Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: adaptacja

 

adaptacja 462 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.606.2019.1.MG
     ∟braku prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „…”

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.283.2019.2.MD
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie rozpatrywanej sprawy uznać należy, że wydatki związane z wymianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowy stanowią wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego i jego wyposażenie, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy, który z uwagi na schorzenia – zwłaszcza kręgosłupa – nie może dźwigać, schylać się, unieść ręki w górę i ma trudności w wyprostowaniu się, a dodatkowo ma problem z wchodzeniem po schodach. Zatem, Wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2018, w formie korekty, ww. wydatki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pomniejszeniu o kwotę uzyskanej dotacji.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.313.2019.2.SP
     ∟ustalenie czy dochód uzyskany ze sprzedaży pomieszczenia strychowego, a przeznaczony na dalsze remonty jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.179.2019.1.AMS
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.219.2019.2.MJ
     ∟możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.189.2019.1.RD
     ∟Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla prac budowlanych wykonywanych w wynajmowanym lokalu.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.114.2019.1.AMS
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.66.2019.2.MD
     ∟Wydatki związane z remontem centralnego ogrzewania, w tym zakupem i zamontowaniem kotła gazowego wraz z oprzyrządowaniem, w miejsce węglowego, oraz wymianą starych rur stalowych na plastikowe stanowią wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego i jego wyposażenie, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawczyni, która z powodu choroby narządu wzroku i związanego z nią zakazu wysiłku fizycznego miała problemy z obsługą pieca węglowego wymagającą znoszenia węgla i drewna do piwnicy, wynoszenia popiołu. Zatem powyższe wydatki Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2018 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.579.2018.2.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.381.2018.2.MN
     ∟Czy zakup na własne cele mieszkaniowe mieszkania, przy jednoczesnym posiadaniu mieszkania dotychczasowego, oraz przy chwilowym wynajęciu zakupionego mieszkania uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.654.2018.1.JN
     ∟Określenie prawidłowej stawki podatku VAT dla usługi adaptacji lokalu.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.512.2018.2.IG
     ∟W przypadku 1 (wykończenia lokalu zgodnie z podstawowym standardem) jak i w przypadku 2 (wykończenia lokalu zgodnie z wyższym standardem) Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku z tytułu nabycia od firm zewnętrznych robót budowlanych, natomiast firmy zewnętrzne nie powinny wykazywać kwoty podatku na fakturach dokumentujących wykonacie tych robót budowlanych (stanowiących usługę wymienioną w poz. 2-48 załączniku nr 14). Jeśli firmy budowlane (podwykonawcy) wystawiły faktury dokumentujące roboty budowlane i wykazały w nich podatek, to Wnioskodawcy, z uwagi na wyłączenie zawarte w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, w zakresie w jakim odnosi się on do tych robót budowlanych.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.476.2018.2.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.498.2018.2.AKO
     ∟Zwolnienie od podatku planowanej transakcji zbycia lokali powstałych w wyniku adaptacji Strychu.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.390.2018.2.JKU
     ∟Prawo do odliczenia (zwrotu) VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję w zakresie obiektów, o których mowa w punktach 5) – 11) oraz w zakresie obiektów, o których mowa w punktach 1) – 4).

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.556.2018.2.AGW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.579.2018.1.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.304.2018.1.IL
     ∟Wydatki związane z zakupem i instalacją systemu grzewczego, składającego się z kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz komina można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki (przytoczone wyżej), określone w art. 26 ust. 7b, 7c i 7d ww. ustawy.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.190.2018.2.TR
     ∟Wydatki poniesione przez Zainteresowanego na montaż (instalację) i przyłączenie przez instalatorów pieca gazowego stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy. Zatem, wydatki te można uznać za wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.118.2018.1.BK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów poniesionych na adaptację łazienki?

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.353.2018.1.AP
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.116.2018.1.MK
     ∟Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków związanych z montażem pieca centralnego ogrzewania; zakupem kabiny prysznicowej z brodzikiem oraz zakupem „opatrunków hydroaktywnych (...)” oraz „opatrunków (...) nieprzylepnych”.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.56.2018.2.MC
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży strychu przeznaczonego na remont budynku.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.85.2018.1.IL
     ∟Wydatki związane z modernizacją kotłowni i zamontowaniem kondensacyjnego kotła gazowego tj. wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy, wyrównanie poziomów podłogi (kotłownia-pozostałe pomieszczenia budynku), położenie antypoślizgowych płytek można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostały spełnione pozostałe warunki (przytoczone wyżej), określone w art. 26 ust. 7b, 7c i 7d ww. ustawy.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.49.2018.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 86 ust. 2a ustawy w ramach realizowanego projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku (…)”.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2018.1.DB
     ∟Zakres przeprowadzonych prac mających na celu przystosowanie budynku gospodarczego do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieści się w kategoriach „ulepszenia” środka trwałego w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.32.2018.1.IL
     ∟Wydatki związane z modernizacją kotła grzewczego i kotłowni tj. wymianę tradycyjnego kotła węglowego na węglowy na ekogroszek i wyrównanie poziomów podłogi (korytarz – kotłownia ) można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostały spełnione pozostałe warunki (przytoczone wyżej), określone w art. 26 ust. 7b, 7c i 7d ww. ustawy.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.13.2018.1.MST
     ∟Czy po sprzedaży mieszkania powstałego po adaptacji strychu, który był przynależny do lokalu nr .., w którym Wnioskodawca zamieszkuje, będzie On zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.18.2018.1.BJ
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu części powierzchni strychu (stanowiącego część nieruchomości wspólnej)

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.299.2017.2.BJ
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj