Interpretacje do przepisu
art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


74/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.114.2018.1.KK
     ∟- określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w Spółce Komandytowej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu nie spowoduje po jej stronie powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych - po dokonaniu zmiany umowy Spółki komandytowej, w zakresie przystąpienia Wnioskodawcy do tej spółki, wniesienia nowego wkładu oraz ustaleniu prawa do udziału w zyskach i stratach Spółki Komandytowej, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej, bez względu na wartość wniesionego wkładu i jego proporcję do udziału w zysku.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.89.2018.1.MC
     ∟rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku przy-chodu z tytułu dywidend

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.107.2018.1.BG
     ∟czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę w celu nabycia akcji Spółki luksemburskiej w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być: - alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych, - traktowane jako koszty pośrednie i przy braku możliwości ich alokacji do danej kategorii przychodów, alokowane proporcjonalnie zgodnie z kluczem przychodowym

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2018.1.JC
     ∟Czy dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązany do poboru podatku CIT (jeśli otrzyma od Wspólnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową oraz oświadczenie potwierdzające, iż Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania)?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.115.2018.1.SO
     ∟Ujmowanie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Banku Dzielonego, a także zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.191.2018.1.SO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.96.2018.1.BG
     ∟w zakresie - rozpoznania przychodu w sytuacji otrzymania w przyszłości przez Wnioskodawcę kwot z tytułu spłaty Pożyczki do wysokości wynagrodzenia / ponad wysokość wynagrodzenia za akcje w Spółce Zależnej zbyte przez Wnioskodawcę w celu dobrowolnego umorzenia, - ustalenia kosztu uzyskania przychodu na moment otrzymania spłaty lub częściowej spłaty wierzytelności pożyczkowej nabytej jako wynagrodzenie za akcje w Spółce Zależnej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.38.2018.2.KK
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych zawarcia transakcji CDS

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.37.2018.2.KK
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych zawarcia transakcji CDS.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.41.2018.1.AJ
     ∟Z uwagi na istotne różnice co do istoty i funkcji umów pożyczek, kredytów i innych obejmujących udostępnienie kapitału w zamian za wynagrodzenie o charakterze odsetkowym od opisanych przez Wnioskodawcę umów sprzedaży i przeniesienia praw (wraz z przejęciem ryzyka) – wypłaty przekazywane w związku z tymi umowami na rzecz S. nie będą mieściły się w zakresie przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (w szczególności nie będą stanowiły odsetek w rozumieniu tego przepisu). W konsekwencji spółka V. (ani klienci) nie będzie objęta obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 1 updop.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.62.2018.1.PC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym korekta poziomu dochodowości Sprzedawcy wpływająca na dochód Spółki, powinna zostać przypisana w całości do działalności strefowej Spółki i uwzględniona przy kalkulacji dochodu z tego źródła?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.6.2018.2.AM
     ∟W zakresie rozliczenia w roku obejmującym dzień podziału – przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem Części Wydzielonej oraz zaliczek miesięcznych na poczet CIT wpłaconych przez Bank Dzielony.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.337.2017.1.AJ
     ∟w zakresie określenia statusu podatkowego Powiernika oraz prawidłowości realizacji wypłat przez płatnika bez pomniejszania o podatek u źródła

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.346.2017.1.APO
     ∟Jaką stawkę podatku powinna zastosować Spółka w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2018 r. innych aniżeli dochód, o którym mowa w art. 21, 22 i 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności do dochodu ze sprzedaży udziałów?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj