Interpretacje do przepisu
art. 70 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


258/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 70 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.621.2019.1.ACE
     ∟Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.436.2019.1.IZ
     ∟Niewystąpienie przedawnienia prawa do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.317.2019.2.KBR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej dostawę towaru, w części odnoszącej się do wartości Gruntu.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.315.2019.2.RS
     ∟w zakresie nieuznania Stowarzyszenia za podatnika z tytułu wykonywanych czynności związanych z realizowaniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, uwzględnienia przy określeniu limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wpłat otrzymanych/otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców oraz dopłaty z tytułu realizacji ww. projektów, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. wpłat i dotacji oraz obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.39.2019.1.MD
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.44.2019.4.IR
     ∟Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych i przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0013-KDIPT2-1.4011.43.2019.3.MD
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów cywilnoprawnych (dzierżawa nieruchomości – w zamian za przeniesienie nieruchomości – kompensata zobowiązań)

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.569.2018.3.MR
     ∟Czy Wnioskodawca może złożyć korektę PIT-36 za pełny rok podatkowy 2011?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.744.2018.1.SM
     ∟Przedawnienie prawa do zwrotu nadwyżki podatku wykazanej w deklaracji podatkowej

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.750.2018.1.BS
     ∟Obowiązek wystawienia dodatkowej faktury bądź skorygowania pierwotnej faktury w przypadku zakończenia oraz w przypadku przedłużenia umowy leasingu finansowego.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.577.2018.2.MSU
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatów faktur

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.454.2018.1.RK
     ∟korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.564.2018.2.DM
     ∟W przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, przysługuje mu na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, na zasadach art. 87 ust. 5a ustawy.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.389.2018.2.KP
     ∟w zakresie możliwości dokonania korekty deklaracji VAT oraz w zakresie rozliczenia faktury korygującej w deklaracji VAT

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.587.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu do urzędu skarbowego odliczonego podatku z tytułu nabycia ciągnika rolniczego.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT-1.4011.384.2018.RK
     ∟W zakresie prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2018.3.JG
     ∟Brak prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.217.2018.3.AP
     ∟obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od zleceniodawcy kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.188.2018.3.JP
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem zaliczki.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.203.2018.2.BS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.326.2018.2.ICz
     ∟brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.70.2018.4.IR
     ∟Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od kontrahenta kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-434/14/18-S/PS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych nagród z wypracowanego zysku Spółki oraz składek na ZUS, Fundusz Pracy i inne fundusze celowe.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.75.2018.1.BS
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo przedawnieniu.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.69.2018.4.ŻR
     ∟Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.10.2018.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej oraz sposobie ujęcia tych korekt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj