy planowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie udzielania pożyczek będzie, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, korzystała ze zwolnienia z opodatkowania.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.93.2019.2.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów – zawarcie umowy leasingu po 1 kwietnia 2019 r.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.177.2019.1.IR
     ∟Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wartości netto opłaty leasingowej, powiększonej o część podatku naliczonego nieodliczonego od podatku należnego.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.119.2019.1.AR
     ∟Czy Spółka będzie mogła obniżyć dochód osiągnięty z zysków kapitałowych bez pomniejszania go o bieżące straty z innych źródeł, o wysokość strat z lat ubiegłych, w granicach określonych w przepisach ustawy CIT.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.70.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe cesji umowy leasingu.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.51.2019.1.DP
     ∟Czy dochody Stowarzyszenia przeznaczone i wydatkowane na realizację celów Stowarzyszenia wskazanych w § 2 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.620.2018.5.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów i danina solidarnościowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj