Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2472/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.405.2019.1.AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę kamienicy.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.415.2019.1.EW
     ∟Uznanie usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2019.2.MP
     ∟Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Partnerami Konsorcjum z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.361.2019.2.EB
     ∟Prawo do odliczenia związanych z termomodernizacją gminnych obiektów użyteczności publicznej.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.402.2019.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.543.2017.11.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących na wodociągi za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości wody dostarczonej w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących na kanalizację za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych) oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ogólnych związanych z infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych).

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.318.2019.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji za pomocą sposobu określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych w całkowitym rocznym obrocie Gminy z działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.553.2019.1.AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „…..”

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2019.2.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według prewspółczynnika opartego na kryterium ilościowym.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.495.2019.1.IK
     ∟Prawa do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z termomodernizacją obiektów użyteczności publiczne.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.139.2017.9.RH
     ∟Sposób ustalania proporcji dla określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.453.2019.2.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT związanego z infrastrukturą wodociągową i odprowadzania ścieków

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.719.2018.8.MJ
     ∟praw do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.475.2019.1.EJU
     ∟Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych w ramach realizacji projektu

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.466.2019.1.MJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach zadania – termomodernizacja hydroforni

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.331.2019.2.MB
     ∟Możliwość zastosowania kryterium przychodowego przy wyborze sposobu określenia proporcji o której mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.485.2019.2.MM
     ∟Powiat ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu autobusów wykorzystywanych wyłącznie do czynności opodatkowanych i prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy nabyciu autobusów wykorzystywanych do czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.420.2019.1.LS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących Inwestycji, które zostały/zostaną przekazane jednej z jednostek organizacyjnych Gminy.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.397.2019.2.EW
     ∟Opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych i miejsc postojowych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.499.2019.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.422.2019.2.EW
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na Instalacje montowane na dachu budynku Szkoły podstawowej; - sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na Instalacje montowane na dachu Nowego budynku Szkoły podstawowej; - sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na Instalacje montowane przy Oczyszczalni ścieków.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2019.2.AW
     ∟Kwota dotacji otrzymana przez Gminy na realizację projektu w zakresie, w jakim przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji w budynkach użyteczności publicznej, nie stanowi podstawy opodatkowania. Prawo Gmin do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji oraz sposób realizacji tego uprawnienia.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.498.2019.2.BK
     ∟W zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.489.2019.2.IT
     ∟odliczenie kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną za pomocą metody kalkulacji prewspółczynnika opartej o stosunek rocznego przychodu z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich w ogólnym rocznym przychodzie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich, urzędu obsługującego Wnioskodawcę, jednostek organizacyjnych Gminy oraz hydrantów przeciwpożarowych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.415.2019.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji na budynku urzędu oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji na budynku hydroforni. Ponadto z uwagi na fakt że budynki dla instytucji kultury zostały nieodpłatnie użyczone to Gminie nie przysługuje nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.448.2019.1.SM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu e-usługi

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.378..2019.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków wodno-kanalizacyjnych.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.410.2019.1.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków wodno-kanalizacyjnych.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.507.2019.2.IT
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową (hydranty)

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.506.2019.2.IT
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych, obowiązku naliczenia podatku z tytułu dostaw wody na rzecz odbiorców wewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj