Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kształcenie

 

kształcenie 778 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-210/14-4/IGo
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług kształcenia zawodowego świadczonych przez spółkę.

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-122/14/EK
     ∟Brak podstaw do zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez podwykonawcę firm świadczących usługi szkoleniowe na rzecz pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-29/14-4/ISN
     ∟Czy usługi przeprowadzanych przez Zainteresowanego szkoleń „(…)” – opisanych w stanie faktycznym – realizowanych dla Fundacji (…) w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-13/14-4/MH
     ∟zwolnienia z opodatkowania kursów dla kierowców wózków jezdniowych oraz szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego (operator suwnic, żurawi, podestów, wciągniki, dźwigi towarowo-osobowe) i szkoleń na uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe

2014.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-207/14-2/IGo
     ∟Usługi kształcenia zawodowego na rzecz podmiotu X, który uzyskał dotację na ten cel będą zwolnione z podatku VAT

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-330/13/MZ
     ∟Czy umowy pożyczki zawarte przez Uczelnię z przeznaczeniem ich na spłatę zobowiązań Uczelni z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlano-wykończeniowe i instalacyjne w auli audytoryjnej znajdującej się w budynku dydaktycznym na terenie Uczelni, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-267/13-2/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych.

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-865/12/14-9/S/PR
     ∟Zastosowanie zwolnienia od VAT dla usług zapewnienia wykładowców przez podwykonawcę, w sytuacji gdy odpowiedzialnym za organizację, oraz nadzór nad przebiegiem szkoleń jest beneficjent projektu

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-251/13-5/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe zarówno dla studentów jak i osób spoza Uczelni.

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-251/13-4/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe zarówno dla studentów jak i osób spoza Uczelni.

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1118/13/ES
     ∟opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1235/13/EK
     ∟Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług (szkolenia kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-311/13/MZ
     ∟Czy umowy pożyczki zawarte przez Uczelnię z przeznaczeniem ich na spłatę zobowiązań Uczelni z tytułu wynagrodzeń pracowników, składek ZUS, zaliczek na podatek, czynszu, opłat za telefon, energię, gaz, opłat za obsługę podatkowo-księgową, obsługę bhp oraz na pokrycie wydatków związanych z promocją Uczelni, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1030/13-4/AD
     ∟Czy szkolenia wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz beneficjenta środków publicznych finansowane przez tegoż beneficjenta z otrzymanych dotacji są zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-175/11/14-7/S/KG
     ∟W zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego trenerów.

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-760/13-6/MG
     ∟Czy opisana w poz.68 usługa, która jest złożona z kilku usług, w której usługa kształcenia jest usługą podstawową, a pozostałe usługi są usługami uzupełniającymi jest zwolniona z podatku od towarów i usług, czy też zwolniona z podatku VAT jest tylko usługa podstawowa, a usługi uzupełniające podlegają opodatkowaniu.

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-219/13-4/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług finansowanych ze środków publicznych.

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-929/13/KJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych na rzecz Uczelni.

2014.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-924/13-4/NS
     ∟Czy słusznym jest, że ww. usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – art. 2 pkt 9 tejże ustawy) korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT?

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1068/13-4/EK
     ∟zwolnienie usług przeprowadzenia egzaminów świadczonych przez podwykonawcę podwykonawcy.

2014.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1178/13-2/ISZ
     ∟w zakresie określenia, czy Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy

2013.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-958/13/AW
     ∟Zwolnienie od podatku szkoleń osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, szkoleń osób dokonujących sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, szkoleń w zakresie BHP oraz stawki podatku obowiązującej do szkoleń poszerzających wiedzę ogólną z zakresu montażu, serwisowania i projektowania urządzeń klimatyzujących.

2013.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-934/13/KT
     ∟Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy, przeciwpożarowych oraz opodatkowanie czynności sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planami ewakuacyjnymi i dostawy towarów na rzecz Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

2013.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-810/13-5/AD
     ∟Czy świadczone przez Izbę Adwokacką usługi udostępniania wykładów adwokatom i innym osobom są usługami szkoleniowymi, podlegającymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz jaką stawkę VAT należy stosować?

2013.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-674/13-4/KS
     ∟1) Czy osiągane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Czy przez wydatkowanie dochodu zwolnionego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumieć należy poniesienie wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio służących realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, czy też dokonywane od tych środków i wartości odpisy amortyzacyjne niestanowiące ko...

2013.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-391/13-2/ISN
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054).

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-814/13-2/AP
     ∟opodatkowanie VAT świadczonych usług dokształcania zawodowego oraz usług o charakterze konsultacji odbywających się po zakończeniu szkoleń

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-188/13-5/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług na operatora wózka widłowego oraz na stanowisko elektryka.

2013.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-737/13-4/KT
     ∟usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotu realizującego projekt szkoleniowy, dysponującego przeznaczonymi na ten cel środkami publicznymi, podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie regulacji § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

2013.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-136/13-4/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu finansowanego w 100% ze środków publicznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj