Interpretacje do przepisu
art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


368/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2019.2.PP
     ∟w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Bułgarii

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.174.2019.1.JS
     ∟nabycie i rozliczenea podatkowych znaków akcyzy

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.332.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium ZEA.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.256.2019.1.PK
     ∟Korekta rozliczenia podatku z tytułu importu towarów wyniku otrzymania decyzji o unieważnieniu złożonego zgłoszenia celnego

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2019.3.AKU
     ∟obowiązek podatkowy w Polsce w 2018 r. w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Czech

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4017.5.2019.2.MS
     ∟Stwierdzenie czy w wyniku dokonanych korekt deklaracji za lipiec 2017 r. Wnioskodawca zobowiązania będzie do zapłaty odsetek.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.261.2019.1.AK
     ∟Brak uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług; brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.3.2019.1.RSZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.5.2019.1.ICZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.241.2019.1.PR
     ∟w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.116.2019.2.MG
     ∟1) Czy Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów uzyskiwanych w zakresie części wynagrodzenia odpowiadającej honorarium autorskiemu z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów, będących efektem pracy Wnioskodawcy, która to w umowie o pracę (lub aneksie do tej umowy, względnie w Regulaminie) wyrażona jest kwotowo, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaconego przez pracodawcę (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) Jeżeli pracodawca Wnioskodawcy (płatnik podatku) nie korzysta z przysługującego mu uprawnienia do stosowania podwyższonych kosztów 50% uzyskania przychodu, to czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych należy się - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.97.2019.2.ALN
     ∟Brak możliwości korekty nienależnie zadeklarowanego podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów pochodzących z remanentu likwidacyjnego i sposobu dokonania korekty.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.28.2019.1.AGR
     ∟Obowiązki płatnika związane z pobraną zaliczką od dopłaty do wypoczynku.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.265.2018.2.PK
     ∟Deklaracje podatkowe dotyczące alkoholu etylowego

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.789.2018.2.EK
     ∟możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT oraz korekta błędnie wystawionych faktur i deklaracji VAT

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.546.2018.1.KBR
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.421.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.327.2018.2.JM
     ∟1)Czy uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2016-2018 dochody od Komisji Europejskiej są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy w związku z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2017, w których dochody te Wnioskodawca opodatkował wykazując je w kategorii inne źródła przychodów (pole 59 PIT-37), Wnioskodawca powinien złożyć korektę PIT-37 polegającą na nie wykazywaniu dochodów uzyskanych z Komisji Europejskiej i poprosić Urząd Skarbowy o zwrot zapłaconego podatku? 3)Czy w 2018 roku rozliczając podatki dochodowe od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wykazać uzyskane dochody z Komisji Europejskiej w kategorii inne źródła przychodów w PIT-37?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.144.2018.1.WR
     ∟Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.106.2018.1.MPU
     ∟Konfekcjonowanie alkoholu etylowego i obowiązki z tym związane.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2018.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2015 r

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.298.2018.1.KSM
     ∟1)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.297.2018.1.KSM
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.155.2018.2.JO
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze sprzedażą działek nr 188/3 i nr 188/4 oraz prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT z tytułu sprzedaży ww. działek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj