Interpretacje do przepisu
art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


57/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.314.2018.1.KB
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej, uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-27 oraz VAT-7K, a także rozliczenia nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji VAT-7K.

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-90/16/PK
     ∟Korekta zapłaconego podatku z tytułu zakładów wzajemnych.

2016.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-5/16-4/IP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin oraz ustalenie prawa do korekty dokonanych rozliczeń podatku VAT.

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-807/15-2/MJ
     ∟W zakresie: uznania zapłaconego podatku za nienależny i jego zwrotu

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4518-8/15-4/KOM
     ∟Możliwość regulowania zobowiązania podatkowego przez osoby trzecie.

2015.07.09 - Minister Finansów - PK4.8010.58.2015
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić: 1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz 2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zwrot? 2. Czy zaliczenie nadpłat VAT na poczet istniejących zaległości podatkowych w VAT, o których mowa w opisanym zdarzeniu, powinno nastąpić w dacie powstania nadpłaty, tj. zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości?

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-616/15-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu nienależnego podatku od towarów i usług.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-22/14-4/GG
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić:1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zw...

2014.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-17/14-2/GG
     ∟Czy w związku z faktem, iż wyroby węglowe zużywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do celów opałowych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego (co wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w sprawie IPTP3/443A-12/14-2/KK zapłacony przez Spółkę podatek akcyzowy na podstawie comiesięcznych Deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na konto Izby Celnej z tytułu spalania węgla w miesiącach (styczeń-październik) 2012 r. pochodzącego z zapasów magazynowych Spółki na dzień 1 stycznia 2012 r. stanowi nadpłatę czyli nienależnie zapłacony przez Spółkę podatek akcyzowy w rozumieniu art. 72 § 2 pkt 2 pkt 2) Ordynacji podatkowej?

2014.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-17/14-3/GG
     ∟Czy w związku z faktem, że wyroby węglowe zużywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów opałowych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego (co wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w sprawie IPTPP3/443A-12/14-2/KK), zapłacony przez Spółkę podatek akcyzowy na konta ww. podmiotów sprzedających wyroby węglowe z tytułu zakupu węgla w latach 2012-2013 stanowi nadpłatę, czyli nienależnie zapłacony przez Spółkę podatek akcyzowy w rozumieniu art. 72 § 2 pkt 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, powstałą z chwilą zapłacenia podatku w myśl art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej?

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-134/13/14-7/S/SM
     ∟uregulowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej paliwa z zapłaconą akcyzą

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-492/14/LSz
     ∟Wyłączenie od opodatkowana (art. 6) transakcji sprzedaży zakładu (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) przeprowadzanej w dwóch etapach. Ustalenie czy w związku ze zbyciem wystąpi po stronie Wnioskodawcy nadpłata

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-448/14/AZb
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wykonanej inwestycji oraz zwrotu powstałej nadpłaty, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z bieżących utrzymaniem Centrum – związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu

2014.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1023/12/14-7/S/MM
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usług zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-123/14/AS
     ∟Czy dla uzyskania zwrotu podatku z wycofanej deklaracji podatkowej konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

2014.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-4/14-4/GG
     ∟B1) z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określone w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? B2) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług, na poczet należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? B3) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku akcyzowego? B4) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od nieruchomości? B5) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od środków transportowych? B6) czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy im przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?

2014.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1024/12/14-7/S/AO
     ∟w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia za usługi zarządzania świadczone w ramach Umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-591/13-2/PR
     ∟Czy otrzymany zwrot podatku powstały w wyniku dokonania korekty zadeklarowanego VAT należnego (zmiana stawki VAT ze stawki podstawowej na obniżoną) jest neutralny dla Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

2013.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-501/13-4/SJ
     ∟Spółka zapytuje, czy w związku z ww. sytuacją Sp. z o.o. ma prawo dokonać korekty należnego podatku VAT za 2010 r. o łączną kwotę 149.146,85 zł?

2013.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-140/13-2/MM
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usług zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-925/10/12-9/S/KG
     ∟powstanie odsetek od zaległości podatkowej w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1023/12-4/MM
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usług zarządzania w ramach umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2013.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1024/12-4/AO
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usługi zarządzania w ramach Umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-965/12/ESZ
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wskazanych we wniosku środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją m.in. projektu pt. „...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za 2011 rok, możliwości dokonania korekty podatku dochodowego od osób fizycznych od stycznia do czerwca 2012 roku, a także wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku, a także wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-963/12/ESZ
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wskazanych we wniosku środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją m.in. projektu pt. „...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej złożonej za 2011 rok, możliwości dokonania korekty podatku dochodowego od osób fizycznych od stycznia do czerwca 2012 roku a także wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-967/12/ESZ
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wskazanych we wniosku środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją m.in. projektu pt. „...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości dokonania korekty podatku dochodowego od osób fizycznych od stycznia do czerwca 2012 roku, a także wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj