Interpretacje do przepisu
art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


321/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-157/15/19-3/S/MZ
     ∟Potwierdzono stanowisko Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem aportu w postaci akcji w spółce akcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.365.2019.1.JR
     ∟Obowiązków płatnika

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.257.2019.2.BO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.248.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.247.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.213.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.212.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.3.2019.1.RSZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.5.2019.1.ICZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.497.2018.2.JC
     ∟1. Czy Oddział jest/będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła od należności wypłacanych podmiotom zagranicznym z tytułu najmu maszyn, w sytuacji gdy wypłata należności dokonywana jest przez Centralę, natomiast Oddział jest tylko obciążany odpowiednią częścią tych kosztów w wewnętrznych rozliczeniach? 2. Jeżeli Oddział nie jest/nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła, a podatek zostanie zapłacony ze środków Oddziału (kontrahent otrzymał całą kwotę z faktury) to czy Oddział może wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.28.2019.1.AGR
     ∟Obowiązki płatnika związane z pobraną zaliczką od dopłaty do wypoczynku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.421.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.144.2018.1.WR
     ∟Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.344.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nadpłaconą zaliczką na podatek dochodowy.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.781.2017.1.AP
     ∟Czy w związku z uznaniem przez Urząd Skarbowy, że transakcja dostawy nieruchomości korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, Komornik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą do faktury, z której będzie wynikać, że transakcja ta jest zwolniona od podatku VAT i zwrócić nabywcy licytacyjnemu nienależnie pobrany podatek VAT w kwocie 223.780,26 zł?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.276.2017.1.PW
     ∟w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenia nadpłaty, nieuwzględnienia oprogramowania komputerowego w definicji należności licencyjnych, nieuwzględnienia usług marketingowych, szkoleniowych i innych kosztów związanych z działalnością regionalną w definicji należności licencyjnych, podlegania opodatkowaniu na terytorium Polski pozostałych należności opisanych w stanie faktycznym oraz stosowania 10% stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.236.2017.2.KR
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia z obywatelami spoza Unii Europejskiej umowy o dzieło i umowy zlecenia.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.16.2017.1.JG
     ∟w zakresie prawa żądania zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy Spółka płaci podatek z własnych środków oraz prawa żądania zwrotu nadpłaty, w przypadku, gdy Spółka pobrała podatek z wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.116.2017.2.KB
     ∟1. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlega wyłącznie podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy) wynikający z zeznania rocznego CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to czy zryczałtowany podatek od bieżących pobrań komplementariuszy na poczet zysku, należy rozliczyć (pobrać) dopiero w momencie ustalenia kwoty podatku CIT należnego od zysku/dochodu spółki komandytowo-akcyjnej za cały rok podatkowy, tj. w miesiącu następującym po terminie złożenia zeznania CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) 3. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlegają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 4. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 będzie twierdząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany po ustaleniu kwoty zaliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT), tj. w momencie obliczenia zaliczki na poczet podatku CIT należnej za dany kwartał? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) 5. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4 będzie przecząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany na bieżąco, tj. w miesiącu następującym po dacie faktycznej wypłaty komplementariuszom zaliczki na poczet zysku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 6. Czy w przypadku, pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 3 oraz 4 albo 5, gdy na koniec roku suma podatku CIT przypadającego od zysku wypłaconego już zaliczkowo na rzecz komplementariuszy będzie wyższa od pobranego podatku zryczałtowanego potrąconego od tych zaliczek, różnica pomiędzy pobranym przez Spółkę podatkiem zryczałtowanym od zaliczek, a podatkiem faktycznie należnym od tych pobrań (co wynikałoby z zaliczenia o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT) stanowić będzie po stronie Spółki - jako płatnika - nadpłatę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 7. Jeśli różnica w podatku pobranym przez Spółkę z tytułu wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku a podatkiem faktycznie należnym z tytułu uzyskanych przychodów stanowi nadpłatę, to czy Spółka może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.936.2016.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.377.2016.2.APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.369.2016.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.828.2016.2.APO
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca prawidłowo zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wypłacone na rzecz pracowników przywróconych do pracy na podstawie wyroku Sądu oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, z uwagi na zmianę podstawy prawnej wypłacanego świadczenia na rzecz pracowników.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4160-71/13-9/S/MK
     ∟W zakresie możliwości zwrócenia się przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego urzędu skarbowego tytułem nienależnie pobranego przez płatnika podatku.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-930/16-4/IM
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-433/13/16-S1/EWW
     ∟Stawka podatku na zabudowę wnękową i kuchenną.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj