Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


322/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.379.2019.2.LZ
     ∟literalna wykładnia art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozostawia żadnych wątpliwości, że o wysokość straty ze źródła przychodów, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła wyłącznie w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wnioskodawczyni nie będzie więc uprawniona do odliczenia w 2019 roku strat ze źródła przychodów, poniesionych w latach 2010 i 2011 ze względu na fakt, że upłynął 5-letni okres, w którym ww. straty można było odliczyć.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.301.2019.2.WS
     ∟Sposób opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.283.2019.1.TW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.383.2019.1.MG
     ∟Możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów osiąganych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.449.2019.1.MG
     ∟Skutki podatkowe związane ze zbyciem ogółu praw i obowiązków w Spółce jawnej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.312.2019.1.SJ
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty osiągniętej z handlu walutami wirtualnymi poniesionej przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz wydatków na nabycie walut wirtualnych poniesionych po dniu 1 stycznia 2019 r.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.194.2019.2.AC
     ∟określenie źródła przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce cichej

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.137.2019.2.EC
     ∟W zakresie możliwości stosowania 19% stawki podatku liniowego.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.87.2019.2.MS
     ∟sposób rozliczenia straty w spółce komandytowej

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.129.2019.2.KP
     ∟skutków podatkowych rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji spółki

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.44.2019.2.KO
     ∟możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych w grudniu 2018 r. z prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.42.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.548.2018.3.ES
     ∟sposobu ustalenia dochodu u powiernika będącego komandytariuszem w spółce komandytowej

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.627.2018.1.MG
     ∟możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółki osobowej

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.404.2018.2.DS
     ∟Rozliczenie strat występującego wspólnika w związku z nabyciem praw i obowiązków w spółce osobowej.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.629.2018.1.GG
     ∟opodatkowanie pozarolniczej działaności gospodarczej podatkiem liniowym

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.369.2018.2.MPŁ
     ∟Czy zapis art. 8 ust. 1 i ust 2 pkt 1) PDOF w części stanowiącej, iż rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat wspólnika spółki osobowej określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe – należy rozumieć w ten sposób, że – jeśli w umowie spółki zostanie określone że Wnioskodawca jako wspólnik uczestniczyć będzie w zysku w wysokości 30% to udział Wnioskodawcy w kosztach spółki również wynosi 30%, jeżeli ponadto w umowie spółki znajdzie się zapis, że Wnioskodawca będzie uczestniczył w stratach w wysokości 50%, to czy w zeznaniu rocznym, powstałą stratę może On rozliczyć w wysokości 50% (a nie 30% tak jak koszty)?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.298.2018.1.IM
     ∟Odliczenie poniesionej straty podatkowej.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.245.2018.1.EC
     ∟W zakresie możliwości odliczenia straty z działalności gospodarczej.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.110.2018.2.KS1
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem szkół niepublicznych

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.182.2018.2.KF
     ∟Powstanie przychodu w związku z wypłatą (zwrotem) Wnioskodawcy przez Przedsiębiorcę kwoty pieniężnej równej wniesionemu wkładowi oraz sposobu rozliczenia otrzymanego zysku z Projektu.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.58.2018.2.MT
     ∟Brak możliwości uwzględnienia straty na Obligacjach (różnicy pomiędzy wydatkami na objęcie Obligacji a wartością świadczeń uzyskanych od syndyka masy upadłościowej Emitenta) jako straty podatkowej obniżającej dochód Zainteresowanych 2 i 3 z tytułu dywidendy, w tym brak możliwości uwzględnienia ww. straty przez Spółkę jako płatnika na etapie poboru podatku od dywidendy.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.137.2018.2.KP
     ∟Wnioskodawca prosi o odpowiedź i interpretację prawną czy od sprzedaży, tj. przyszłego zdarzenia będzie zobligowany do zapłaty podatku od sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od nabycia auta?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.75.2018.2.JR
     ∟skutki podatkowe uczestnictwa w spółce cichej

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.260.2017.2.MG
     ∟prawo do rozliczenia straty podatkowej poniesionej przez zmarłego ojca, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą Wnioskodawca kontynuuje

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.392.2017.1
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.380.2017.1.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty z działalności gospodarczej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.328.2017.2.JR
     ∟skutki podatkowe uczestnictwa w spółce cichej

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.387.2017.1.RR
     ∟Czy w świetle art. 22 ust. 1 PIT nabywanie i zbywanie kryptowaluty, w tym Bitcoinów, należy rozliczyć w ten sposób, że pierwsze z zakupionych należy uznać za sprzedane jako pierwsze? (Jeśli nabyto trzy kryptowaluty najpierw A, potem B, na końcu C, w trzech różnych datach, a następnie sprzedano je pojedynczo w trzech różnych datach, należy przyjąć, że najwcześniej sprzedano A, potem B i jako ostatni C? Czy można posłużyć się analogią i zastosować art. 30a ust. 3 PIT? Czy wydatek poniesiony na nabycie pierwszej kryptowaluty należy uznać za koszt uzyskania przychodu uzyskanego ze zbycia kryptowaluty zbytej jako pierwszej i podobnie z pozostałymi kryptowalutami? Czy transakcje nabywania i zbywania kryptowalut, w tym Bitcoinów, można rozliczyć wyłącznie na podstawie przelewów bankowych (otrzymanych w związku ze zbyciem Bitcoinów minus przelewy dotyczące nabycia Bitcoinów)? Co stanowi koszt uzyskania przychodu przy transakcjach nabycia i sprzedaży kryptowaluty, w tym Bitcoinów ? Jeśli koszty uzyskania przychodu przekroczą przychód Wnioskodawcy w zakresie obrotu kryptowalutami, w tym Bitcoinami, to czy może wykazać stratę i obniżyć dochód uzyskany z tego źródła ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj