Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


127/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.190.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-285/15-2/ASz
     ∟Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.45.2019.2.LB
     ∟Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%. Podstawę opodatkowania – stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy – stanowić będzie wartość wkładów podwyższających majątek spółki osobowej, która to wartość winna być określona w zmianie umowy spółki. Od ww. podstawy opodatkowania odliczeniu podlegać będą wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.90.2018.4.MD
     ∟Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych u wnoszącego przedsiębiorstwo?

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.19.2018.1.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-96/14/17-14/S/AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.4.2018.2.PM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. Kodeksu spółek handlowych, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.434.2017.1.PB
     ∟Czy w przypadku, gdy na skutek planowanego przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wartość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej będzie wyższa od wartości wkładów wniesionych do Spółki, opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie ewentualna nadwyżka wartości kapitału zakładowego Spółki Przekształconej nad wartością wkładów wniesionych do Spółki i opodatkowanych uprzednio podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwzględnieniem odliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek podatkowy spoczywać będzie na Spółce Przekształconej?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-562/13/S/17-9/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.297.2017.1.BB
     ∟Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę przekształconą?

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.196.2017.2.BJ
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – opodatkowanie.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/436-82/14/17-S/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.653.2016.2.BJ
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić podstawę opodatkowania w podatku od czynności od cywilnoprawnych w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym?

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-560/15/MZ
     ∟Czy od czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej i związanej z tym zmianą umowy tej spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania i na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-501/15-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty z tytułu nienależnie uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami.

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-496/15-2/LS
     ∟Czy opodatkowaniu pcc podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, natomiast wartość wkładu pieniężnego przekraczająca wartość nominalną udziałów, przekazana ńa kapitał zapasowy, zgodnie z zgodnie z art. 261 w zw. z art. 154 § 3 KSH nie podlega opodatkowaniu pcc?

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-285/15/ASz
     ∟Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-395/15-4/MZ
     ∟Należy wskazać, że opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie stanowiła wartość wszystkich wkładów wniesionych do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia sp. z o.o. przy czym zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ww. ustawy, będzie podlegała ta część wkładu odpowiadająca opodatkowanemu uprzednio podatkiem od czynności cywilnoprawnych kapitałowi zakładowemu. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 9 ustawy od podstawy opodatkowania można odliczyć kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego; opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego oraz opłatą za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o wpisach, o których mowa w pkt. 2.

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-490/15-2/AF
     ∟Planowane wniesienie do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jawnej, w zamian za udziały, które spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. będzie stanowić – w świetle art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zmianę umowy Spółki z o.o. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z o.o. Powyższa zmiana umowy spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stawka podatku, liczona od wartości, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki z o.o. wynosić będzie 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, będzie ciążył na Spółce z o.o.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-185/15/MZ
     ∟Czy zmiana umowy spółki z o.o. w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, związana z wniesieniem do tej spółki w formie aportu, w zamian za jej udziały, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej, będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-284/15/PM
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, natomiast wartość wkładu pieniężnego przekraczająca wartość nominalną udziałów, przekazana na kapitał zapasowy zgodnie z art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-137/15-2/TR
     ∟Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-139/15-2/TR
     ∟Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-141/15-2/TR
     ∟Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-136/15-2/TR
     ∟Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-138/15-2/TR
     ∟Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-140/15-2/TR
     ∟Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-125/15-9/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-101/15-9/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj