Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2472/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.274.2019.1.DM
     ∟Odpłatne usługi udostępniania Hali na rzecz podmiotów zewnętrznych stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku. Zakres odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących Hali.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.179.2019.2.ALN
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika, skalkulowanego dla Zakładu, opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie ilości dostarczanej wody oraz odprowadzonych ścieków w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych jak i potrzeb własnych

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.213.2019.1.EW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących Inwestycji.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.248.2019.1.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.229.2019.2.MN
     ∟w stosunku do zakupów związanych z termomodernizacją budynku Gminy, który będzie wykorzystywany do wykonywania czynności „opodatkowanych VAT” oraz „niepodlegających regulacjom VAT”, a Gmina nie zna sposobu, aby wydatki bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT lub zdarzeń niepodlegających regulacjom VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku VAT obliczonego według prewspółczynnika na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. w przypadku zakupów związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy, w którym wykonywane są czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz gdzie w ramach działalności gospodarczej, oprócz czynności opodatkowanych, występują także czynności zwolnione od podatku, a Gmina nie zna sposobu, aby wydatki bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych, zwolnionych z VAT lub zdarzeń niepodlegających regulacjom VAT, Gminie również będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku od towarów i usług. Przy czym dokonując obliczenia podatku naliczonego, w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy, najpierw Wnioskodawca stosuje prewspółczynnik zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, a następnie stosuje współczynnik proporcji zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.257.2019.1.MN
     ∟opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody do odbiorców zewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z infrastrukturą

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.223.2019.1.AR
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.183.2019.2.OS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć, tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT, jak i potrzeb własnych niepodlegających VAT.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.257.2019.1.EA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących na infrastrukturę kanalizacyjną, za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, opartego na kryterium ilościowym.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.211.2019.2.MD
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą A oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną wykorzystywaną w celu odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, jak i na rzecz jednostek budżetowych Gminy i innych miejsc wykorzystywanych na potrzeby własne Gminy obliczonej przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody doprowadzonej do odbiorców zewnętrznych i ścieków odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych w całkowitej liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem i odprowadzonych ścieków ogółem w danym roku.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.231.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie oraz utrzymanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT, opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym rocznym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.234.2019.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest/będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.233.2019.1.MB
     ∟Prawo do odliczenie od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.161.2019.1.EB
     ∟Prawo do obniżenia podatku przy zastosowaniu prewspółczynnika przychodowego.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.183.2019.2.AR
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z proporcją w związku z realizacją projektu „…”

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.216.2019.1.ZD
     ∟Opodatkowanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne ponoszone na Infrastrukturę.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.209.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z Infrastrukturą, która służy/będzie służyć Wnioskodawcy do dostarczania wody/odbioru ścieków do/od odbiorców zewnętrznych i nie służy/nie będzie służyć do dostawy wody/odbioru ścieków do/od odbiorców wewnętrznych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hydrantów przeciwpożarowych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.268.2019.1.TKU
     ∟Prawo do odliczenie od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.195.2019.3.AK
     ∟- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.464.2017.11.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnych transakcji zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; w zakresie nieuznania czynności na rzecz własnych Jednostek oraz w ramach zużycia własnego za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Infrastrukturę z uwzględnieniem kryterium zużycia wody i odprowadzania ścieków w m3.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.244.2019.1.IK
     ∟Zaprezentowane przez Gminę „sposoby” nie mogą być uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.185.2019.2.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na Zakład w części ustalonej na podstawie sposobu określenia proporcji jako udział obrotu zrealizowanego przez Zakład z tytułu świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych (obrót z tytułu usług opodatkowanych), w przychodzie ze sprzedaży usług ogółem.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.182.2019.1.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2a i art. 90 ustawy w związku z realizacją inwestycji.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.168.2019.2.AW
     ∟Odliczenie podatku w związku z budową Centrum... .

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.178.2019.2.MN
     ∟z uwagi na fakt, że czynności opodatkowane VAT stanowią w analizowanym przypadku znikomą część działalności jednostki budżetowej której dotyczy ww. projekt i wyliczona dla niej proporcja nie przekracza 2%, a Wnioskodawca na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, uznał, że proporcja wynosi 0%, to Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.90.2019.2.MR
     ∟Uznanie prowadzonej przez Teatr działalności za działalność gospodarczą oraz braku zastosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.150.2019.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów na realizację inwestycji o nazwie „P.” wykazanego w fakturach wystawionych po dniu 1 stycznia 2017 r. przy zastosowaniu prewspółczynnika obliczonego dla jednostki budżetowej (M.), sposób korekty nieodliczonego podatku z tytułu ww. Inwestycji wykazanego w fakturach wystawionych po dniu 1 stycznia 2017 r. oraz zasady dokonywania wieloletniej korekty tego podatku.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.161.2019.2.PS
     ∟Brak opodatkowania otrzymanej dotacji, prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.152.2019.1.AP
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, obliczonego wg udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i uznania czy w takim przypadku prawidłowym jest/będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczanej/ścieków odebranych do/od Odbiorców zewnętrznych w całkowitej liczbie metrów sześciennych wody dostarczanej ogółem i odprowadzonych ścieków ogółem.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.246.2019.2.EJU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „X”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj