Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek dochodowy od osób prawnych → Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 3812 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-624/15/BD
     ∟ 1. Czy otrzymany przez Spółkę Zwrot wynikający z posiadania przez Spółkę udziałów w Spółce Maltańskiej będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych? 2. Czy Zwrot będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy CIT?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-468/15-2/ŁM
     ∟ Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-475/15-2/MC
     ∟ Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-511/15/MO
     ∟ Czy dla potrzeb ustalenia przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), Wnioskodawca powinien traktować odsetki, które w wyniku zastosowania Mechanizmu Odsetkowego stają się podstawą do naliczania dalszych odsetek, jako skapitalizowane w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT i uwzględniać je dla potrzeb art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b w momencie, w którym stają się podstawą naliczania dalszych odsetek? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-514/15/MO
     ∟ Czy w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-516/15/MO
     ∟ Czy w sytuacji, gdy wierzycielem z tytułu Otrzymanych Pożyczek będzie podmiot powstały na skutek połączenia (ang. „amalgamation”) dotychczasowego wierzyciela z innym podmiotem, w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, kwota odsetek od Otrzymanych Pożyczek, która będzie stanowiła koszt danego roku podatkowego, nadal nie będzie podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-517/15/MO
     ∟ Czy w przypadku gdyby, odsetki od Otrzymanych Pożyczek podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., to czy wówczas Wnioskodawca przy ustalaniu kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, może przy obliczaniu wartości zadłużenia FI jako zagranicznej spółki kontrolowanej ustalanego na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, pomniejszać zadłużenie tej zagranicznej spółki kontrolowanej o wartość pożyczek udzielonych przez nią podmiotom powiązanym zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT, co w przypadku, gdy wartość Udzielonych Pożyczek przewyższa wartość zadłużenia FI, skutkuje tym, że odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie byłyby wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-658/15/MO
     ∟ Czy w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-660/15/MO
     ∟ Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w tym ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien brać pod uwagę jedynie te przychody zagranicznych spółek kontrolowanych, których data powstania ustalona zgodnie z przepisami ustawy o CIT przypada po dniu 31 grudnia 2014 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-661/15/MO
     ∟ Czy dla potrzeb ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), Wnioskodawca powinien traktować odsetki, które w wyniku zastosowania Mechanizmu Odsetkowego stają się podstawą do naliczania dalszych odsetek, jako skapitalizowane w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-662/15/MO
     ∟ Czy w sytuacji, gdy wierzycielem z tytułu Otrzymanych Pożyczek będzie podmiot powstały na skutek połączenia (ang. „amalgamation”) dotychczasowego wierzyciela z innym podmiotem, w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, kwota odsetek od Otrzymanych Pożyczek, która będzie stanowiła koszt danego roku podatkowego, nadal nie będzie podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-663/15/MO
     ∟ Czy w przypadku gdyby, odsetki od Otrzymanych Pożyczek podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., to czy wówczas Wnioskodawca przy ustalaniu kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, może przy obliczaniu wartości zadłużenia FI jako zagranicznej spółki kontrolowanej ustalanego na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, pomniejszać zadłużenie tej zagranicznej spółki kontrolowanej o wartość pożyczek udzielonych przez nią podmiotom powiązanym zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT, co w przypadku, gdy wartość Udzielonych Pożyczek przewyższa wartość zadłużenia FI, skutkuje tym, że odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie byłyby wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-664/15/MO
     ∟ Czy odsetki, od których są naliczane odsetki (w szczególności związane z Udzielonymi Pożyczkami) stają się przychodem, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w momencie, w którym stają się podstawą naliczania dalszych odsetek? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-665/15/MO
     ∟ Czy dla potrzeb ustalenia przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), Wnioskodawca powinien traktować odsetki, które w wyniku zastosowania Mechanizmu Odsetkowego stają się podstawą do naliczania dalszych odsetek, jako skapitalizowane w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT i uwzględniać je dla potrzeb art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b w momencie, w którym stają się podstawą naliczania dalszych odsetek? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-512/15/MO
     ∟ Czy odsetki, od których będą naliczane odsetki, zgodnie z mechanizmem opisanym w zdarzeniu przyszłym jako Zmiana 1, będą stanowiły koszt, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w momencie, w którym staną się podstawą naliczania dalszych odsetek, a więc w roku podatkowym, w którym przypada dotyczący ich Dzień Kapitalizacji, w zakresie, w jakim ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest ograniczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-513/15/MO
     ∟ Czy odsetki, od których będą naliczane odsetki, zgodnie z mechanizmem opisanym w zdarzeniu przyszłym jako Kolejne Zmiany, będą stanowiły koszt, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w momencie, w którym staną się podstawą naliczania dalszych odsetek, a więc w roku podatkowym, w którym przypada dotyczący ich Dzień Kapitalizacji, w zakresie, w jakim ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest ograniczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-666/15/MO
     ∟ Czy odsetki, od których będą naliczane odsetki, zgodnie z mechanizmem opisanym w stanie faktycznym jako Zmiana 1, będą stanowiły koszt, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w momencie, w którym staną się podstawą naliczania dalszych odsetek, a więc w roku podatkowym, w którym przypada dotyczący ich Dzień Kapitalizacji, w zakresie, w jakim ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest ograniczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-667/15/MO
     ∟ Czy odsetki, od których będą naliczane odsetki, zgodnie z mechanizmem opisanym w stanie faktycznym jako Kolejne Zmiany, będą stanowiły koszt, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w momencie, w którym staną się podstawą naliczania dalszych odsetek, a więc w roku podatkowym, w którym przypada dotyczący ich Dzień Kapitalizacji, w zakresie, w jakim ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest ograniczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-581/15/AP
     ∟ Czy opisana w zdarzeniu przyszłym migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-582/15/AP
     ∟ Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-583/15/AP
     ∟ Czy migracja będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-585/15/AP
     ∟ Czy od Dnia Migracji Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT?

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-357/15/MO
     ∟ Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w tym ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien brać pod uwagę jedynie te przychody zagranicznych spółek kontrolowanych, których data powstania ustalona zgodnie z przepisami ustawy o CIT przypada po dniu 31 grudnia 2014 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-509/15/MO
     ∟ Czy dla potrzeb ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), Wnioskodawca powinien traktować odsetki, które w wyniku zastosowania Mechanizmu Odsetkowego stają się podstawą do naliczania dalszych odsetek, jako skapitalizowane w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4510-84/15/HS
     ∟ Ustalenie podmiotu zobowiązanego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-86/15/EN
     ∟ w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą odsetek od wskazanych we wniosku obligacji

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4510-50/15/HS
     ∟ Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rachunek Pool Leadera.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-422/15-7/DS
     ∟ Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconej przez cypryjską spółkę zależną dywidendy.

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-428/15-2/DS
     ∟ Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-468/14/15-6/S/AJ
     ∟ Kwestia obowiązku pobrania jako płatnik podatku od wynagrodzenia wypłaconego francuskiej orkiestrze.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj