Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2281/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.469.2019.1.JN
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.1.LS
     ∟Złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy, nie uprawnia go do dokonania odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2019.1.MMA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-czonego wynikającego z otrzymywanych od Najemcy Faktur doku-mentujących wykonanie świadczenia, za które przyznano Premię.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.520.2019.1.SM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2019.1.AM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.397.2019.3.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną transakcją

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.444.2019.1.PR
     ∟Prawidłowość przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych faktur.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.350.2019.4.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.351.2019.3.KP
     ∟Opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.344.2019.1.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.436.2019.1.IZ
     ∟Niewystąpienie przedawnienia prawa do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.514.2019.1.AJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na etapie ponoszenia wydatków na realizację inwestycji w latach 2008-2013 oraz brak prawa do dokonania korekty tego podatku w trybie art. 86 ust. 13 ustawy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.483.2019.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu Spółek

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.524.2019.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.386.2019.2.KS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług oraz termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.508.2019.2.EB
     ∟Opodatkowanie zbycia przyłącza cieplnego. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia ww. przyłącza.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.429.2019.3.AM
     ∟W zakresie opodatkowania planowanej transakcji, prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.420.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.419.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2019.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 0114-KDIP1-2.4012.449.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.499.2019.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj