Interpretacje do przepisu
art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


74/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.525.2018.1.BS
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia kosztów podatkowych w przypadku otrzymania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.524.2018.1.MF
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia kosztów podatkowych w przypadku otrzymania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.260.2018.2.MC
     ∟Przejęcie przez wspólnika majątku polikwidacyjnego w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki wraz z odsetkami

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.530.2018.1.NL
     ∟sposób rozliczenia kosztów podatkowych w przypadku otrzymania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.536.2018.1.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ujemne różnice kursowe powstałe na spłacie kwoty głównej Pożyczki należy alokować do innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o CIT?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.518.2018.1.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje przychody z tytułu otrzymywanych opłat licencyjnych za Znaki jako przychody z innych źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU. Z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „Ustawy o CIT”)?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.331.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na moment umorzenia tych certyfikatów

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2018.1
     ∟w zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.348.2018.1.AK
     ∟czy Wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę Faktorowi na podstawie Umowy Faktoringu, nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie płatnikiem obowiązanym do jego pobrania?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.240.2018.2.AP
     ∟- Czy wynagrodzenie Wspólnika z tytułu zbycia na rzecz Spółki udziałów Spółki w celu ich umorzenia (w ramach dobrowolnego umorzenia udziałów), będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i w związku z tym, czy Spółka, wypłacając wynagrodzenie Wspólnikowi, będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać podatek u źródła, względnie dopełnić jakichkolwiek obowiązków podatkowych o charakterze formalnym (np. informacyjnym)? - Czy sposób określenia wynagrodzenia za udziały zbywane przez Wspólnika na rzecz Spółki w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów (w oparciu o wartość nominalną umarzanych udziałów lub w inny sposób), ma znaczenie dla ustalenia, czy zaistniał przychód po stronie Wspólnika lub Spółki, a w dalszej kolejności dla ewentualnych obowiązków Spółki związanych z wypłatą wynagrodzenia (pobór podatku u źródła, obowiązki formalne, informacyjne)?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2018.2.AJ
     ∟Kwestia uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód oraz uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.272.2018.1.BG
     ∟w zakresie sposobu obliczenia proporcji o jakiej mowa w art. 15 ust. 2 - 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji otrzymania dywidend od Spółek z Grupy Kapitałowej mających siedzibę lub zarząd: - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - poza terytorium Polski.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.303.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawnej lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ
     ∟Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.289.2018.1.AT
     ∟w zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.191.2018.1.KK
     ∟Czy należy uwzględniać przychodów z tytułu dywidend od spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla potrzeb alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2b updop

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.332.2018.1.AG
     ∟brak wliczenia przychodów z tytułu otrzymanych dywidend do wartości przychodu ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2018.3.AG
     ∟uwzględnienie w zeznaniu rocznym Banku Dzielonego przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością wydzielaną do momentu podziału przez wydzielenie

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.226.2018.1.AK
     ∟Czy ustalając podstawę opodatkowania Spółki, na potrzeby wyliczenia podstawy opodatkowania PGK, w przypadku gdy Spółka otrzymała i będzie otrzymywać w przyszłości: - dywidendy od Spółek zależnych, Spółka dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach, również opodatkowany ryczałtowo przychód z tytułu dywidend od Spółek zależnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - dywidendy zwolnione z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o CIT w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidendy - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), - przychód z tytułu dywidendy, Spółka powinna uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów pośrednich alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.300.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem świadectw użytkowych przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.262.2018.1.PC
     ∟1. Czy w przypadku otrzymania w przyszłości dywidend od Spółek zależnych, Spółka dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach, również opodatkowany ryczałtowo przychód z tytułu dywidend od Spółek zależnych? 2. Czy w przypadku otrzymania dywidendy zwolnionej z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o CIT w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidendy - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów? 3. Czy w przypadku otrzymania przychodu z tytułu dywidendy Spółka powinna uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu Przychodów kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT?

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.165.2018.2.PW
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od Funduszu i wynikające z niej obowiązków płatnika.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.167.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz szwajcarskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.166.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku opodatkowania w Polsce dochodu szwajcarskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (polskiego funduszu inwestycyjnego).

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.211.2018.1.PW
     ∟Braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.188.2018.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, który Zainteresowany (Bank Przejmujący czy Bank Dzielony) będzie, w stosunku do wypłat przychodów (dochodów) określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1, art. 21 i art. 22 updop, dokonanych przez Bank Dzielony w związku z działalnością Części Wydzielanej w Roku Podziału, zobowiązany do: • wystawienia i przesłania za Rok Podziału podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 updop (IFT-2, IFT-2R), • sporządzenia i przesłania za Rok Podziału do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26a updop (CIT-6R, CIT-10Z)

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj