Interpretacje do przepisu
art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1175/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.380.2019.1.PP
     ∟w zakresie sposobu obliczania limitu dla określenia statusu małego podatnika oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.444.2019.1.PR
     ∟Prawidłowość przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych faktur.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.419.2019.3.PR
     ∟w zakresie prawa do zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku dochodowego

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.436.2019.1.IZ
     ∟Niewystąpienie przedawnienia prawa do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.286.2019.2.MR
     ∟Czy podatki powinny być płacone w Niemczech? Jeżeli tak, to jak Wnioskodawca może odzyskać podatki zapłacone w Polsce za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.324.2019.1.DJ
     ∟Możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko za 2018 rok.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.266.2019.2.MMA
     ∟Stawka podatku dla dostawy produktu (nawóz) oraz obowiązku korekty dotychczasowej sprzedaży Produktu.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-10/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.315.2019.2.RS
     ∟w zakresie nieuznania Stowarzyszenia za podatnika z tytułu wykonywanych czynności związanych z realizowaniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, uwzględnienia przy określeniu limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wpłat otrzymanych/otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców oraz dopłaty z tytułu realizacji ww. projektów, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. wpłat i dotacji oraz obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-400/15-1/MO
     ∟Jakie skutki na gruncie regulacji odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla Spółki otrzymanie w grudniu 2013 r. zasądzonego podwyższonego wynagrodzenia dotyczącego Projektu realizowanego w latach 2006-2008?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.254.2019.1.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia za jakie okresy opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, za jaki okres należy skorygować wystawione z tego tytułu faktury oraz sposobu dokumentowania odszkodowania; ustalenia terminów dokonania korekt deklaracji VAT-7; możliwości anulowania faktur dokumentujących bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.313.2019.1.MC
     ∟w zakresie prawa do stosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego w przypadku przechowywania dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.348.2019.1.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.288.2019.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe przedawnieniem się roszczenia o spłatę wierzytelności.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.257.2019.2.BO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-179/16/19-S/JG
     ∟Okres przechowywania dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.248.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.247.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.213.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.212.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj